Årsmøtereferat

Referat årsmøte 2016 i Skogselskapet i Agder. Birkeland 20.05.2017

 

Det formelle årsmøtet ble avholdt fra kl. 10.00 – 12.00. Før og etter var det uformelle treff med kaffe og middag. Senere var det faglige innslag med foredrag av Masivtre AS ved Tor Øystein Osa Michalsen. Innlegg fra Smartskog ved Per Erik Stoveland og bedriftsbesøk på Aanesland Fabrikker ved Gunnar Adolf Aaensland . Det ble også gitt en god orientering om skogbruket i Agder for 2016 ved fylkesskogmester Jens Arild Kroken. Han trakk frem at det skjer mye bra i skogbruket på Agder med mye aktivitet og høy avvirkning, men påpekte også utfordringer særlig knyttet til kjøreskader, ungskogpleie og for tidlig hogst.

56 stemmeberettigede møtte.

Ordfører i Birkenes kommune Anders Christiansen åpnet årsmøtet med hilsen. Han vektla Birkenes sin posisjon som skogkommune, de mange skogbedriftene, satsinger, muligheter på lokalprodusert kortreist og bærekraftig satsing på skogsresursene. Ett konkret og spennende eksempel er kommunens beslutning for sentrumsplanen, som skal kun bygges i tre.

Nils Kristen Hobbseland innledet med å referere fra ett årsmøte/fagmøte skogkurs hadde på Birkeland i 1926. Det varte i tre hele dager til endes, med skogbefaringer om dagen og foredrag om kvelden. Mange dyktige og anerkjente fagfolk på den tiden medvirket. Tema for samlingene var blant annet planting, edellauvskog, nye metoder for hogst. Det var også befaring av Aust-Agder største plantefelt på hele 500 daa på Birkeland.

Sak 1:                 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak 2:                 Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

Møteleder: Kåre Haugås

Tellekorps: Valgkomiten

Valgt til å underskrive protokollen: Sigurd Ledaal og Leif Løhaugen

Sak 3:                 Skogselskapets årsmelding for 2016.

Kåre Haugaas og Christian Espegren gjennomgikk årsmeldingen for 2016

Det ble stilt 3 spørsmål/ kommentarer fra delegatene:

1. Til prosjektet kompetanseheving til nye skogeiere uttrykt at dette var viktig, og ytret ønske om ett godt samarbeid AT- skog i denne oppgaven.

2. Spørsmål om salg av arealer og hyttefelt i Epledal: Spørsmålene gjaldt størrelser på arealer, salgsprosessen, og status i hyttefeltplanene, Oddvar Skårland Kåre Haugaas oppklarte.

3. Kjøp av aksjer i Reiersøl Eiendom AS: Det ble bedt om en redegjørelse angående vurderinger om risiko og investering på Reiersøl. Sigurd Ledaal som har vært har vart skogselskapets representant i styret redegjorde.         

Vedtak: årsmeldingen ble vedtatt

 

Sak 4:                 Regnskap

Christian Espegren gjennomgikk regnskapet for 2016

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 5:                Valg:

Styremedlemmer (valgperiode tre år):

Siv Brekka går ut av styret.

Nytt medlem valgt: Elma Liane  - Lillesand

 

Varamedlemmer (velges hvert år):

1. Varamedlem: Lilly Berland - Arendal   

2. Varamedlem: Arnar Christian Aas –Marnardal (gjenvalgt)

 

Valg av styreleder og nestleder (velges hvert år):

Leder: Kåre Haugaas – Tvedestrand (gjenvalgt)

Nestleder: Oddvar Skårland – Lyngdal (gjenvalgt)

 

Revisor (velges hvert år):

Åsulv Espeland – Arendal (gjenvalgt)

 

Valgkomite (valgperiode to år):

Kåre Grødum og Reidar Heivoll går ut av valgkomiteen

Nye medlemmer valgt:

Nils Topland  - Grimstad (Herefoss)  

Jan Kåre Haugland - Songdalen

 

Leder av valgkomiteen (1 år)

Finn Røiseland - Mandal

 

Sak 6:                 Fastsetting av godtgjørelse til styret

Vedtak: Ingen endringer av godtgjørelser.

Møtegodtgjørelse for leder og medlemmer kr 600,- pr. møte.

Leder kr. 6000,- pr år.

Reisegodtgjørelse etter statens regulativ.

 

Sak 7:                 Fastsetting av kontingenter for 2017.

Vedtak: ingen endringer av kontingentene.

Kontingent 2017.
Årlig medlemskap med medlemsblad: 300,-

Livsvarig medlemmer med medlemsblad (gammel ordning): 200,-

Skogeierlag og andre organisasjoner: 1000,-

Det ble varlet at man til neste årsmøte vil ta saken opp til vurdering med tanke på et likhetsprinsipp i alle Skogselskapene

 

Sak 8:                 Orientering om Epledal

Odvar Skårland og Christian Espegren Orienterte om aktiviteten i Epledal i året som gikk. Utleiesesongen gikk beder en foregående år. Løa er snart godkjent til overnatting, det har vært avholdt flere kurs og arrangement.

 

Sak 9:                 Orienterer om Skogselskapets arbeid fremover

Daglig leder orienterte om de ulike prosjektene og arbeidet.

Skogselskapet i Agder fokuserer på sin kjernevirksomhet med fokus på å formidle skogens mangesidige betydning. Dette gjennom informasjonsarbeid på messer, skoleskogdager, familieskogdager, fagsamlinger, naturlosturer mm.

I tillegg drives flere prosjekter og oppgaver som er finansiert eksternt:

·       Kompetanseheving for nye grunneiere.

·       Velg Naturbruk Rekrutteringsprosjekt

·       Velg Skog Rekrutteringsprosjekt

·       Økt verdiskapning for trebasert næringsliv

·       Turstiprosjektet i Epledal

·       TEFA – Sekretær for tverrfaglig etatsgruppe i forsuringsspørsmål i Agder

 

Sak 10:               Utdeling av Skogselskapets diplom

Skogselskapets Diplom ble tilkjent Sigurd Ledaal og Leif Løhaugen for deres store innsats i skogbruket.

Skogselskapet i Agder

Spennende produkter i vår nettbutikk »

Bli medlem i Skogselskapet

Du kan enkelt bli medlem i Skogselskapet

Nyhetsbrev

siste nytt fra Skogselskapet