Skogdagar hausten 2021

Til hausten blir det fleire skogdagar rundt om i Vestland fylke. Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med planlegging av ulike skogdagar/kveldar, og er det interesse i ditt distrikt, så send ein mail til ruben@skogselskapet.no.

Me oppdaterer oversikta fortløpande, og legg også ut skogdagane på Facebook-sida vår.

 

Skogdagane er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland.

 

 

Dag Dato Stad Kommune Fagleg innhald Klokkeslett
Måndag 16. aug Indrehus Bruk Bremanger Sagbruk, skogsveg, planting og ungskogpleie 16.00
Tysdag 17. aug Bjordal Høyanger Stell av lauvskog og uttak av never 17.00
Tysdag 31. aug Rydlandsvågen Alver Stell av ungskog (planting, avstandsregulering) 17.00
Onsdag 1. sept Voss Voss Ungskogpleie 17.00
Måndag 6. sept Innvik Stryn Fokus på tidleg hogst og skogkultur 13.00
Tysdag 7. sept Søre Kvinnherad Kvinnherad Stell av ungskog (planting, avstandsregulering, rett treslag), verdien av skog mm. 17.00
Måndag 20. sept Klubbhuset til IL Selje Stad Verdien av skog, skogkultur, sitkagran 17.00
Tysdag 21. sept Stokke Gloppen Hogst, planting, ungskogpleie, og verdien av tre 10.00
Tysdag 21. sept Blakset Stryn Skogsbilveg, skogfond og skogkultur 17.00
Onsdag 22. sept Eikefjord/Flora Kinn Ungskogpleie i furuskog, tømmerprisar 17.00
Torsdag 23. sept Lone Fjaler Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 10.00
Måndag 27. sept Takledalen Gulen Foryngelse av sitkagran, regulering av granskog, skogkultur, tømmerprisar mm. 17.00
Torsdag 30. sept Balestrand Sogndal Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 17.00
Torsdag 7. okt Tveite Fitjar Stell av ungskog (foryngelse/planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. hogst 13.00
Torsdag 7. okt Tysvær Sveio Planting, forynging og skogkultur 17.00
Onsdag  20. okt TBA Kvinnherad? Skogfond og tiltak i skogen ein kan nytte skogfond til 17.00
Torsdag 21. okt TBA Tysnes? Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 10.00
Torsdag 21. okt TBA Kvinnherad? Skogfond og tiltak i skogen ein kan nytte skogfond til 17.00

 

Kurs for nye skogeigarar

I landbruket er det lite fokus på skogbruk, som kanskje ikkje er så rart når ein skogeigar på Vestlandet sjeldan gjer tiltak/hogger skog i løpet av si tid som gardbruker.

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer digitale kurskveldar for nye skogeigarar. Det vart arrangert 3 kurskveldar i april/mai 2021.
Fylkeskommunen i Vestland delfinansierer prosjektet, noko som gjer at det er ingen deltakaravgift. Men deltakarane må vere medlem i Skogselskapet (350kr/året).

Gjennom kurskvelden som varer omlag 2,5 time går me gjennom:

  • Hogst – forventing av avkasting
  • Planting – kostnad og skogverdiar
  • Ungskogspleie
  • Skatt og skogfond
  • Tilskotsmogelegheiter i skogbruket
  • Frivillig skogsvern
  • Skogbruksplan
  • Skogsbilveg
  • Spørsmålsrunde

Kurs for: Nye skogeigar, (maks deltakarar 12 stk)

Kvar: Digitalt, evt. fysisk om det er mange deltakarar frå same grend

Instruktør: Arnt Laukeland og Ruben Bøtun

 

Skogkultur – tiltak i skogen

Etter hogst er det viktig å gi skogen dei beste høva for å få fram kvalitetsvirke, slik at skogen blir endå meir verdt når den skal hoggast att i framtida. Dette inneberer ungskogpleie/avstandsregulering og/eller kunstig kvisting. Desse tiltaka er relativt billige, om ein ser på verdiauka ein får ved neste hogst. Statsforvaltaren i Vestland ser kor verdifullt dette er for skogeigar, og bidreg med å finansiere kursa, som då er gratis for skogeigar.

Kurset gjennomførast utandørs, aller helst i ein skog som er 1-4 meter høg.

Kurs for: Skogeigar

Kvar: Utandørs, helst i ungskog

Instruktør: Arnt Laukeland

 

Skogfondkurs – kortkurs for skogeigar, eller grundig kurs for reknskapsførar

Me tilbyr to ulike kurs. Eit kortkurs om skogfond som er retta mot den Vestlandske skogeigaren, og eit meir grundig kurs i skogfond som er retta mot reknskapsførar. Kortkurset er fullfinansiert av Vestland Fylkeskommune, medan det grundige kurset krevs ei deltakaravgift.

