Økt bærekraft i skogplanteproduksjon gjennom innovasjon

For å sikre at en bedrift er i utvikling kreves det til enhver tid nytenkning. Dette har Skogplanter Midt-Norge (SPMN) tatt på alvor, og har siden 2020 jobbet med et treårig utviklingsprosjekt der Innovasjon Norge er med på finansieringen.

 

Mekanisk pakking av planter

Med en økende produksjon av skogplanter og et stadig tøffere marked vil det kreves at bedriftene utvikler seg for å gjøre arbeidsoppgavene mer effektive. En av arbeidsoppgavene som er både tid- og ressurskrevende er pakking av skogplanter. SPMNs første delprosjekt er å se på mulighetene for å mekanisere pakkeprosessen. Som et resultat av dette ble det høsten 2021 investert i en ny pakkelinje på SPMNs planteskole på Kvatninga. Den nye pakkelinjen gir flere fordeler, blant annet bedrer den arbeidsmiljøet i form av at antall tunge løft som må tas i løpet av en arbeidsdag reduseres betydelig. I tillegg blir behovet for sesongarbeidere mindre, noe som har vist seg som en utfordring å skaffe de siste årene. Videre jobber de med å finne en mer miljøvennlig emballering av plantene slik at bruken av plast på sikt kan fases ut.

Fysisk beskyttelse mot gransnutebillen

Gransnutebillen er en stor utfordring i nyplantede felt. Billene gnager på nyplantinger, og det er ikke uvanlig at oppimot 80% av de utsatte plantene i et felt kan få billeskader. Planter som blir gnagd står i stor fare for å dø. For å redusere skadene kan det brukes kjemiske midler. Det finnes miljøvennlige produkter i dag med for eksempel påføring av voks, men det krever dyrt utstyr og store investeringer for de litt mindre planteskolene. Derfor har SPMN testet ulike fysiske barrierer som beskyttelse. De ulike materialene de tester for å beskytte plantene er papp og ull. Praktiske forsøk har så langt gitt lovende resultater, men fortsatt gjenstår det en del jobb før de er fornøyde med beskyttelse. Det er viktig å få på plass et godt produkt både når det gjelder det praktiske og økonomiske.

Ny forretningsmodell – fra frø til ferdig forynget skog

Parallelt med de andre to prosjektene jobber SPMN med å utrede en ny forretningsmodell. Den nye forretningsmodellen går ut på at SPMN ikke bare leverer planter, men ferdig forynget skog. Det vil være noen store fordeler for bedriften med en slik modell, men samtidig en stor risiko. Tanken er et system der det kommer informasjon etter en hogst som videre legger et effektivt løp for det avvirkede arealet.

Trippelprosjektet hos Skogplanter Midt-Norge er nå godt inn i det andre året av prosjektperioden. Et slikt prosjekt viser en bedrifts ambisjoner om utvikling av produkter og produksjon samtidig som de virkelig tar utfordringen med å gjøre skogbruket enda mer bærekraftig for fremtiden.

Daglig leder og informasjonskonsulent i Skogselskapet i Agder, vikariat 100 % stilling, med mulighet for fast stilling

Skogselskapet i Agder søker en initiativrik og selvstendig person som trives å jobbe med utadrettede oppgaver. Det blir fra august ledig en 100 % stilling som daglig leder og informasjonskonsulent, i ett års vikariat med mulighet for fast stilling.

Stillingen innebærer ansvar for Skogselskapet i Agder sin utadrettede virksomhet, i tillegg til prosjekt- og administrativt arbeid.

 

Målgruppene er barn, skoleungdom, skogeiere, skog- og landbruksbruksnæringen, utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og samfunnet ellers. Våre viktigste samarbeidspartnere er skognæringen, Statsforvalterens landbruksavdeling, fylkeskommunen, utdanningsinstitusjoner og egne medlemmer.

Jobben er både variert og fleksibel. Den utadrettede delen består hovedsakelig av gjennomføring av arrangementer og informasjonstiltak. Det administrative arbeidet varier avhengig av sesong og faser i prosjektene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Formidle Skogselskapets visjon utad
 • Prosjektarbeid, arbeide med pågående og nye prosjekter
 • Bidra til utvikling av eiendommen Epledal i Lyngdal
 • Administrative oppgaver som å planlegge ulike tiltak og arrangementer som skoleskogdager, turer, kurs samt rapportering, økonomi og medlemsarbeid. I tillegg følger oppgaver som styrets sekretær
 • Sekretær for TEFA styret

 

Kvalifikasjoner

 • Gode skog – og naturfaglige kunnskaper, gjerne relevant høyere utdanning
 • God formidlingsevne og gjerne pedagogisk utdannelse
  – relevant praksis vil kunne kompensere for manglende formalkompetanse
 • Erfaring med informasjonsarbeid og prosjektarbeid
 • Erfaring med administrativt arbeid

 

Egenskaper

 • Utadvendt og god til å skape relasjoner
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team

 

Personlige egnethet og relevant praksis tillegges stor vekt. Nærmeste overordnede vil være styrets leder. Den som ansettes vil også arbeide i nær kontakt med resten av styret.

