Årsmøte 9. mai

Sogn og Fjordane Skogselskap inviterer til årsmøte i Gloppen tysdag 9. mai

Alle medlemmar er invitert til synfaring i Trivselsskogen i Sandane frå kl. 10.00 og Årsmøte frå kl. 12.00 på Gloppen Hotell

Vil du delta må Ruben R. Bøtun kontaktast, enten på e-post: ruben@skogselskapet.no eller telefon: 9576 1717 seinast 5.mai.

 

Program for dagen:

Kl. 10.00:            Synfaring i Trivselsskogen med servering av kaffi

Informasjon frå skogbrukssjef Karoline Bjerkeset/Lindis Østgård

Kl. 12.00:            Opning av styreleiar Terje Engvik

Det norske Skogselskap. Presentasjon av direktør Trygve Enger.

Foredrag: «Vekst, utvikling og verdiar i treslag i kyst- og fjordstrøk vestafjells»,
av Bernt-Håvard Øyen – UTGÅR

Kl 13.30:             Lunsj

Kl. 14.30:            Årsmøtesaker

 1. Val av møteleiar, og to som signerer protokollen.
 2. Årsmelding for 2022
 3. Rekneskap for 2022
 4. Val og fastsetjing av tillitsvaldegodtgjersler
 5. Vedtektsendringar – medlemskategoriar og kontingentsatsar for 2024
 6. Evt. innkomne saker

 

Vel møtt til årsmøtet!

Med helsing
Sogn og Fjordane Skogselskap

Terje Engvik
Leiar

Skogdagar i Vestland

I 2023 planlegger Sogn og Fjordane Skogselskap å arrangere fleire skogdagar rundt om i heile Vestland fylke.


På skogdagane blir det gått gjennom ulike skogtema som hogst, tømmerprisar, planting/foryngelse, ungskogpleie og kunstig kvisting. Ofte blir skogbrukssjefen frå kommunen med for å formidle om tilskotsmogelegheiter i skogbruket, og mogelegheiter for å nytte skogfond. Skogbruksleiar frå skogeigarlaget vil delta for å oppdatere deltakarane om tømmerprisar og tømmermarkedet.

 

Dato Klokka Stad Hovudtema
4. mai 17.00 Hundeide, Nordfjordeid, Stad Planting og skogforyngelse
5. mai 10.00 Trivselsskogen, Sandane, Gloppen Planting og skogforyngelse
6. mai 12.00 Klakegg, Jølstravegen 3740, Skei i Jølster Juletreproduksjon
9. mai 10.00 Trivselsskogen, Sandane, Gloppen Skogbruk i Trivselsskogen
15. mai 17.00 Kjølsdalen, Stad Ungskogpleie og kvalitetsfremjande tiltak
16. mai 17.00 Sandane, Gloppen Ungskogpleie og kvalitetsfremjande tiltak
14. juni 17.00 Amla, Kaupanger, Sogndal Markbereding med gravemaskin

Skogane i Sogn og Fjordane kallar på ungdom til sommarjobb!

JOB:U PILOT SOGN OG FJORDANE er i gong og me gler oss over at me kan tilby sommarjobb for ungdom!

Likar du å jobbe ute, er nysgjerrig på skogbruk eller berre søkjer etter ein sommarjobb? Er du mellom 15-25 år og ser for deg ein sommarjobb der du er fysisk aktiv i all slags vær, då bør du søkje her. Både jenter og gutar bør søkje!

Kvalifikasjoner mv.:

 • Du bør like å arbeide ute i all slags vær og sommarjobben kan vere fysisk krevjande.
 • Du må kan komme deg til eit avtalt oppmøtested på eigenhand.
 • Du vil jobbe saman i eit lag og dykk vil ha ein arbeidsleiar som følgjer dykk opp i det daglege.

Søkjere som får tilbod om sommarjobb, blir sertifisert gjennom gratis kurs i ungskogpleie med motorryddesag og/eller motorsag. Kurset vil gå over 2-3 dager.

Lenger ned i saka har me lista opp kommunar der det søkast etter ungdom.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Ruben Bøtun, epost: ruben@skogselskapet.no, mobil 9576 1717  😊

 • Sommerjobb JOB:U Team Indre Sogn

Annonse:

JOBU Stillingsutlysing Indre Sogn Arbeidsleiar

JOBU Stillingsutlysning Team Indre Sogn 2023

 • Sommerjobb JOB:U Nordfjord

Annonse:

JOBU Stillingsutlysing Nordfjord Arbeidsleiar

JOBU Stillingsutlysning Team Nordfjord 2023

Sommerjobb JOB:U Florø/Brandsøy

Annonse:

JOBU Stillingsutlysing Florø Arbeidsleiar

JOBU Stillingsutlysning Team Florø 2023

Kappedagar, skogkveldar og PEFC kurs vinteren 2023

Om ein skal hogge skog sjølv, og levere tømmer til tømmerkjøpar, så er det viktig å vere oppdatert på lengde- og kvalitetskrav.