Skogeigar kan spare mykje ved rett bruk av skogfond når ein avverkar skog, og det er også viktig at reknskapsførar veit korleis skogfond-ordninga blir nytta. Ved å sette av hogstinntekt til skogfond kan ein spare mykje skatt når ein nyttar det til tiltak i skogen etterpå.

Kurset kan gjennomførast digitalt, eller fysisk i grendahus eller liknande.

Kurs for: Skogeigar/hogstentreprenør

Kvar: Innandørs eller digitalt

Instruktør: Arnt Laukeland/Skogkurs

 

Kappekurs – for skogeigar som vil utføre eigenhogst

Dette kurset er fullfinansiert av Vestland Fylkeskommune og er tilrettelagt for skogeigarar som ynskjer å hogge skogen sin sjølv. Før hogst er det svært viktig å vite kva kvalitet- og lengdekrav som er gjeldane i dag. Krava kan endre seg frå år til år, og prisenskilnaden på sagtømmer (skur) og massevirke (slip) kan vere stor, difor er det viktig at skogeigar klarar å få mest mogeleg sagtømmer ut av trestokken.

Dette kurset/skogdagen blir gjennomført i skogen der det er hogd skog, og ein kan sjå på konkrete døme på krok, råte og kvist.

Kurs for: Skogeigar/hogstentreprenør

Kvar: Utandørs

Instruktør: Arnt Laukeland.

 

Line Dybedal spelar stubbekonsert i Nordfjordeid 7. august!

Line Dybedal spelar ved den nye skogsbilvegen i Nordfjordeid laurdag 7. august. 

Foto: Helle Frogner

Sogn og Fjordane Skogselskap er glade for å presentere Line Dybedal, frå Selje, som årets siste stubbekonsert-artist. Det blir aktivitetsdag for heile familien i forkant, før Line vil spele med Nordfjordeid som “backdrop”. Kanskje den flottaste konsertlokaliteten i landet?

Aktivitetsdagen startar kl 12.00 ved eit hogstfelt på sørsida av Nordfjordeid, og varar eit par timar før Line Dybedal vil spele ein gratis konsert for oss. Me håpar mange tek turen oppom for denne unike opplevinga.

For meir info, besøk Facebook-sida vår: Link eller send ein e-post til ruben@skogselskapet.no

 

Stubbekonsertar og familiedagar rundt om i Sogn og Fjordane

Stubbekonsertar og familiedagar i Sogn og Fjordane sommaren 2021

Det har blitt arrangert 3 familiedagar med stubbekonsert i Sogndal, Stryn og Sunnfjord. Førstkommande helg (17. og 18. juli) blir det arrangert i Luster og Sunnfjord igjen.

Så langt har det vore fine aktivitetar for både små og store, og servering av vaniljeis frå Diplom-is der smaken kjem frå norsk gran. Alle som ville ha is måtte spikke si eiga skei.

Vi gler oss til dei resterande familiedagane, og håpar mange nyttar seg av tilbodet.

 

 

Skogdagar hausten 2021

Til hausten blir det fleire skogdagar rundt om i Vestland fylke. Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med planlegging av ulike skogdagar/kveldar, og er det interesse i ditt distrikt, så send ein mail til ruben@skogselskapet.no.

Me oppdaterer oversikta fortløpande, og legg også ut skogdagane på Facebook-sida vår.

 

Skogdagane er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland.

 

 

Dag Dato Stad Kommune Fagleg innhald Klokkeslett
Måndag 16. aug Indrehus Bruk Bremanger Sagbruk, skogsveg, planting og ungskogpleie 16.00
Tysdag 17. aug Bjordal Høyanger Stell av lauvskog og uttak av never 17.00
Tysdag 31. aug Rydlandsvågen Alver Stell av ungskog (planting, avstandsregulering) 17.00
Onsdag 1. sept Voss Voss Ungskogpleie 17.00
Måndag 6. sept Innvik Stryn Fokus på tidleg hogst og skogkultur 13.00
Tysdag 7. sept Søre Kvinnherad Kvinnherad Stell av ungskog (planting, avstandsregulering, rett treslag), verdien av skog mm. 17.00
Måndag 20. sept Klubbhuset til IL Selje Stad Verdien av skog, skogkultur, sitkagran 17.00
Tysdag 21. sept Stokke Gloppen Hogst, planting, ungskogpleie, og verdien av tre 10.00
Tysdag 21. sept Blakset Stryn Skogsbilveg, skogfond og skogkultur 17.00
Onsdag 22. sept Eikefjord/Flora Kinn Ungskogpleie i furuskog, tømmerprisar 17.00
Torsdag 23. sept Lone Fjaler Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 10.00
Måndag 27. sept Takledalen Gulen Foryngelse av sitkagran, regulering av granskog, skogkultur, tømmerprisar mm. 17.00
Torsdag 30. sept Balestrand Sogndal Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 17.00
Torsdag 7. okt TBA Fitjar/Stord? Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 13.00
Torsdag 7. okt Tysvær Sveio Planting, forynging og skogkultur 17.00
Onsdag  20. okt TBA Kvinnherad? Skogfond og tiltak i skogen 17.00
Torsdag 21. okt TBA Tysnes? Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 10.00
Torsdag 21. okt TBA Kvinnherad? Skogfond og tiltak i skogen 17.00

