Fagdag om bioenergi på Bryne

Et 20-talls deltakere var torsdag 11. november samlet på Bryne til den første av totalt 4 fagdager som inngår i vårt prosjekt «Skogbasert bioenergi i landbruket». Prosjektet går over to år, og det vil bli avholdt fagdager over hele Rogaland.

Prosjektet skal gjennom kunnskapsformidling på fagdager, og direkte kontakt med produsentene legge til rette for økt bruk av fornybar energi basert på lokalt trevirke i jordbruket i Rogaland.

Målgruppen er energiintensive jordbruksproduksjoner som i dag benytter seg av fossile brennstoff, eksempelvis smågris, kylling og veksthus. Gjennom fagdager og rådgiving/forstudie på gårdsnivå vil vi  i prosjektet komme i direkte dialog med produsentene og formidle siste kunnskap om temaet.

Målet er å få flere til å legge om fra fossile energikilder, til bærekraftige løsninger basert på fornybar biomasse fra skogen.

Karl Ludvig Ådland fra CH4

Å utnytte overskuddsmasse fra lokalt skogbruk til energiformål gir ikke bare klimagevinst, men legger også grunnlag for lokal næringsaktivitet knyttet til produksjon og leveranse av flis.

På Bryne fikk deltakerne en innføring i anleggstyper, råstofftilgang, investeringsbehov og økonomi fra Karl Ludvig Ådland fra CH4. Aart-Dirk  van Zanten Magnussen fra Innovasjon Norge gikk gjennom eksisterende støtteordninger for omlegging til fornybar energi i landbruket. Daniel Breivik fra Norsk landbruksrådgivning orienterte om tre som konstruksjonsmateriale i landbruksbygg.

Dagen ble avsluttet med gårdsbesøk hos kyllingprodusent Jo Pollestad som har investert i flisfyringsanlegg i driftsbygningen.

Fagdagene blir arrangert av Skogselskapet i Rogaland, Statsforvalteren i Rogaland og konsulentfirmaet CH4 med støtte fra Rogaland fylkeskommune og i samarbeid med Innovasjon Norge, Rogaland Bondelag, Norsk Landbruksrådgivning, og Norsk Gartnerforbund.

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland