Skogeierguiden 1: Planting av skog

I en artikkelserie rettet mot nye skogeiere har Skogselskapet i Rogaland fått tips fra flinke fagfolk om noen grunnleggende tema innen skog. Har du skog som skal hogges? Da bør du også planlegge planting. Her er det viktigste du trenger å vite om skogplanting.

Foryngelse er det å sørge for planting av skog etter hogst. I jord med god produksjonsevne skal man helst plante 1-2 årige planter, mens i jord med lav produksjonsevne kan man hjelpe skogen med å forynge seg selv. Etter hogst av eksisterende skog, har skogeier lovfestet plikt til å sørge for etablering av skog. Det finnes to måter å forynge skogen på; planting og naturlig foryngelse. Planting er aktivt kjøp og utplanting av ferdigproduserte trær. Der marka har god produksjonsevne (bonitet), er det planting som er det mest økonomiske og effektive, og det er vanlig foryngelsesmetode for grantrær.

Naturlig foryngelse innebærer at trær blir bevart ved hogst som da sørger for frøtilførsel på arealet. Treslag som furu kan gjerne forynges naturlig. Naturlig foryngelse brukes ofte på lavere boniteter, altså der jorda har lav produksjonsevne, ettersom det gir kostnadsbesparelser.

Ved etablering av skog på nye arealer, vil foryngelsesmetoden i all hovedsak være planting. Planting av lauvskog er mindre vanlig i Norge. Dette skyldes at plantekostnadene er høyere, og at det er større krav til skjøtsel for å sikre god kvalitet. Ved dedikert arbeid kan likevel planting av lauvskog gi gode resultater og flott tømmer.

 

Planleggingen

Dersom du planlegger hogst bør du planlegge foryngelse samtidig. Dette er noe skogbrukssjefen i kommunen kan hjelpe deg med, som næringsnøytral rådgiver. Noe av det første du kan ta stilling til er om du vil plante selv eller få leid inn hjelp. Hvis du ønsker å lære mer om planting, kan du ta et kurs for å lære deg grunnleggende kunnskap om foryngelse av skog.

Velger du å utføre arbeidet selv, må du bestille plantene hos en planteskole. Dette bør gjøres så tidlig som mulig, og innen første kvartal samme året det skal plantes. De vanligste granplantesortene er M60 og M95, som leveres enten som ettårige eller toårige. M60-planter har større planterot, og er dyrere enn M95-planter. Rotstørrelse og alder påvirker overlevelsessjansen, der eldre og større planter er mer robuste. Lauvtreslag sorteres også ut fra type og alder, der rotstørrelsen kommer i flere varianter enn for bartrær.

Det finnes mange varianter av planter, og riktig slag velges ut fra noe som kalles proveniens. Proveniensen beskriver det geografiske klimaområdet til frøet. Planteskolene kan gi råd om valg av riktig proveniens.

Når skal jeg plante?

Planting gjennomføres vanligvis 1-2 år etter hogst. Tidspunktet er en balansegang mellom konkurranse fra naturlig gjengroing og risiko for insektsangrep. Selve plantearbeidet kan utføres enten av grunneier selv eller ved innleid arbeidskraft.

Plantesesongen strekker seg fra mars til september, alt etter værforholdene. Planting kan begynne så fort snøen forsvinner, og risikoen for frosttørke er borte. Tørre og varme måneder vil være ugunstige plantetider, og reduserer plantenes overlevelsessjanse.

Høstplanting kan også gjennomføres, men her er det viktig å benytte planter som har blitt langnattsbehandlet. Planter har behov for en «innvintringsfase», det vil si at de forberedes på vinter slik at veksten trappes ned og gjør plantene motstandsdyktige mot vinter og frost.

 

Hvordan bør man plante?

Avhengig av produksjonsevnen til jorda (bonitet), velger man planteantallet på arealet. Anbefalt planteantall per dekar for G14-G17 er 130-230 stk, mens for G20-G26 er det 180-300 stk.

  1. Det optimale plantestedet er en plass der planten får beskyttelse fra vær og vind. Dette innebærer at planten bør settes i nærhet av stubber eller steiner, og unngås å settes på høyder eller i forsenkninger i bakken.
  2. Rydd litt rundt planteplassen for å redusere konkurranse fra annen vegetasjon.
  3. Sørg for at planten får god jordkontakt, ved å sette rotpluggen 3 cm under bakkenivå.
  4. Tråkk til rundt planten for å sikre at planten sitter godt i jorda.
  5. Ha et system der du skritter opp ca. to meter (avhengig av hvor tett du vil plante) i en rett linje fra den forrige planten til den neste du setter i bakken.

 

Ingeborg Anker-Rasch som er prosjektleder i Rogaland for «Planting for klima» hos Fylkesmannen i Rogaland, gir deg en oversikt over viktige ting du bør kjenne til når det gjelder skogplanting. Dette er en av fem artikler fra Skogselskapet i Rogaland, rettet mot den uerfarne skogeieren. Artiklene ble først publisert i Bondevennen.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland