«Natur i endring» konferransen 2018

Den 23. – 24. oktober 2018 arrangerte Finnmark skogselskap og Finnmarkseiendommen en klimakonferansen «Natur i endring». Konferansen ble avholdt på Scandic hotel i Alta.

Alta kommune v/varaordfører Anita Håkegård Pedersen ønsket velkommen til Finnmark og Alta før direktør Jan Olli i FeFo åpnet konferansen og så fram til spennende temaer fra foredragsholderne.

Nøyaktig 100 påmeldte møtte opp til konferansen som omhandlet om hva som skjer når naturen endrer seg.

De fleste klimakonferanser har mål som er avhengig av politisk enighet, men som av mange årsaker blir hengende i lufta og det tar tid å få gjennomført tiltak. Vi hadde tatt mål av oss å ha en konferanse som pekte på hva vi som enkeltmenneske, kommune, bedrift kunne gjøre av tiltak når klimaet endrer seg, eller rettere sagt når naturen endrer seg.

Konferansen var delt i to.

Dag 1  Faktaopplysninger, status, informasjon osv om hva skjer!

Til denne dagen ble det orientert om virkeligheten fra reindriftsutøver Per Mathias Oskal med bla. låste beiter og isete snødekke. Meteorolog Ole Einar Tveito ga oss et dystert langtidsvarsel før direktør Jan Gunnar Winter fra polarinstituttet orienterte om det globale bildet.

Jan Gunnar Winther ga oss det «store bildet»

Nibio ved Gunnhild Søgaard orienterte om økende bonitetsklasser og nytenking i skogbruket mv. NINA`s Jane Jepsen snakket om «lauvmakken» om hvordan en art nå har økt til tre arter i løpet av noen få tiår samt at dyreliv påvirkes.

Fra frontlinjen i Sjåk måtte NVE`s Anders Bjordal holde foredraget på «skype» om at det vil bli flere skredfarlige områder i framtida.

Hva en Natur i endring betyr for utøvelsen av et godt friluftsliv kunne Rune Waaler m/studenter fra idrettshøgskolen UiT orientere om.

Alle foregående innlegg betyr at man må drive arealplanlegging på en annen måte for framtida kunne planleder Hallgeir Strifeldt i Alta kommune avslutte dagen med!

Dag 2 Tiltak

Hva kan vi gjøre, hva gjør du når kommer hjem og er det mulighet til å skape noe ut av klimaendringene?

Hva gjør vi når skogen dør? hadde skogbrukssjef Tor Håvard Sund og fylkesskogmester Helge Molvig som tema- svaret var å forebygge og skape god helse i skogen før angrep tar til, planting, ungskogpleie, tynning har vist seg å ha god effekt og viste til at det verste man gjør, er å ikke gjøre noe konstaterte de. ZERO`s Kåre Gunnar Fløystad tok for seg det grønne skiftet og skogens betydning.

Gunn Britt Retter fra Samerådet holdt et foredrag uten power-point og snakket om natur i endring og samisk kultur etterfulgt av LMD`s  Ivar Ekanger som holdt et innlegg om hva staten legger til rette. Kan død skog gi nye jobber? Dette svarte Kristin Syverud fra RISE PFI med et klart positivt svar. Innen dagens teknologi så er det uante muligheter innenfor produkter fra træørne i skoegn. Alt som kan lages av olje kan lages av tre, men det er bare det at av trær kan vi utvikle ennå mere enn det vi kan av olje kunne Kristin Syverud fra RISE PSI slå fast.   

Etter hver dag holdt informasjonskonsulent i FeFo Robert Greiner en paneldebatt og med konkludering av temaene for dagen.

Direktør Jan Olli i FeFo avsluttet en veldig tidsaktuell konferanse med entydige positive tilbakemeldinger fra deltakerne. Innleggene var treffende og bredt sammensatt. Kort oppsummert så var det på den nordlige halvkulen de største klimaendringene hadde sin virkning, varmere og våtere klima, med påfølgende nye arter. Dette får en konsekvens for oss i Norge, og aller mest for de som bor i nord.

Samarbeidet om konferansen med FeFo hadde uten tvil bidratt i positiv retning. Selv om det ligger en del arbeid bak arrangement av en konferanse så er det veldig lærerikt, nyttig og givende tiltak for Finnmark skogselskap. Skogen kom i alle fall på dagsorden kunne styreleder Ola Losvar bekrefte etter konferansens slutt.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Finnmark