Geografisk arbeidsområde vil være hele Agder. Nåværende kontorsted er Reiersøl Planteskole, men dette kan endres. Jobben innebærer reisning, og noe arbeid på kveldstid og helg. Den som ansettes må disponere bil.

 

Vi tilbyr

En spennende og variert jobb i en veletablert organisasjon.
Lønn etter avtale.
Reisegodtgjørelse etter statens satser.

For nærmere informasjon kontakt:
styreleder i Skogselskapet i Agder, Trygve Haugeland tlf. 99210233 eller
daglig leder Christian Espegren tlf. 94162221

 

Skriftlig søknad med CV sendes pr e-post til agder@skogselskapet.no

Attester, vitnemål og referanser medtas på eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 15. juli 2022.

 

 

Skogselskapet i Agder er en ideell organisasjon som har som intensjon å skape forståelse for skogens mangesidige betydning. Våre hovedsatsingsområder er:

 

 • Skog og klima
 • Skog, helse- og friluftsaktiviteter
 • Skog og verdiskaping

 

Våre viktigste målgrupper er barn, unge, ansatte i skoleverket og samfunnet ellers. Vi når våre mål ved å være ute i skogen sammen, lokalt der de bor. Vi gjennomfører aktiviteter og arrangementer ved stor grad av frivillig innsats fra medlemmer, i samarbeid med andre organisasjoner, lokale skogeierlag, kommuner og næringsliv.
Skogselskapet i Agder er et av 18 fylkesskogselskaper, og har en over 120 års historikk. I Agder har vi rundt 1000 medlemmer.

www.skogselskapet.no og Facebook: Skogselskapet i Agder

 

Skogselskapet i Trøndelag arrangerer fagseminaret “Klimatilpasset skogbruk”.

Skogselskapet i Trøndelag arrangerer et aktuelt og innholdsrikt fagseminar i forkant av årsmøte på Steinkjer. Vi har vært så heldige og fått med oss fagsterke personer til å si noe om hvordan vi kan tilpasse skogbruket til et klima i endring. Det blir varmere og våtere, og stormene blir sterkere. Mildere og kortere vintre skaper utfordringer når skogen skal drives ut, og industrien etterspør jevn forsyning gjennom hele året. Et dilemma som påvirker store deler av verdikjeden.

Hvordan skape robuste skoger som takler fremtidens klimaendringer? Og hvordan påvirker EUs skogdirektiv vårt skogbruk? Dette og flere spørsmål kan stilles når vi møtes på Grand Hotell den 29. juni fra kl. 1500.

Merk påmeldingsfrist! 24. juni.

Program finner du her: Fagseminar Klimatilpasset skogbruk_ 29. juni 2022 Steinkjer

Bilder fra Skog & Tre 2022

Årsmøte – Skogselskapet i Østfold – 7. juni på Singløya

 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2022

Årsmøte avholdes på Singløya, på Hvaler, tirsdag 7. juni.

Det blir felles båttransport til Singløya fra Løkkevika i Skjeberg.

Oppmøte 09:30 ved parkeringsplassen til Sarpsborg seilforening i Løkkevika.

Ta av E6 ved avkjøring nr. 3, mot Løkkevika. Veien merkes etter avkjøringen fra E6.

Kaffe og Wienerbrød serveres ved ankomst.

TEMA

 • Skogen på Hvaler
 • Kystnært skogbruk og tilrettelegging for friluftsliv

ØSTFOLDMESTERSKAPET I SKOGSTI

ÅRSMØTE – KL. 13.00

Saksliste for årsmøte:

 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
 4. Godkjenning av årsmeldingen
 5. Godkjenning av regnskapet
 6. Valg
 7. Fastsettelse av medlemskontingenten
 8. Utmerkelser

Det blir servering etter årsmøtet.

 

Påmelding innen fredag 3. juni til ostfold@skogselskapet.no

Årsmøte med fagprogram – Oslo og Akershus

Onsdag 15. juni på Eidsvoll Verk

Invitasjon til alle våre medlemmer

Kl. 14:45 Oppmøte ved p-plassen foran Eidsvollsbygningen

Vi går opp til Stallgården, fagprogram starter kl. 15:00

Mathiesen Eidsvold Værk (MEV) har en av Norges største skogeiendommer. Vi skal få høre om den tradisjonsrike familiebedriftens drift og skogforvaltning før og nå.

Vi ser først på MEV sin historiske skogsamling og vognsamling, før vi går til Festiviteten, via Eidsvollsbygningen, hvor vi får en presentasjon av MEV med fokus på deres skogbruk.

Kl. 17:30 Middag på Festiviteten

Kl. 18:30 Årsmøte

Årsmøtesaker:

 1. Åpning ved styreleder
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste
 3. Valg av møteleder
 4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
 6. Valg
 7. Fastsette medlemskontingent for 2023
 8. Behandle innkomne saker

Årsmelding for 2021 finnes du her

Arrangementet er åpent for gjester, men vi setter stor pris på nye medlemmer! Ta gjerne med venner, familie og andre skoginteresserte!

Av hensyn til serveringen er påmeldingsfrist torsdag 9. juni.
Send e-post til Snorre.

Velkommen!

Har du glemt å betale årlig medlemskap eller støtte for 2022?
Betal kr 350 til kontonummer 2030 19 71452, merk med medlemsnavn – så støtter du en veldig god sak!