FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. 

Skogselskapet som landsdekkende organisasjon er absolutt en bidragsyter til å nå disse. Skogselskapet har bidratt til å kommunisere mye av innholdet i bærekraftsmålene i mange år, lenge før 2015 da de ble nedfelt. Det er spesielt tre av målene vi kan svare ut veldig godt.  

12: Ansvarlig forbruk og produksjon

«Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist.»

Uten tvil er dette et viktig punkt for Skogselskapet å bidra til. Som skogens vokter i mer enn 100 år har vi allerede bidratt til å forvalte skogressurser på en bærekraftig måte. Så bærekraftig som forskningen har oppfordret oss og skogbruket ellers til å handle. 

I underpunkt 12.2 er det skrevet følgende: «Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser.» Vi ser med stor glede at FN-sambandet i fellesskap har satt et årstall der man skal oppnå et slikt mål, det vil gi oss og andre organisa­sjoner et enda større pågangsmot til å bidra til å nå vedtaket innen fristen.

Fra gammelt av og frem til i dag har det ofte vært uttalt fra skogeiere: «Min skog skal fremstå som enda bedre drevet når jeg overgir den til neste generasjon, enn da jeg selv overtok den i min tid.»

Dersom vi tar utgangspunkt i skog­eierens kunnskap og iver etter å stelle fint i skogen sin og spe på med stadig mer faglig påfyll – i form av kurs og fagdager arrangert av Skogselskapet, kan dette gi store og bærekraftige utslag. Det er skogeieren som er avgjørende for å gjennomføre handlinger i skogen – til det beste for en bærekraftig utvikling i det lange løp. Vi som organisasjon kan bidra med kunn­skaps­formidling og kompetanse for nettopp å bedre handlings­kompetansen til den enkelte. Men, som skogens vokter i over 100 år, ønsker vi fra Skogselskapet å fortsette med det arbeidet i minst 100 år til – for hele tiden å etterstrebe et enda mer bærekraftig og godt drevet skogbruk.

13: Stoppe klimaendringer

«Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klima­endring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.)»

Det er spesielt undermål 13.3, som Skogselskapet bidrar til: Styrke enkelt­personers og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Skogselskapet har i all sin tid bidratt med kurs, møteplasser og samlinger der nettopp kunnskap om hvordan skogene bør bli forvaltet – for å oppnå et godt og produserende skogbruk – har stått sentralt. De senere årene har formidlingen i stadig økende grad tatt med seg mer informasjon om at skogens forvaltning spiller en avgjørende og viktig rolle i et klima i stadig endring. Det er vesentlig at vi fremover etablerer stedstilpasset skog som kan klare å stå seg gjennom fremtidens forventede økende utfordringer i form av ekstremvær, som blant annet nedbørsmengder, flom, tørke og vind. 

15: Livet på land

«Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.»

Helt siden oppstarten tilbake på slutten av 1800-tallet, har Skogselskapet vært ute i skogen sammen med skogeiere, mennesker som arbeider i skogen og barn for å lære bort hvordan vi som samfunn skal forvalte skogen best mulig og ivareta naturen i kombinasjon med hvordan vi samtidig kan nyttiggjøre oss av dens overskudd mest mulig bærekraftig.

Informasjonen som har blitt formidlet har til enhver tid vært den som er ferskest tilgjengelig fra forsknings­miljøene. At kunnskapen som blir formidlet er faktabasert og ikke har utgangspunkt i følelser er en viktig og grunnleggende faktor for vår organisasjon.

Dette arbeidet vil vi – av like mange grunner som det finnes trær i skogen – fortsette med. For oss i Skogselskapet er skogen i seg selv, og en stadig mer bærekraftig bruk av den, viktig. Det er avgjørende at generasjoner etter oss både kan nyttiggjøre seg av skogen – til blant annet å høste fornybare råvarer, overskudd og til rekreasjon, men også at den kan tjene naturen med sitt rike biologiske mangfold.