Året som gikk – 2017 i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har også i 2017 hatt et aktivt år med mye ideelt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogen mangesidige betydning. Våre medarbeidere har gjennomført mer enn 85 egne arrangement, og snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 780 voksne og 2549 barn og unge.

Skoleskogdager

Alle barneskolene i Akershus fikk også i 2017 tilbud om gratis skoleskogdag for 6. trinn. I løpet av kalenderåret har vi hatt arrangement for 2549 barn og 201 lærere fra 47 skoler. Opplegget er tilsvarende det vi har gjort i mange år, da vi ikke har funnet noen gode grunner for å endre på suksessformelen. På disse dagene får vi god kontakt med både barna og lærerne, læringsutbyttet oppleves som bra og tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive – og vi får snakket skog med veldig mange av fremtidens beslutningstagere. I 2 kommuner, Nannestad og Aurskog-Høland har vi 2017 hatt en felles skoleskogdag for alle skolen i kommunen. Dette er dager der flere aktører er involvert, som gir oss nye kontakter.

Aktiviteter for og rettet mot skogeiere

Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2017 hatt flere ulike aktiviteter rettet for og mot skogeiere og skogbruket. Vi holder fortsatt innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg både i Akershus og andre fylker. I 2016 startet vi opp med veiledning av enkelteiere helt fram til ferdig anlegg, dette er noe vi har utviklet videre i 2017. Vi har vært med på 8 gårdsanlegg fram til søknad til Innovasjon Norge, i tillegg har vi gjennomført 3 forprosjekter på varmesalgsanlegg.

I 2017 har vi sammen med skogbrukssjefen i Follo og Follo skogeierområde startet opp arbeidet med et omdømmeprosjekt for skogbruket i Follo, tittelen på prosjektet er” skogbruk og publikum i Follo”. Prosjektet er et 3-årig prosjekt og vil gå ut 2019, prosjektet er finansiert av lokale rentemidler.

I 2016 startet vi opp et veiledningsprosjekt i Nes kommune. Eierne av prosjektet er skogeierlaget i kommunen og skogbrukssjefen i Nes og det finansieres av lokale rentemidler. Det er gjennomført befaring/veiledning hos 20 skogeiere i 2017, prosjektet videreføres i 2018.

Vi drev også i 2017 med veiledning i skogkultur for Sørum kommune, dette finansieres av lokale rentemidler og målet er å øke aktivitet, da spesielt på ungskogpleie.

Velg Skog

Skogselskapet i Oslo og Akershus er del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog, og utgjør sammen skogselskapene i Hedmark, Oppland og Østfold det regionale prosjektet Velg Skog Øst. Prosjektet jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak, samt styrke skogbrukets omdømme.

Vi opplever at det er en økning i antallet elever som viser interesse for en grønn utdannelse, og at det er nyttig å være tilstede og «vise frem skogbruket» gjennom prosjektet Velg Skog.

Andre arrangement og prosjekt

Skogdag på Bygdø Kongsgård

Skogdag for og i mot allmenheten på Bygdø kongsgård. Arrangementet var et samarbeid mellom oss, Bygdøy Kongsgård/Norsk Folkemuseum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og 4H.

Gapahuk og uteskoleområde for Drømtorp videregående skole

I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi etablert et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring. Dette arbeidet ble startet i 2016 og avsluttet våren 17. Dette er et lavterskel-tilbud til alle deres elevgrupper, spesielt ungdommene med ulike funksjonshemninger. Plassen har allerede vist seg å være et svært positivt tiltak, og har gjennom involvering av elevene gitt dem ypperlig arbeidstrening og et genuint eierskap til prosjektet. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Stuttreist og Himlaga

Også i 2017 var vi med på «Stuttreist og Himlaga». Der var vi sammen med andre aktører fra skogbruket, som Viken skog, Glommen skog, Stangeskovene, Kjelle videregående og Aurskog-Høland kommune. Målet var å synliggjøre skogens mangesidige betydning i Aurskog-Høland.

Skauendagen

I august var vi sammen med Fet skogeierlag med på Skauendagen ved Heiavannet i Fet kommune. Der møtte vi allmenheten og pratet om skogen og dens fortreffelighet, og viktigheten av å drive et aktivt skogbruk.

Bli med ut-dagen

Sammen med turistforenings barnas turlag i Aurskog-Høland arrangerte vi bli med ut-dag i november. Et lavterskeltilbud til barn i alle aldre for å komme seg ut i skog og mark.

Samarbeidsprosjekter med andre skogselskap og Det norske Skogselskap

Vi har også i 2017 vært med på ulike større og mindre arrangement sammen med andre i skogselskaps-familien. Dette for å styrke samholdet i skogselskap-familien samtidig med at vi har ønsket å nå ut til flest mulig med vårt budskap, Gjennom disse har vi også knyttet kontakter med andre organisasjoner, både innenfor og utenfor skog­sektoren.

Markadagen

Markadagen 2017 ble gjennomført i februar på Sognsvann. Dette er et nyttig arrangement for Skogselskapet da vi både får snakket om skogens betydning med mange engasjerte Marka-brukere, og fordi vi blir bedre kjent med våre med-arrangører og de med oss.

Flerkulturell friluftsfest

I mai var vi, sammen med Det norske Skogselskapet og en rekke andre organisasjoner, med på flerkulturell frilufsfest på Sognsvann. Målgruppen for dette arrangementet var først og fremst våre nye landsmenn. 

Skog og Tre

Det norske Skogselskap arrangerte i samarbeid med Norges Skogeierforbund konferansen Skog og Tre, «hele skogsektorens møteplass». Skogselskapet i Oslo og Akershus bistod med delvis ansvar for teknisk gjennomføring.

Skoleskogdager på Sognsvann

I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps skogdager for Oslo-skolene på Sognsvann. I 2007 var det rundt 1700 5.klassinger. Arrangementet var et samarbeid mellom Skogselskapet, Oslo kommune, Bymiljøetaten og Skogkurs.

Andre arrangement

Vi har også bidratt på skoleskogdager i regi av andre fylkesskogselskap og fått hjelp med noen av våre større skogdager. Vi mener det er en stor fordel at skogselskaps-familien innad kan utveksle arbeidskraft og kompetanse.

Annet arbeid

Snorre Synnestvedt har sittet i styret til Det norske Skogselskap fram til han gikk ut i permisjon den 14 august. Der har han representert de ansatte i skogselskapene.

Snorre har også representert skogselskapet i samarbeidsutvalg for lære med skogen.

 

 

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oslo og Akershus