Bølsmark

Bølsmark grnr35 brnr 2 er en skogeiendom ved Stordalsvatnet i Åfjord. Den har vært i skogselskapets eie siden 1961. Skog-  og miljøplan ble utarbeidd i 2011. Totalt areal er på 1486 dekar hvor 1015 er produktiv skog.

Forsøksleder Alf Brantseg (1910-1983) anla mange forsøk i regi av Norsk Institutt for Skogforskning (nå NIBIO) for å studere skogproduksjon og skogbehandling.

Det er gjennomført snauhogst og planting på 400 dekar og det er grøftet 100 dekar myr samt tilplantet 35 dekar tidligere dyrket mark.  Gjenstående gammelskog er marginale områder både pga av tilgjengelighet lav bonitet. Anslagsvis 25% av skogen er i posisjon for evigheten

Skogen er taksert i 3 runder.

TakstårProduktivt skogareaelStående kubikkmasseÅrlig tilvekstPeriodeHogstHogst pr år
196256821251962-1988 4348 161
19881266461989-200742624
2008101548712442008-202100
2021 allma10159001287
2023 sr16112215185

Gjennom befaringer og stikkprøvekontroller synes bonitetsvurderingene å være noe lavt vurdert på høy og middels bonitet.  Vi forventer en raskere utvikling av skogen enn det planene tilsier. Skogressurskart SR16 synes å bekrefte dette.

Et proveniensforsøk av gran ble etablert på eiendommen i 1964. Det var 5-årige planter  med proveniensene E1,C1 og  B1 fra østlandet/sørlandet og lokal trønderproveniens L1. Trønderen produserer noe mindre enn de andre, og i dag har kubikkmassen passert 50 kbm/da. Det er også et lite felt med sitkagran fra samme tid, som produserer omtrent dobbelt så mye.