Skogselskapets viktigste oppgave er å spre faktabasert kunnskap om skog
og synliggjøre skogens mangesidige betydning.