Finnmark skogselskap

Finnmark Skogselskap er en ideell medlemsorganisasjon som ble stiftet 2. mars 1900, med formål om å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning og arbeide for et godt skogbruk.

Finnmark Skogselskap eier tre eiendommer i Alta, to eiendommer i Tana og en eiendom i Karasjok.
I Pasvikdalen i Sør-Varanger eier vi ei koie som står åpen for allmennheten.
I Alta eier vi ei hytte i tilknytning til et plantefelt, denne hytta er til utleie. Til sammen utgjør våre eiendommer et totalareal på 470 dekar.

Skogselskapets stifter og første styreleder var Axel Otto Christian Hagemann – Alta. Hagemann stiftet «Finmarkens Amts træplantingsselskap» i Hammerfest den 2. mars 1900 og skulle etter formålsparagrafen virke for en fornuftig behandling av fylkets private skoger og opphjelp av ny skog.

Skogbruket i Finnmark har i likhet med landet for øvrig lange tradisjoner. Nord-Norges første planteskole ble etablert i Alta så tidlig som i 1878, I Porsanger ble en liten planteskole opprettet i 1912. Planteskolen har hatt delvis aktivitet, men størst var aktiviteten etter krigen.

I første del av 1930 årene var Nord-Europas største sagbruk i Finnmark nærmere bestemt på Elvenes i Sør-Varanger, 130 000 m3 tømmer ble saget årlig noe som er et brukbart sagbruk den dag i dag. Under 2. verdenskrig utøvde Tyskerne rovhogst i skogene i Finnmark, og når Tyskerne trakk seg ut av Finnmark i 1945 brente de alle bygninger, inkludert sagbruket på Elvenes som aldri ble bygd opp igjen.

Da Finnmark skulle gjenreises var det nye rovhogster, dette ga umiddelbart en positiv holdning ovenfor skogbruksnæringa. På 1970 og 80-tallet var skogbildet preget av mye ungskog med dertil lite tømmer, dette igjen bidro til dårligere holdninger til næringa. Skogen ga ikke verdier og en kunne oppleve at skogarealer ikke hadde de store verdier de en gang har hatt. Noe av konsekvensen ble store arealomdisponeringer til andre formål enn skogbruk.

Våre forgjengers skogfunksjonærer og Finnmark skogselskap var til tross dette optimister, fordi 30–40 år senere ser vi at det som engang var ung furuskog gir nyttbare dimensjoner i dag.

Takket være iherdig skogskjøtsel og fokus på tynning av furu ser det ut til at holdningen til skogbruket endres litt, noe som ser ut til å gi positive utfordringer for skogbruket i Finnmark.

Finnmark Skogselskap ønsker at våre innbyggere får mulighet til å oppleve skogen som arena for ulike aktiviteter, opplevelser og verdier.

Styret i Skogselskapet i Finnmark:
Styrets leder: Kjetil Hanssen, Porsanger
Nestleder: Ketil Wikan, Pasvik
Styremedlem: Roger Larsson, Alta
Styremedlem: Jan Arne Pettersen, Alta              
Styremedlem: Kenneth Løvberg, Pasvik