 

Familiedag og stubbekonsert i Stryn

Førre helg starta Skogselskapet med familiedagar og stubbekonsert, og allereie førstkommande sundag kjem den neste. Då blir det familiedag i Oppstryn der det er aktivitetar som spikking, bygging av treklossar, natursti (guida), og treet som råstoff (lukt og kjenn på bl.a. stoffet cellulose og lignin).

Foto: Camilla Monsen

Me håpar mange tek med seg heile familien til eit dag i skogen. Familiedagen vil inneberer aktivitetar for born i alle aldrar og er open for alle. Skogselskapet, som er ein ideell medlemsorganisasjon, ynskjer at alle skal få oppleve skog som ein verdifull kjelde til livskvalitet. Organisasjonens mål er å fremje forståinga for skogens mangesidige betyding.  Med aktivitetar der deltakarane lærer og aktiviseres ute i skogen, har me tru på at sitt att med meir enn berre ei fin turoppleving etter ein slik dag.

Etter aktivitetane vil Sissel Marie spele med bandet sitt foran trestubbar som publikum kan sitte på.

Det blir satt opp skilt ved vegen, og ved parkeringa.

Familiedagen blir halden ved Oppstrynsvatnet

Sving til høgre like før Strynvatn camping, og parker ved velteplassen. Deretter er det eit par hundre meter å gå på traktorveg.

Familiedag & stubbekonsert rundt om i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane Skogselskap lanserer i sommar eit nybrottstiltak som kombinerer musikkopplevingar og skogaktivitetar for born. Minst seks stubbekonsertar blir haldne rundt om i Sogn og Fjordane.

Skogselskapet inviterer alle barnefamiliar og andre til ein skogdag der me i tillegg til skoglege aktivitetar har fått lokale artistar til å spele føre trestubbar som publikum kan sitte på, derav namnet «stubbekonsert».

Sjølv med strenge korona-restriksjonar, så er det ingen som kan ta oss på at publikum ikkje sitt på fastmonterte sitteplassar, fortel ein nøgd dagleg leiar i Sogn og Fjordane Skogselskap Ruben R. Bøtun.

Skogselskapet jobbar med å formidle skogens mangesidige verdiar, og det å nytte skogen til andre formål enn eit aktivt skogbruk er også noko som er viktig å formidle. Ikkje minst ynskjer me å løfte fram lokale artistar som endeleg kan spele føre eit publikum att! Takka vere god økonomisk stønad frå Gjensidigestiftinga, Fylkeskommunen, Statsforvaltaren og kommunane har me mogelegheit til å tilby denne familiedagen & stubbekonserten heilt gratis for dei som ynskjer å delta, seier Bøtun

Familiedagane vil starte kl 12.00, og det blir haldt aktivitetar for born i omtrent alle aldrar. Det vil vere spikking, quizar, smaksprøvar og andre aktivitetar der borna lærar samstundes som dei gjer aktivitetar. Etterpå vil ein artist/band halde ein konsert.

Det er spesielt gledeleg å invitere til konsert når det er so mange festivalar som må avlysast i år. Dette er ein av få mogelegheiter lokalbefolkninga i Sogn og Fjordane har til å oppleve lokal kultur, og me vonar at mange tek turen ut i skogen for denne unike opplevinga! seier ein entusiastisk Ruben R. Bøtun.

Det er satt opp 6 familiedagar, med 6 ulike artistar/band. Den første familiedagen blir ved Dagsturhytta i Sogndal, 300 moh. Her vil ein kunne nyte utsikta samstundes som ein høyrer på Håvard Øyrehagen sine velspelte tonar.

Det jobbast med å få endå eit par artistar, men Skogselskapet held korta tett til brystet om kven som kan vere aktuelle, og kvar det eventuelt blir arrangert.

Les mer