Viken skilles – samarbeidet fortsetter

Etter opprettelsen av storfylket Viken har de tre skogselskapene i regionen jobbet stadig tettere sammen. De siste to årene vi forsøkt å få til et felles styremøte for Oslo og Akershus, Østfold og Buskerud og Telemark, men det har koronapandemien satt en stopper for. Den 1. og 2. november fikk vi endelig til en faglig og sosial samling på Bøkevangen i Halden – paradoksalt nok nå som Viken er vedtatt oppløst. 

Skogselskapene i Viken har siden 2020 hatt flere fellesprosjekter, og hjulpet hverandre med både skoleskogdager, Velg Naturbruk, 59*Topptur, JOB:U, høstingsdager for grunnskolen og oppfølging av handlingsplan for skogbruk. Til flere av disse prosjektene har vi søkt prosjektmidler fra Viken Fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken. De er våre viktigste samarbeidspartnere og premissleverandører, og det var faktisk Statsforvalteren som stilte krav om at fylkesskogselskapene i Viken skulle sende én felles prosjektsøknad i 2020. Dette var den utløsende årsaken til det samarbeidet vi nå setter stor pris på, som stadig blir bedre, og som også brer om seg til prosjekter hvor vi søker tilskuddspotter utover fylkeskommune og statsforvalter. 

I denne prosessen har det blitt lagt stor vekt på fellesskap og gjensidig tillitt, og det har vært jevnlige møter om prosjekter, kombinert med faglige oppdateringer og fokus på det sosiale. Dette anser vi som de viktigste faktorene for det vellykkede samarbeidet. 

Med bakgrunn i at de ansatte er veldig fornøyde med samarbeidet, av både faglig, praktiske og sosiale grunner, har det vært et ønske at også styrene kunne bli bedre kjent. Gjennom et felles styremøte ønsket vi at de tillitsvalgte skulle få bedre kjennskap til de ulike skogselskapenes historie, likheter og forskjeller, og evaluere samarbeidet som har vært og ikke minst legge planer for videre samarbeid nå som storfylket Viken er vedtatt oppløst fra 2024

Et viktig punkt under samlingen var gruppearbeid, hvor styremedlemmene ble utfordret på å komme med tanker og innspill til hvordan fylkesskogselskapene kan fortsette det gode samarbeidet også etter 2023. De var tydelige på at de ønsker at vi fortsetter å utnytte hverandres kompetanse og ressurser, og at selv om det må søkes prosjektmidler i de ulike «nye» fylkene, kan selve prosjektet fortsatt løses i samarbeid. Den hyppige møtefrekvensen bør opprettholdes, av både faglige og sosiale grunner.  

Styrene i fylkesskogselskapene ønsket å ha flere felles styremøter, slik at også de kan lære av hverandre og sammen sette kursen for arbeidet administrasjonen skal gjøre. Både de ansatte og de tillitsvalgte i Skogselskapene har ulike kunnskaper og egenskaper. Denne variasjonen i kompetanse bør brukes på tvers av fylkesskogselskapene, og vil kunne gi oss større handlingsrom og muligheter til å ta på oss flere prosjekter.  

Administrasjonen og styrene er positive og motiverte for å fortsette det tette samarbeidet når Vikens skilsmisse er endelig. Vi har troen på at ved å ha flere kollegaer og spille på, blir man bedre. 

Enhver samling med respekt for seg selv må sette av tid til en faglig utferd. Skogselskapet i Østfold har flere eiendommer, og med de siste restene av dagslys fikk vi sett et gammelt forsøksfelt med lerk, en flott bestand med kontortafuru, et plantefelt med svenske planter (!) og Skogselskapets flisterminal.