Skogselskapet i Rogaland

Skogselskapet i Rogaland jobber for at alle skal ha glede av skogens unike egenskaper, som kilde til bærekraftige ressurser, som klimaregulator og som arena for friluftsliv og artsmangfold.

Skogselskapet har som formål å fremme forståelsen av skogens mangesidige betydning, og arbeide for et godt skogbruk. Selskapet har som visjon at alle mennesker skal oppleve skog som en verdifull kilde til livskvalitet, hvor vårt hovedfokus ligger innenfor områdene klima og folkehelse. Skogselskapet i Rogaland ble stiftet i 1899, og er i dag ett av 16 fylkeslag tilsluttet Det norske Skogselskap.

Informasjon og formidling står sentralt i Skogselskapets arbeid, med aktiviteter for barn og unge som hovedsatsing. Vi er opptatt av klima, artsmangfold og friluftsliv, og fremmer faktabasert naturkunnskap og bærekraftig bruk av skogen. Vi arrangerer skoleskogdager for skoler i hele fylket, og sammen med Skogbrukets Kursinstitutt tilbyr vi også faglig bistand til egenorganisert uteskole, fra barnehage til lærerutdanning.

Skogselskapet i Rogaland er både en stolt tradisjonsbærer og en fremtidsrettet pådriver for grønn omstilling. Vi mener aktiv og bærekraftig bruk av skogen er viktig for å opprettholde levende bygder, og jobber mot den pågående nedbyggingen av skog i miljøet rundt byene våre. Som ideell medlemsorganisasjon er vi politisk uavhengig. Vi vil fremme verdiskapning gjennom kunnskap og ansvarlig forvaltning, og vårt holdningsskapende arbeid retter seg derfor mot både næring, myndigheter og allmennheten.

Som ideell medlemsorganisasjon trenger og jobber vi for støtten fra våre medlemmer, og inviterer alle med interesse for skog og naturbruk til å melde seg inn i Skogselskapet. Som medlem får du tilsendt fire utgaver årlig av medlemsbladet Skog og Miljø, samt vår årsmelding med skogstatistikk og fagartikler. Vi deler også skogfaglig informasjon og inviterer jevnlig til samlinger.

Skogselskapet i Rogaland har kontor i Skogens Hus i Pedersgata 32C i Stavanger, og Kjell Terje Skrunes er daglig leder. Du finner oss også på Facebook. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller innspill, eller dersom du ønsker å engasjere deg som frivillig.

Styret i Skogselskapet i Rogaland:
Leder: Kristofer Tveiterå
Nestleder: Olav Knutsen
Styremedlem: Karin Repstad Spanne
Styremedlem: Per Helle
Styremedlem: Christian Aasland