Framtidas skogbruk – skal vi fortsette som nå?

Åpent møte 22 februar kl 18.00 Gjøvik bibliotek

Innledere vil bli Ola Gram Dæhlen, Skogselskapet i Oppland og Gjermund Andersen Naturvernforbundet

Arrangementet er er samarbeid med Naturvernforbundet Gjøvik Toten Land

Møtet skal belyse og diskutere hvordan skal vi drive skogene i et endret klima.


Vi i skogselskapet er opptatt av dette gjennom Stedstilpasset skogbruk som  er mer i vinden enn noen gang.

Stedstilpasset skogbruk – i et klima i endring

Stedstilpasset skogbruk er langt fra et nytt begrep for en skogbruker. Men viktigheten av å nå kunne ta i bruk alle verktøyene i verktøykassa – for å tilpasse seg bedre til de lokale forholdene på stedet, er av største betydning. Dette er avgjørende for å lykkes med en målstyrt forvaltning og derigjennom kunne sikre en robust framtidsskog.

«Det er rett og slett enestående det vi ser nå. Det har vært varslet, men det vi før så på som ekstremt, det er nå den nye normalen». Sitatet er hentet fra Kikki Kleiven, Direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, som nylig har deltatt på en stor konferanse med klimaforskere fra hele verden. Været og klimaet blir mer ekstremt over store deler av kloden, og Norge blir også påvirket av dette. Vi har allerede opplevd det, med tørkeperioder, med flom og ekstremnedbør, med ekstremvind og stormskader – og en skog som dermed blir mer utsatt og sårbar for både insektangrep og andre skader. Konsekvensene av eksempelvis feil treslagsvalg og/eller for tette bestand vil kunne «straffes» mye hardere ved mer ekstremvær. Det stedstilpassede skogbruket blir dermed stadig viktigere i denne sammenheng.

I 2023 skal en ny, revidert norsk PEFC-skogstandard, bestående av 30 kravpunkter for et bærekraftig skogbruk, tas i bruk i hele landet. All kommersiell omsetning av tømmer i Norge er PEFC-sertifisert og det er avgjørende at markedet har tillit til det skogbruket som utøves. Dette krever at skogbruket kontinuerlig gjennomfører nødvendig kursing og opplæring, i tillegg til at det er en bevissthet knyttet til de ulike beslutningene som igjen påvirker situasjonen for planter, dyr og ulike interessegrupper i skogen. Den reviderte standarden har bl.a. økt fokus på bruk av varierte hogstformer og et mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i skoglandskapet. Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer, slik at skogeier kan tilbys et produkt med planlegging og gjennomføring av lukket hogst. Det skal vektlegges spesielt i viktige friluftslivsområder. Et godt og gjennomført stedstilpasset skogbruk vil være en forutsetning for dette.

Et stedstilpasset skogbruk handler i grove trekk om å planlegge skogproduksjonen best mulig for framtiden, ta de riktige beslutningene basert på de lokale forholdene på stedet, samtidig som man hensyntar ulike brukergrupper. Rett og slett bruke hele verktøykassa og unngå et sjablong-skogbruk. Det grunnleggende er at det er et målfokusert skogbruk. I dette ligger at skogeier allerede før hogst må ha en klar formening om den aktuelle markas beskaffenhet mht. næring, vanntilgang, topografi, vindeksponering osv.

Skogselskapet har vært skogens vokter i over 120 år og har på ulike måter bidratt til gjenoppbyggingen av skogressursene etter lang tids rovhogst. Nå er tiden moden for et felles løft for å sikre den robuste framtidsskogen gjennom et enda mer bevisst, aktivt og stedstilpasset skogbruk. Vi ønsker å bidra til formidling av kunnskap knyttet til fagfeltet, etablere permanente informasjonsplakater om temaet, bistå til utvikling av demonstrasjonsfelter og skape gode møteplasser for alle som vil engasjere seg i temaet. Dette i et tett og godt samarbeid med de ulike aktørene som engasjerer seg i og for skogen.

Møt opp på Gjøvik Bibliotek 22. februar kl 18. oo og bli med i diskusjonen.