Nøytral og faktabasert kunnskap

Skogselskapet hjelper skogeiere med å heve kompetansen for å drive et aktivt og godt skogbruk. Dette gir skogeiere et bedre beslutningsgrunnlag for hvordan drive skogen sin.

Vi arrangerer faglige møteplasser og samlinger over hele landet der temaene blant annet er skogkultur – som planting, plantekvalitet, plantevalg og ungskogpleie – men også hogst, tømmerverdi og tømmermarked, for å nevne noe.

Vi tilbyr kurs, både fysisk og digitalt. Blant annet i stedstilpasset skogbruk, et tema Skogselskapet har vært og er ekstra opptatt av. Stedstilpasset skogbruk handler i grove trekk om å tilpasse seg til de lokale forholdene, for å sikre en robust framtidsskog.

Trenger du veiledning til å administrere din skogeiendom? Ta kontakt med ditt lokale fylkesskogselskap

Skogselskapet mener:

NY SKOG

Foryngelse (for eksempel planting av trær) bidrar til å bekjempe klimaendringene. Skogfornyelse handler om å erstatte hogde trær med nye plantinger, slik at skogene kan fornyes og fortsette å levere viktige økologiske tjenester og ressurser. Denne praksisen sikrer også at vi opprettholder karbonlagring, opprettholder vannkilder og gir levesteder for et rikt spekter av planter og dyr. Med et felles mål om en bærekraftig fremtid, er skogfornyelse og planting et avgjørende skritt mot å oppnå det.

HOGST AV SKOG

Vi hugger skog i Norge for å produsere trelast, papir og andre produkter. Skogen er en viktig fornybar ressurs for landet vårt og gir arbeidsplasser og inntekter. Samtidig er det også viktig å ta vare på skogen og artsmangfoldet som finnes i der. Derfor har Norge strenge lover og reguleringer for hogst, og det er krav om at det skal settes av områder til vern. Det er også viktig å bruke skogen på en bærekraftig måte, slik at den kan fortsette å være en viktig ressurs for fremtidige generasjoner.

STEDSTILPASSET SKOGBRUK

Stedstilpasset skogbruk er et tema Skogselskapet har vært og er ekstra opptatt av. Det handler i grove trekk om å tilpasse seg de lokale forholdene, for å sikre en robust framtidsskog. Været og klimaet blir mer ekstremt over store deler av kloden, og også i Norge opplever vi tørkeperioder, flom, ekstremnedbør, ekstremvind og stormskader. Dette gjør skogen mer utsatt og sårbar for insektangrep og andre skader. Konsekvensene av eksempelvis valg av feil treslag og/eller for tette bestand, vil kunne bli mye større ved mer ekstremvær. Her spiller stedstilpasset skogbruk en viktig rolle slik at skogen blir forvaltet så trærne i størst mulig grad evner å vokse – og overleve – også i perioder med ekstreme forhold.

SKOGEN OG FRILUFTSLIVET

Skogen er sannsynligvis vår viktigste arena for friluftsliv. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. I Norge har allmenheten helt spesielle rettigheter og muligheter til fri ferdsel i naturen. Dette er regulert gjennom allemannsretten i Friluftsloven, som innebærer både rettigheter og forpliktelser. Det er viktig at du som ferdes i natur husker på at det alltid er noen som eier områdene du ferdes i, og at du benytter deg av eksisterende og tilrettelagte stier og bålplasser. Sørg for at din ferdsel alltid er sporløs, og at du viser hensyn til alt av dyreliv, trær og planter. Er du skogeier kan dette legges til rette for gjennom for eksempel vedlikehold av stier, merking, informasjon om forestående hogst o.l. Sørg for god dialog med de som ferdes på din eiendom. En av Skogselskapets viktigste roller er å være en brobygger mellom friluftslivet, skogbruket og andre interessegruppe. Vi er en del av Norsk Friluftsliv, og ønsker å sikre en bærekraftig og god forvaltning av skogressursene i Norge.

Er du skogeier kan du ta en titt på våre naturstiskilter. Der finner du flere skilt som også er tilpasset skogeiere når det gjelder sporløs ferdsel, informasjon i forkant av hogst, allemannsretten m.m.

Skogselskapet er uavhengig og nøytral. Vi gir deg som skogeier kunnskap til å ta gode beslutninger for skogen din.