Vel gjennomført årsmøte og fagsamling i Trøndelag

Årsmøte med endringer i styret

Årsmøte ble i år avholdt på flotte Mjuklia Gjestegård i Rennebu kommune. Ordfører Ola Øie ønsket velkommen ved å fortelle om kommunen som ressursleverandør og ikke minst sitt personlige engasjement og interesse for skogen.

Styreleder Anders Børstad ledet 32 årsmøtedeltakere gjennom en sakliste med ordinære saker.  En lydhør og engasjert forsamling bidrog med diskujoner og gode innspill til videre arbeid. Her kan nevnes medlemsarbeid, rekruttering og aktuelle tema for media.

Styremedlem Vigdis Hjulstad Belbo ble etter valget takket av etter 9 år i styret. Hun ble valgt inn i 2012.  Vigdis ble valgt til styreleder i Skogselskapet i det ekstraordinære styremøte på Holmen Gård den 22.10.2015, da virksomhetsoverdragelsen av Namdal Skogselskap ble vedtatt. Hun ble da den første styrelederen i det nye Skogselskapet I Trøndelag. I forbindelse med virksomhetsoverdragelsen fikk Skogplanter Midt Norge dermed én eier. Med det fikk Skogselskapet og datterselskapet felles styre.

I løpet av disse 9 årene har det skjedd mye i Skogselskapet, her nevnes noen.

  • Omorganiseringsprosess i Skogselskap familien
  • Opphør av frie kontorplasser hos Fylkesmannen/Statsforvalteren og flytting av kontor
  • Sammenslåing av Namdal Skogselskap og Skogselskapet Trøndelag
  • Strategiarbeid, herunder omfattende eiendomsforvaltning og kapitalforvaltning.
  • Nedleggelse på Skjerdingstad og tunge, men viktige, investeringer på Kvatninga.

Vigdis har kompetanse innen organisasjonsarbeid og strategisk arbeid som skogselskapet har hatt særlig nytte av i disse årene. Og vi vet at hun trives på tur i skogen. Vi retter en stor takk for det konstruktive samarbeidet.

Styreleder Anders Børstad ble gjenvalgt for to nye år, og inn for Vigdis H. Belbo kom Kari Frøseth fra Orkdal.

Styremedlem Vigdis H. Belbo ble takket av.

Fagsamling med fokus på foryngelse og skogsvei

Fagsamlinga ble innledet med en orientering om skogsveier med Rune Saursaunet fra Statsforvalteren i Trøndelag.  Gjennom prosjekt Skogsatsing Trøndelag med skogsvegpådrivere og vegplanleggere har man de siste årene greid å løfte aktiviteten betydelig. Investeringsnivået i vei er nå høyt i landssammenheng.

Ada Aas Skjerve fra Rennebu kommune orienterte om foryngelsesprosjektet i Gauldalsnettverket.  Etter en fallende trend i foryngelsesarbeidet, har kommunene innført en tettere oppfølging av skogeiere med informasjon. Dette har gitt gode resultat og medført økt aktivitet. En ny utfordring de senere år er kampen mot rødhyll. En ødeleggende vekst som inntar foryngelsesarealene i stadig økende grad.

Vei var i år hovedtema og fagsamlinga ble avsluttet med en befaring av veganlegget i Jorlia/Bjørklia. Et veganlegg i 3 etapper som har sørget for veiadkomst til både gårdsbebyggelse og skog. Veganlegget ble påtenkt allerede på 80-tallet, men det tekniske lot seg ikke løse den gang.  Nye eiere og nye tanker løste dette. Veipådriver Hans Chr. Borchsenius ledet befaringa og fortalte om samspillet mellom aktørene og prosessen fram til ferdig vei.  Underveis ble det gitt innspill fra skogeier John Arve Nybro og entreprenørfirmaet Jordet Grustak.  Hele veg-strengen ble detaljplanlagt i et generasjonsskifte av vegplanleggere. Nils Olav Kyllo, nå pensjonert, planla starten på vegen, og vår nye planlegger Sigbjørn Hammer fullførte. De kunne samtidig informere om samspillet mellom entreprenør, skogeier og vegplanlegger underveis i bygginga. En viktig bit i anleggsfasen for å få gode tekniske løsninger.  Veianlegget framstår i dag som imponerende både teknisk og som prosess.  Menneskene bak dette fikk overrakt Skogselskaps-capser av pensjonist Tor Morten Solem – verdens siste fylkesskogsjef. En ildsjel for samarbeid om skog.

Fagsamlinga ble avsluttet med tradisjonell bålkaffe og wienerbrød.

Her følger noen glimt fra dagen.

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Trøndelag