Uttalelse fra Årsmøtet i Skogselskapet i Agder

Skogen er svært viktig i det grønne skiftet. Hugging, planting, ungskogspleie, tynning osv henger sammen som en kjede, og derfor må ikke noen ledd bli hengende etter. Dette betinger kunnskap og ikke minst veiledning. I dag har mange av skogeierne liten kunnskap eller utdanning innen skogfaget.

Den offentlige veiledningstjenesten i skogbruket ble i 1994 overført til kommunene. Kommunene har etter hvert måttet konsentrere seg om lovpålagte oppgaver og dette har dessverre medført at m.a. faglig næringsveiledning er blitt nedprioritert

Marnardal 28. mai 2016

Uttalelse fra Årsmøtet i Skogselskapet i Agder

 

Til Kommunepolitikerne, Fylkespolitikerne og Stortingsrepresentantene i begge Agder-fylkene

 

Skogen er svært viktig i det grønne skiftet. Hugging, planting, ungskogspleie, tynning osv henger sammen som en kjede, og derfor må ikke noen ledd bli hengende etter. Dette betinger kunnskap og ikke minst veiledning. I dag har mange av skogeierne liten kunnskap eller utdanning innen skogfaget.

Den offentlige veiledningstjenesten i skogbruket ble i 1994 overført til kommunene. Kommunene har etter hvert måttet konsentrere seg om lovpålagte oppgaver og dette har dessverre medført at m.a. faglig næringsveiledning er blitt nedprioritert.

Nærmere 90 % av skogen i Norge eies av private. Det må være alles ønske at skogarealene er velstelte og i full produksjon. Innenfor rammene av et bærekraftig skogbruk kan vi øke hogsten betraktelig også her i Agderfylkene.

Skogbruksloven krever at skogeierne setter av mellom 4 og 40 prosent av bruttoverdien av tømmeret de avvirker på egen skogfondskonto. Dette er penger som skogeierne skal bruke til stell av skogen, veibygging, miljøtiltak mv.

Tilskudd fra det offentlige, samt bruk av skogfondsmidler med skattefordel, mener vi er helt nødvendig for å opprettholde et aktivt skogbruk som ikke bare hugger, men holder liv i hele kjeden. Dette gir også skatteinntekter, styrker landets økonomi og gir et viktig bidrag til det grønne skiftet. Skogens bidrag til reduksjon i utslipp av klimagasser er betydelig.

Å drive skogbruk er svært langsiktig. Dette betinger oppfølging av generasjon etter generasjon med skogeiere. Da er det viktig at fylkene og kommunene har en stab av godt kvalifiserte veiledere. I forbindelse med den pågående gjennomgangen av ny kommunestruktur, og ved en utvikling av det nye Fylkesmannsembetet for begge Agder-fylkene, oppfordrer vi dere til å legge sterkere vekt på å etablere et større skogfaglig korps. Dette vil hele landsdelen vår være tjente med.-

 

Kåre Haugaas - styreleder

Skogselskapet i Agder

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet