Omdømmeprosjekt i Follo

Skogselskapet sammen med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor startet høsten 2017 opp omdømmeprosjektet «Skogbruk og publikum i Follo.»

Skogbruket i Follo har ved flere anledninger fått mye negativ oppmerksomhet rundt ulike skogbruksaktiviteter og da spesielt hogst. Prosjektet som skal vare ut 2019 har som sin oppgave å kartlegge skogeieres, organisasjoners og enkeltpersoners oppfatning av skogbruket. Det vil arrangeres møter og vi vil skape møteplasser der ulike brukere av skogen kan treffes.

Vi vil også gjennom prosjektet prøve å lage enkle plakater som kan informere ulike brukere av skogen om skogbruksaktiviteter som skal skje og som har skjedd der folk ferdes.

Et av de første møtene vi har avholdt var en skogdag for politikere og administrasjon i Nesodden kommune. Den 8. april møttes i underkant av 30 stykker opp i skogen til Hanne Granerud for å lære mer om hvordan et moderne skogbruk utføres. Gjennom en befaring av et hogstfelt, plantefelt, ungskog og til slutt et felt med gammel skog og mye død ved, fikk vi vist fram hva slags hensyn som tas både til det biologiske mangfoldet og friluftsliv. Dagen ble avsluttet med god mat og en god diskusjon rundt bålet.

Tilbakemeldingene på dagen har vært positive og vi vil prøve å gjennomføre flere slike dager i alle kommunene i Follo.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus