I haust og vinter vil Sogn og Fjordane Skogselskap tilby kurs i PEFC Skogstandard for skogeigarar. Dette kurset vil oppfylle kompetansekravet til dei fleste tømmerkjøparar for å få levert tømmer. Kl. Dato Stad 09:00 05.nov Voss vgs. 08:30 26.nov Sandane kommunehus 09:00 06.des Vesterland, Kaupanger   Både teori og synfaring i felt Kurset blir ein […]

I landbruket er det lite fokus på skogbruk, som kanskje ikkje er så rart når ein skogeigar på Vestlandet sjeldan gjer tiltak/hogger skog i løpet av si tid som gardbruker. Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer digitale kurskveldar for nye skogeigarar. Det vart arrangert 3 kurskveldar i april/mai 2021. Fylkeskommunen i Vestland delfinansierer prosjektet, noko som […]

Etter hogst er det viktig å gi skogen dei beste høva for å få fram kvalitetsvirke, slik at skogen blir endå meir verdt når den skal hoggast att i framtida. Dette inneberer ungskogpleie/avstandsregulering og/eller kunstig kvisting. Desse tiltaka er relativt billige, om ein ser på verdiauka ein får ved neste hogst. Statsforvaltaren i Vestland ser […]

Dette kurset er fullfinansiert av Vestland Fylkeskommune og er tilrettelagt for skogeigarar som ynskjer å hogge skogen sin sjølv. Før hogst er det svært viktig å vite kva kvalitet- og lengdekrav som er gjeldane i dag. Krava kan endre seg frå år til år, og prisenskilnaden på sagtømmer (skur) og massevirke (slip) kan vere stor, […]