Nøytral og faktabasert kunnskap

Skogselskapet jobber for at det skal drives et aktivt og godt stedstilpasset skogbruk. Vi formidler kunnskap og kompetanse for å gi skogeiere et bredt beslutningsgrunnlag i sin skogforvaltning.

Vi arrangerer faglige møteplasser og samlinger over hele landet, ofte i samarbeid med offentlig forvaltning og lokal skognæring. Blant temaene er skogkultur (planting og ungskogpleie), skogfond, hogst og tømmerverdi.

Vi tilbyr kurs og veiledning både fysisk og digitalt, og har kunnskap og kompetanse både på skogfaglige tema og organisering og gjennomføring av arrangement.

For en uforpliktende prat om din skogeiendom eller samarbeid om et arrangement – ta kontakt med ditt lokale fylkesskogselskap!

Skogselskapet mener:

NY SKOG

Det er viktig at skogeierne oppfyller sin plikt til å forynge skogen etter hogst. Foryngelsesmåte og treslag skal være et resultat av bevisste skjøtselsvalg, som sikrer en god skogproduksjon for fremtiden.

Fremtidsskogen må forvaltes slik at den vil tåle mer ekstremvær. Vi må sørge for etablering av nok trær, og av treslag tilpasset voksestedet.

Det må også drives ungskogpleie som sikrer en stabil skog med god produksjon. Ungskogpleie er et viktig klimatiltak, som sikrer opptak av karbon, skaper en mer robust skog og gir bedre kvalitet på trevirket. Det er også et økonomisk lønnsomt tiltak som på sikt vil gi lavere driftskostnader og flere valgmuligheter for skjøtsel og drift i framtiden.

HOGST AV SKOG

Både åpne og lukkede hogstformer har sin plass i et aktivt og stedstilpasset skogbruk – sammen med skogvern og hensynet til friluftsliv. Hogstform må velges ut fra hvordan man ønsker å etablere fremtidsskogen, og ivareta økologiske, økonomiske og sosiale hensyn.

I det grønne skiftet vil tømmer være en stadig viktigere ressurs. Skal vi få til et mer bærekraftig og klimavennlig samfunn, må vi drive et aktivt og langsiktig skogbruk som ivaretar behovet for både tømmer, økosystemtjenester, biologisk mangfold og friluftsliv.

STEDSTILPASSET SKOGBRUK

Stedstilpasset skogbruk er et tema Skogselskapet har vært og er ekstra opptatt av. Det handler i grove trekk om å tilpasse seg de lokale forholdene, for å sikre en robust framtidsskog. Været og klimaet blir mer ekstremt over store deler av kloden, og også i Norge opplever vi tørkeperioder, flom, ekstremnedbør, ekstremvind og stormskader. Dette gjør skogen mer utsatt og sårbar for insektangrep og andre skader. Konsekvensene av eksempelvis valg av feil treslag og/eller for tette bestand, vil kunne bli mye større ved mer ekstremvær. Her spiller stedstilpasset skogbruk en viktig rolle slik at skogen blir forvaltet så trærne i størst mulig grad evner å vokse – og overleve – også i perioder med ekstreme forhold.

SKOGEN OG FRILUFTSLIVET

Skogen er sannsynligvis vår viktigste arena for friluftsliv. Skogen gir med sitt varierte naturgrunnlag og dyreliv rom for mange typer aktiviteter og opplevelser. I Norge har allmenheten helt spesielle rettigheter og muligheter til fri ferdsel i naturen. Dette er regulert gjennom allemannsretten i Friluftsloven, som innebærer både rettigheter og forpliktelser. Det er viktig at du som ferdes i natur husker på at det alltid er noen som eier områdene du ferdes i, og at du benytter deg av eksisterende og tilrettelagte stier og bålplasser. Sørg for at din ferdsel alltid er sporløs, og at du viser hensyn til alt av dyreliv, trær og planter. Er du skogeier kan dette legges til rette for gjennom for eksempel vedlikehold av stier, merking, informasjon om forestående hogst o.l. Sørg for god dialog med de som ferdes på din eiendom. En av Skogselskapets viktigste roller er å være en brobygger mellom friluftslivet, skogbruket og andre interessegruppe. Vi er en del av Norsk Friluftsliv, og ønsker å sikre en bærekraftig og god forvaltning av skogressursene i Norge.

Er du skogeier kan du ta en titt på våre naturstiskilter. Der finner du flere skilt som også er tilpasset skogeiere når det gjelder sporløs ferdsel, informasjon i forkant av hogst, allemannsretten m.m.

Skogselskapet er ideell, uavhengig og nøytral. Vi gir skogeiere kunnskap til å ta gode beslutninger for skogen og for samfunnet.