Rekrutteringsprosjektet JOB:U

Det er en utfordring å rekruttere unge mennesker til praktisk arbeid i skogbruket. Som en følge av dette ble prosjektet «Rekrutter til Skogs» etablert i Eidskog i Hedmark i 2009. Det viste seg at tiltaket hadde god effekt og det var betydelig flere søkere til skogskolen på Sønsterud fra Eidskog enn fra andre kommuner i regionen. Med dette som bakgrunn startet planleggingen av JOB:U-prosjektet innenfor en større geografi. Gjennom opplæring og praktisk arbeid legges grunnlaget for en videre karriere i skogbruket.

I 2018 fikk prosjektet tildelt midler for en to-årsperiode fra Skogbrukets Verdiskapingsfond. I 2019 startet man et forprosjekt i Hedmark som ble avsluttet i 2020 med så godt resultat at man så et potensiale for å utvide prosjektet.

JOB:U Innlandet har i prosjektperioden i 2021 og 2022 hatt totalt 146 ung­dommer i arbeid fordelt på 14 kommuner i Innlandet. I 2023 er gjennomføringen spredd seg til over 20 kommuner i Innlandet og gir 94 ungdommer sommerjobb i skogen.


I 2023 startet også det nasjonale prosjektet. Lars Erik Rønningen (bildet) fra Skogselskapet i Hedmark er prosjekt­­leder. Han tar med seg god og nyttig erfaring fra Innlandet når årets 136 ung­dommer nå starter i Østfold, Buskerud og Telemark, Oslo og Akershus, Innlandet og Trøndelag.

Er du interessert i å høre mer om, eller samarbeide med JOB:U? Ta kontakt!

Gjennomføring
Før ungdommene slippes til ute i skogen må alle gjennom et kurs der de får sertifisering og kompetanse­bevis for bruk av ryddesag og praksis i å jobbe med ungskogpleie.
Gjennomføringen av kurset har ofte vært delt. Skogselskapet har en dag der vi presenterer Velg Skog med utdanningsmuligheter i skogbruket. Skogkurs har hatt den praktiske gjennomføringen.
I Innlandet og Trøndelag er kursene knyttet til naturbruksskoler med skog­utdanning.
Brukerundersøkelse gjort av JOB:U Innlandet viste at samtlige ung­dommer kan anbefale denne sommerjobben videre. Av de som har deltatt i prosjektet har 64 ungdommer valgt grønn utdan­ning på videregående skole, høgskole og universitet. Et veldig bra bidrag og delmål er at alle ung­dommene er positive til sommerjobb i skogen og blir en skogambassadør videre i livet. Gjennom bruker­under­søkelsen sier 75 % av deltagerne at de vurderer jobb og utdanning innen skogbruket.
Totalt fikk vi inn over 370 søknader til sommerjobber i Norge i år. Både jenter og gutter har søkt og fått sommerjobb i prosjektet.

Kompetansepakke og utvikling
En viktig del av rekrutteringsjobben handler om vise frem flere sider av skogbruket. Ungdommene vært med på alt fra befaring av for­yngelse, vei og drifter til industribesøk og besøk hos små lokale sagbruk. Noen har også hatt en skog­dag der de har fulgt skogens omløp. Dette styres lokalt.
Vi ønsker at arbeidsledere er unge voksne under skogutdanning. De er nærmere ungdommene i alder og har dermed en god innvirkning på dem.

Nyheter fra Skogselskapet