Plantetips

[av_one_full first min_height=» vertical_alignment=» space=» row_boxshadow=» row_boxshadow_color=» row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=» margin=’0px’ mobile_breaking=» border=» border_color=» radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=» column_boxshadow_color=» column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=» background_gradient_color1=» background_gradient_color2=» background_gradient_direction=’vertical’ src=» background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=» highlight_size=» animation=» link=» linktarget=» link_hover=» title_attr=» alt_attr=» mobile_display=» id=» custom_class=» aria_label=» av_uid=»]

[av_textblock size=» av-medium-font-size=» av-small-font-size=» av-mini-font-size=» font_color=» color=» id=» custom_class=» av_uid=’av-kit6ttrc’ admin_preview_bg=»]

Planting og plantebehandling

En god plantør er gull verdt!

 1. Gi plantøren god opplæring og motivasjon
 2. Sørg for god plantebehandling fra planteskole til planteplass.
 3. Kontroller plantearbeidet: Valg og bearbeiding av planteplass. Riktig plantedybde.
 4. Verdsett en god plantør

Plantetidspunkt

Det er viktig å ta hensyn til de lokale forhold ved vurdering av hva som er riktig plantetidspunkt. En generell datoperiode er vanskelig sette fordi klimaforholdene varierer mye, avhengig av hvor man befinner seg i landet. De tre hovedperiodene kan grovt deles inn slik:

 • Vårplanting: April til St.Hans.
 • Tidlig høstplanting: August
 • Sein høstplanting: September, oktober

For at planter som er lagret på kjølelager skal rekke å få en tilnærmet normal vekstsesong, må de plantes ut før St. Hans.

Vårplanting

De fleste steder er dette beste plantingstidspunktet, bl.a. fordi det er gunstig å plante mens plantene er i veksthvile, samtidig som det er god fuktighet i jorda om våren.
Plantingen bør derfor starte så tidlig som mulig, når telen er ute av bakken og forholdene ellers ligger til rette for det. Bjørk må bare plantes om våren.
Barrotplanter med nye årsskudd bør ikke plantes.

Tidlig høstplanting

Dette kan være en fin plantetid i områder med gunstig klima for eksempel langs deler av kysten. Plantene er ennå i vekst og vil rekke å rotfeste seg før neste vår. De blir dermed mindre utsatt for vårtørke. I områder med fare for tidlig høstfrost, er metoden ikke å anbefale. Dersom man allikevel ønsker å plante i slike områder, må plantene være kortdagsbehandlet.

Sein høstplanting

Fin plantetid for egnede områder. Unngå høstplanting der det er fare for oppfrost – dvs. på tette jordarter, dårlig drenert mark, ustabilt snødekke eller når det er markberedt. Bruk godt innvintrede og helst kortdagsbehandlete planter.

Bestill plantene i god tid! 

Sikker transport

Planten skal alltid være tildekket under transport, også over korte strekninger, på grunn av risikoen for uttørking og slit av fartsvinden: 40 km/t tilsvarer stiv kuling gjennom barmassen!

Tørt og varmt vær medfører ofte ugunstige forhold for plantene. Vær oppmerksom på høye temperaturer under presenninger og inne i kjøretøy. Sørg for god lufting selv ved korte stopp i plantetransporten.

Trygg mellomlagring

Det vil ofte være behov for å hente så mye planter ved kjølelageret at plantene må mellomlagres noen dager. Mellomlagring bør likevel begrenses. Dersom plantene må mellomlagres, må de plasseres på en lun, skyggefull plass utendørs.

Undersøk behovet for vanning daglig – ta klemmeprøve: Torvklumpen skal kjennes fuktig når den presses lett i hånden. Uttørking svekker plantene og gir dårlig etablering. NB. Blir røttene stående i vann drukner de!!!

Planter i hvile (vårplanting og sein høstplanting), kan mellomlagres 1 – 2 uker. Planter i vekst lagres maksimalt en uke. Følg instruksjonene som følger plantene ved levering.

Valg av planteplass

Valg av planteplass er nøkkelen til en god planteetablering. Målet er å gi planten så gode vekstbetingelser som mulig, med tanke på næring, temperatur, vanntilgang, beskyttelse mot vind, snøsig, tråkk etc. Dette oppnår man ofte ved å plante inntil stubber, steiner og kvisthauger. Det er viktigere å utnytte de gode planteplasser enn å holde seg til en jevn planteavstand.

Unngå forsenkninger. Disse vil som regel fungere som frosthull eller vanndammer med svært dårlig vekstbetingelser for planten.

Markberedning

 • Forbedrer planteplass og etablering
 • Gir bedre omsetning av næringsstoffer i jorda
 • Gir plantene bedre tilgang på lys, vann og næring
 • Øker jordtemperaturen og reduserer frostfaren
 • Stimulerer rotveksten
 • Letter plantearbeidet
 • Reduserer faren for snutebilleangrep
 • Gir mindre konkurrerende vegetasjon
 • Skal utføres året før planting
 • Anbefales på vegetasjonstypene røsslyng-, bærlyng-, blåbær- og småbregneskog.

Med markberedning menes her maskinell bearbeiding av jorda for å bedre plantenes vekstbetingelser. Der maskinell markberedning ikke er utført, flekkes konkurrerende vegetasjon og råhumus (torva) av med planteredskapen.

