Fra ARENA SKOG til WOODWORKS! Cluster

Den 8. november ble det offentliggjort at Skognæringa i Midt-Norge har blitt utpekt som en av fire nye «Arena Pro-klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing. Det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge, og Skogselskapet i Trøndelag er stolt medlem på laget!

Suksessfullt verdikjedesamarbeid

Verdikjedesamarbeidet i Trøndelag har eksistert siden 2004 og bedriftene har et sterkt eierskap til prosjektet. Skognæringas treårige periode som Arena-klynge fra 2016 har vært svært vellykket og har gitt et godt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro. Klyngen har i løpet av denne tre-årige perioden hatt 75 ulike små og store prosjekter som igjen har utøst vel 100 mill. kr. i FoU og innovasjonsmidler. Det er imponerende!

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige materialer. Bedriftene i denne tradisjonsrike næringen har vist betydelig nytenkning og omstillingsevne, og skog og tre har på mange måter blitt et symbol på en klimavennlig fremtid.

Nytt navn!

Klyngen skifter navn til WOODWORKS! Cluster. I den nye 5årige prosjektet får klyngen inntil 6 millioner kroner pr. år, og partnerskapet øker i fra 46 til ca. 70 medlemmer. Det nye partnerskapet skal øke bruken av tre gjennom videreutvikling av eksisterende og nye produktområder, og i andre typer materialer og i forhold til nye markedsområder. Klyngen skal arbeide systematisk med utviklings- og innovasjonsprosjekter innenfor områdene bygg, fiber og råstofforsyning.

Vi ønsker lykke til med nytt nivå og ser frem til et videre godt og aktivt samarbeid.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag