Omdømmeprosjekt i Follo

Skogselskapet sammen med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor startet høsten 2017 opp omdømmeprosjektet «Skogbruk og publikum i Follo.»

Skogbruket i Follo har ved flere anledninger fått mye negativ oppmerksomhet rundt ulike skogbruksaktiviteter og da spesielt hogst. Prosjektet som skal vare ut 2019 har som sin oppgave å kartlegge skogeieres, organisasjoners og enkeltpersoners oppfatning av skogbruket. Det vil arrangeres møter og vi vil skape møteplasser der ulike brukere av skogen kan treffes.

Vi vil også gjennom prosjektet prøve å lage enkle plakater som kan informere ulike brukere av skogen om skogbruksaktiviteter som skal skje og som har skjedd der folk ferdes.

Et av de første møtene vi har avholdt var en skogdag for politikere og administrasjon i Nesodden kommune. Den 8. april møttes i underkant av 30 stykker opp i skogen til Hanne Granerud for å lære mer om hvordan et moderne skogbruk utføres. Gjennom en befaring av et hogstfelt, plantefelt, ungskog og til slutt et felt med gammel skog og mye død ved, fikk vi vist fram hva slags hensyn som tas både til det biologiske mangfoldet og friluftsliv. Dagen ble avsluttet med god mat og en god diskusjon rundt bålet.

Tilbakemeldingene på dagen har vært positive og vi vil prøve å gjennomføre flere slike dager i alle kommunene i Follo.

Skoleskogdager i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus er også i dette skoleåret godt i gang med skoleskogdager for 6. klassetrinn i Akershus. Vi har nå som halve mai har gått, hatt med over 1000 skolebarn ute i skogen. Før sommerferien kommer rundt 2000 barn til å ha vært med Skogselskapet på tur ut i skogen.

Skogselskapet i OoA har lang tradisjon for å drive med skoleskogdager for sjetteklassinger. Vårt mål med en slik dag er å skape nysgjerrighet rundt hva skog betyr for oss, hva den brukes til og opplevelsene en kan få av å være ute i skog og mark.

I 2018 har vi også vært heldige å fått støtte til dette arbeidet av friluftsmidler gitt av Akershus fylkeskommune. Dette er noe vi setter stor pris på, og vi ser på det som en fin anerkjennelse for den jobben vi gjør.

Bilder fra skogdag med Jessheim skole- og ressurssenter.

Årsmøte – Skogselskapet i Østfold, onsdag 6. juni

Årsmøte i Skogselskapet i Østfold arrangeres i år den 6. juni på Eidet lensemuseum i Sarpsborg

Les mer

Fagdag om gårdsvarme og bioenergi onsdag 11. april.

Skogselskapet arrangerer fagdag om gårdsvarme og bioenergi, onsdag 11. april i Halden.

Det blir foredrag om bioenergi, gårdsvarme, brukererfaringer, presentasjon av leverandører, informasjon om tilskuddsordninger og demonstrasjon av flisfyringsanlegg.

Påmeldingsfrist 6. april.

Meld på til: ostfold@skogselskapet.no eller Telefon: 419 04 617

Last ned program her

 

Holmenkollen Skifestival 2018

9. og 10. mars var det duket for storinnrykk av publikum i Holmenkollen – for langrenn hopp og kombinert. Skogselskapet var på plass i Kapellskogen for å snakke fram skogen, skape trivsel og servere varmt drikke til frosne publikummere. Rundt bålpannene våre samlet det seg som vanlig mange mennesker begge de to arrangementsdagene.

Les mer

Markadagen 2018

Markadagen ble arrangert ved Skullerudstua søndag 4. mars. Her kunne barn og voksne leke og utfolde seg på, i og med snøen, lær mer om dyr og natur i Marka, nyte varmen fra bålet og sitte på med hest og slede. Det ble en både lærerik og morsom dag for hele familien på vinterens store Markadag med fint vær og godt besøk.

Les mer

Statsråd Jon Georg Dale besøkte planteskolen på Kvatninga

I forbindelse med åpning av ny tømmerkai i Namsos tirsdag 23.januar satte statsråden av en hel dag i Namsos sammen med representanter fra skognæringa i Trøndelag. Kiskaia i Namsos ligger sentralt til og er et viktig knutepunkt for skogressursen i regionen. Dette var en merkedag for hele skognæringa.

Siste delen av besøket ble lagt til planteskolen på Kvatninga. Noe vi satte veldig stor pris på.

Fokus på skogplanting

Skogplanting ble trukket frem av statsråden som satsingsområde for å nå viktige klimamål, men også med tanke på skogen som fremtidsnæring. Hvis det ikke plantes, så reduseres ressursgrunnlaget for hele næringa, poengterte Dale. Økt avvirking og økt planting henger sammen, og vi må kunne tenke to tanker samtidig for å nå målene som er satt.

Stortingsrepresentant Elin Agdestein (H) oppfordret også i sitt innlegg til økt fokus på skogplanting.

Viktig og fremtidsrettet satsing på Kvatninga

Sentralt i Skogselskapets historie og virksomhet er produksjon av skogplanter. Til sammen har det vært 25 anlegg i Skogselskapets eie siden 1899. Det er produsert over 700 millioner skogplanter til skogbruket i Trøndelag.

I dag er det to anlegg i drift. I løpet av 2019 legges produksjonen ved anlegget på Melhus ned, og vi satser alle kort på Kvatninga.  Dette gjør oss til en konkurransedyktig aktør og bidrar til at vi skal kunne levere livskraftige skogplanter til skogeiere i Midt Norge også i fremtiden.

En skoginteressert statsråd fikk omvisning i nytt produksjonslokale og i veksthuset som skal huse det nye Foredlingssenteret til Skogfrøverket. Selv om den nye sålinja og prikleroboten ikke er operativ på denne tiden av året, var de imponert over det de fikk se.

Store Investeringer

30.millioner kroner er investert i nybygg og nytt utstyr som skal effektivisere og forbedre planteproduksjonen. Foredlingssenteret har en prislapp på vel 1,3 mill. kroner og er finansiert av staten. Oppdraget Skogfrøverket har fått er å forsterke innsatsen innen skogplanteforedling og etablering av frøplantasjer. Foredlingssenteret og bruk av drivhus vil effektivisere skogplanteforedlingen ved oftere blomstring og frøsetting på avlsmaterialet.

Med disse store investeringene går trøndersk skogplanteproduksjon inn i ei ny tid.

Året som gikk – 2017 i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har også i 2017 hatt et aktivt år med mye ideelt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogen mangesidige betydning. Våre medarbeidere har gjennomført mer enn 85 egne arrangement, og snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 780 voksne og 2549 barn og unge.

Skoleskogdager

Alle barneskolene i Akershus fikk også i 2017 tilbud om gratis skoleskogdag for 6. trinn. I løpet av kalenderåret har vi hatt arrangement for 2549 barn og 201 lærere fra 47 skoler. Opplegget er tilsvarende det vi har gjort i mange år, da vi ikke har funnet noen gode grunner for å endre på suksessformelen. På disse dagene får vi god kontakt med både barna og lærerne, læringsutbyttet oppleves som bra og tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive – og vi får snakket skog med veldig mange av fremtidens beslutningstagere. I 2 kommuner, Nannestad og Aurskog-Høland har vi 2017 hatt en felles skoleskogdag for alle skolen i kommunen. Dette er dager der flere aktører er involvert, som gir oss nye kontakter.

Aktiviteter for og rettet mot skogeiere

Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2017 hatt flere ulike aktiviteter rettet for og mot skogeiere og skogbruket. Vi holder fortsatt innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg både i Akershus og andre fylker. I 2016 startet vi opp med veiledning av enkelteiere helt fram til ferdig anlegg, dette er noe vi har utviklet videre i 2017. Vi har vært med på 8 gårdsanlegg fram til søknad til Innovasjon Norge, i tillegg har vi gjennomført 3 forprosjekter på varmesalgsanlegg.

I 2017 har vi sammen med skogbrukssjefen i Follo og Follo skogeierområde startet opp arbeidet med et omdømmeprosjekt for skogbruket i Follo, tittelen på prosjektet er” skogbruk og publikum i Follo”. Prosjektet er et 3-årig prosjekt og vil gå ut 2019, prosjektet er finansiert av lokale rentemidler.

I 2016 startet vi opp et veiledningsprosjekt i Nes kommune. Eierne av prosjektet er skogeierlaget i kommunen og skogbrukssjefen i Nes og det finansieres av lokale rentemidler. Det er gjennomført befaring/veiledning hos 20 skogeiere i 2017, prosjektet videreføres i 2018.

Vi drev også i 2017 med veiledning i skogkultur for Sørum kommune, dette finansieres av lokale rentemidler og målet er å øke aktivitet, da spesielt på ungskogpleie.

Velg Skog

Skogselskapet i Oslo og Akershus er del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog, og utgjør sammen skogselskapene i Hedmark, Oppland og Østfold det regionale prosjektet Velg Skog Øst. Prosjektet jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak, samt styrke skogbrukets omdømme.

Vi opplever at det er en økning i antallet elever som viser interesse for en grønn utdannelse, og at det er nyttig å være tilstede og «vise frem skogbruket» gjennom prosjektet Velg Skog.

Andre arrangement og prosjekt

Skogdag på Bygdø Kongsgård

Skogdag for og i mot allmenheten på Bygdø kongsgård. Arrangementet var et samarbeid mellom oss, Bygdøy Kongsgård/Norsk Folkemuseum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og 4H.

Gapahuk og uteskoleområde for Drømtorp videregående skole

I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi etablert et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring. Dette arbeidet ble startet i 2016 og avsluttet våren 17. Dette er et lavterskel-tilbud til alle deres elevgrupper, spesielt ungdommene med ulike funksjonshemninger. Plassen har allerede vist seg å være et svært positivt tiltak, og har gjennom involvering av elevene gitt dem ypperlig arbeidstrening og et genuint eierskap til prosjektet. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Stuttreist og Himlaga

Også i 2017 var vi med på “Stuttreist og Himlaga”. Der var vi sammen med andre aktører fra skogbruket, som Viken skog, Glommen skog, Stangeskovene, Kjelle videregående og Aurskog-Høland kommune. Målet var å synliggjøre skogens mangesidige betydning i Aurskog-Høland.

Skauendagen

I august var vi sammen med Fet skogeierlag med på Skauendagen ved Heiavannet i Fet kommune. Der møtte vi allmenheten og pratet om skogen og dens fortreffelighet, og viktigheten av å drive et aktivt skogbruk.

Bli med ut-dagen

Sammen med turistforenings barnas turlag i Aurskog-Høland arrangerte vi bli med ut-dag i november. Et lavterskeltilbud til barn i alle aldre for å komme seg ut i skog og mark.

Samarbeidsprosjekter med andre skogselskap og Det norske Skogselskap

Vi har også i 2017 vært med på ulike større og mindre arrangement sammen med andre i skogselskaps-familien. Dette for å styrke samholdet i skogselskap-familien samtidig med at vi har ønsket å nå ut til flest mulig med vårt budskap, Gjennom disse har vi også knyttet kontakter med andre organisasjoner, både innenfor og utenfor skog­sektoren.

Markadagen

Markadagen 2017 ble gjennomført i februar på Sognsvann. Dette er et nyttig arrangement for Skogselskapet da vi både får snakket om skogens betydning med mange engasjerte Marka-brukere, og fordi vi blir bedre kjent med våre med-arrangører og de med oss.

Flerkulturell friluftsfest

I mai var vi, sammen med Det norske Skogselskapet og en rekke andre organisasjoner, med på flerkulturell frilufsfest på Sognsvann. Målgruppen for dette arrangementet var først og fremst våre nye landsmenn. 

Skog og Tre

Det norske Skogselskap arrangerte i samarbeid med Norges Skogeierforbund konferansen Skog og Tre, «hele skogsektorens møteplass». Skogselskapet i Oslo og Akershus bistod med delvis ansvar for teknisk gjennomføring.

Skoleskogdager på Sognsvann

I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps skogdager for Oslo-skolene på Sognsvann. I 2007 var det rundt 1700 5.klassinger. Arrangementet var et samarbeid mellom Skogselskapet, Oslo kommune, Bymiljøetaten og Skogkurs.

Andre arrangement

Vi har også bidratt på skoleskogdager i regi av andre fylkesskogselskap og fått hjelp med noen av våre større skogdager. Vi mener det er en stor fordel at skogselskaps-familien innad kan utveksle arbeidskraft og kompetanse.

Annet arbeid

Snorre Synnestvedt har sittet i styret til Det norske Skogselskap fram til han gikk ut i permisjon den 14 august. Der har han representert de ansatte i skogselskapene.

Snorre har også representert skogselskapet i samarbeidsutvalg for lære med skogen.

 

 

Vi bygger i tre

Vi i Norge er best på å bygge i tre, med gammel kunnskap bygges det moderne trehus. Hust som er bygget på Biri Planteskole har kunnskaps røtter helt tilbake til Vikingtia. Les mer

Femtito- sekstitre- null- pluss

Dette har vært å høre i de trønderske skoger i høst. Et kodespråk under feltarbeid. Litt mer forståelig – vi registrerte akkurat et tre med høyde 52 dm, diameter på 63 mm, ingen skader og et plusstre med topp kvalitet og god vekstkraft.

Les mer