Ved markberedning og ved planting på markberedte felt er det viktig å skape og utnytte gode planteplasser. Skjematisk markberedning og planting er uheldig, fordi man da ikke vil utnytte de beste planteplassene. Markberedningen bør utføres slik at fare for erosjon og utvasking av jordas næringsstoffer minimaliseres. Markberedning bør av miljøhensyn utføres så skånsomt som mulig. HUSK å ta hensyn til kulturminner i skogsmarka vår!!!!!

Plantedybde

Plant dypt! Torvklumpen skal 2 – 5 cm ned i mineraljord. Da etablerer planten seg sikrere og vokser bedre.

Ugresskontroll

Konkurransen om lys, vann og næring kan koste inntil 10 års stureperiode, og dermed forsinke framtidig hogsttidspunkt. I verste fall dør plantene. Eventuell kjemisk ugraskontroll utføres året før planting. Det er svært viktig at man følger med i etableringsperioden av et plantefelt.

Tiltak mot snutebille

Gransnutebillen kan gjøre stor skade ved å gnage av barken på småplanter. Larvene utvikler seg i ferske stubber. Den finnes nesten overalt på hogstflater hvor det tidligere har stått barskog.

Gransnutebillen er sammen med frost, ugress, sopp og tørke en av hovedårsakene til avgang i plantfelt.

Den beste måten å bekjempe gransnutebillen på er pr. i dag å behandle plantene med plantevernmiddel som dreper billene når de gnager på plantene. Det arbeides med å finne alternative metoder til bruk av plantevernmidler. I visse strøk på Helgeland anbefales det at plantene blir behandlet med plantevernmiddel. Be om råd fra de lokale skogfunksjonærene.

Varier planteplassering etter fuktighet og frostfare, også på markberedte felt. For å unngå uttørking må planten settes så dypt at pluggen kommer i kontakt med opprinnelig humusdekke, torv.

Planteavstand

Antall planter som settes ut pr. dekar skal tilpasses bonitet (markas godhet), driftsforhold og treslag. For stor planteavstand gir grovere kvist, bredere årringer, dårligere stammeform og lavere pris på framtidig trevirket. Tabellen under angir aktuelle plantetall pr/daa ved gunstige driftsforhold.

Gran

Bonitet:     G23     G20         G17      G14      G11     G8

Plantetall: 275       240        220      180       140      90

Furu

Bonitet:     F23      F20     F17       F14       F11     F8

Plantetall: 350      310      260      215       170     120

Hengebjørk

Bonitet:      B23     B20     B17

Plantetall: 330      280      240

Når det gjelder Sitkagran og Lutzgran, anbefales en planteavstand under 2 m. D.v.s. mer enn 250 pl/daa

Suppleringsplanting og kontroll

Etter planting kan vi få avgang p.g.a. insekter, ugras, frost, tørke, smågnagere, sopp m.m.

 • Kontroller plantefeltet jevnlig og senest 2 år etter planting. Er avgangen større enn 25% bør det suppleres med nye, kraftige planter.
 • Suppler tidlig om våren.
 • Bruk store planter.
 • Det henvises til egen brosjyre: «Kontroller foryngelsen»

Planteredskap

Velg planteredskap etter plantetype og jordbunnsforhold.

Bruk av bærebelte, hvor man har plantene på kroppen, har i arbeidstidsundersøkelser gitt opp til 20% raskere planting.

Plantehakke er anvendelig til all slags planting, både barrot- og dekkrotplanter. Den er godt egnet til avflekking og gir ofte et bra resultat. (Her er borhakke avbildet – andre gode eksempler er Professor Mork´s plantehakke).

Plantebor kan brukes både til dekkrot- og barrotplanter. Den passer best der jorda er dyp, og torvlaget er tykt og etter sprøyting eller markberedning.

Hullpipe egner seg ikke på tette eller steinete jordtyper. Den kan kun brukes til dekkrotplanter. Hullpipa må holdes åpen og skarpslipt. Bruk tråplata til markberedning! Det er lett å»slurve» med plantearbeidet!!!!!!!

 

Planterøret bør bare brukes der det er markberedt eller der det er løs jord og lite konkurrerende vegetasjon (for eksempel etter sprøyting). Man slipper å bøye seg når man planter. Dette gir en god arbeidsstilling for plantøren og man unngår store ryggbelastninger. Men den må bare brukes der forholdene passer for det, og den kan kun brukes til dekkrotplanter.

Plant dypt nok!

Økonomiske virkemidler

Landbruksdepartementet har utarbeidet retningslinjer om plantavstander og suppleringsplanting. Disse må følges for å få godkjent bruk av skogavgift, og for å kunne få statsbidrag til planting. Ta kontakt med de lokale skogbruksmyndigheter eller skogeierforeningen for nærmere informasjon om de økonomiske virkemiddlene som gjelder før plantesesongen starter. Husk å trekke nok skogavgift når tømmeret selges !!

HUSK AT VEKSTERLIG UNGSKOG ER ARVEN TIL FRAMTIDA.

Lykke til med årets plantesesong

[/av_textblock]

[/av_one_full]

<- Tilbake

Andre nyheter fra Skogselskapet