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer kappedagar rundt om i heile Vestland fylke for å gå gjennom krava som skogeigar må vere orientert om. Skogdagane er gratis å vere med på, og det blir delt ut ei skogsøks til ein av deltakarane.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein kappedag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering (pølser eller liknande). Det blir også halden tippekonkurranse, der vinnaren vinn ei skogsøks frå Skogselskapet!

Lista vil oppdatere seg kontinuerlig.

 

 

 

 

 

Dato Klokka Stad Kommune Tema
05.jan 10.00 Gloppen Gloppen Kappedag
6.jan 13.00 Innvik Stryn Kappedag
9.jan 10.00 Vikanes Masfjorden Kappedag
19. jan 09.00 Hafslo (Send E-post) Hafslo PEFC kurs
19. jan 20.00 Samfunnshuset i Kjølsdalen Stad Skogkveld for skogeigarar
20.jan 09.00 Innvik (Send E-post) Stryn PEFC kurs
30. jan 19.30-21.00 Digitalt grunnkurs om skog og tre (Send E-post) Facebook Grunnleggande kurs om skog og tre
4. feb 10.00 Hafslo Luster Familiedag og manuell hogstdag
6. feb 10.00 Takle Gulen Kappedag
10. feb 10.00 Straumnesvegen 55, Tysse Fjaler Kappedag
14. feb 19.00 Digital grunnkurs i skogbruk (Send E-post) Teams Grunnkurs i skogbruk
15. feb 09.00 Styrkhallen i Innvik (Send E-post) Stryn PEFC kurs
16. feb 09.00 Rådhuset på Nordfjordeid (Send E-post) Stad PEFC kurs
24. feb 10.00 Kjølsdalen Stad Kappedag
2. mars 20.00 Tønna i Bygstad Gaular/Sunnfjord Skogkveld
8. mars 10.00 Mo, Førde Sunnfjord Kappedag
21. mars 20.00 Facebook live (ynskjer du link: Send E-post) Direktesendt på Facebook Skogplanter
22. mars 18.00 Innvik Stryn Kurs i Skogfond
15. april 12.00 Klakegg, Jølster Sunnfjord Juletredag

Rådsmøte 2022 i verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet

Når Skogselskapet ikkje lukkast med gjeremålet sitt!

Av: Ruben R. Bøtun, dageleg leiar, Sogn og Fjordane Skogselskap – For alle skogens vener

 

I løpet av den siste veka har det vore både ulovleg hogst i form av nedskjering av ungskog rundt Kaupangerholten, og bålbrenning i knusktørre omgivnadar ovanfor Dalaker i Kaupanger. Spesielt bålbrenning i Kaupangerskogen under svært tørre forhold har vore ein gjengangar dei siste åra. Kven har ansvar for å lære folk om allemannsretten?

Ein av dei som tek på seg det ansvaret er Sogn og Fjordane Skogselskap. Vi er ein ideell medlemsorganisasjon som blant anna driv med skuleskogdagar, familieskogdagar og kursing innan skogbruk. Seinast i vår vart det gjennomført skuleskogdag med fokus på skogbrann ilag med Sogn Brann og Redning i Kaupangerskogen. Gjeremålet til Skogselskapet er å formidle kunnskap om skog og alt som har med skog å gjere.

Allemannsretten står sterkt i Noreg, og det er eit privilegium vi alle nyt godt av. Her i Sogn bur vi tett på naturen, og mange flyttar heim på grunn av tilgangen til fjord og fjell utanfor stovedøra. Me nyttar naturen til rekreasjon, helse, idrett, hobby og nokre heldige av oss; jobb. Då er det viktig å ferdast med vit. Ein kan ikkje gjere som ein sjølv ynskjer, ein kan ikkje skjere ned friske planter for å spikke seg eit grillspyd, eller tenne bål når det er tørt, sjølv om det ikkje er bålforbod (15.april til 15.sept). Ein må ta omsyn til planter, dyr og grunneigar, og så må ein ikkje gløyme allemannspliktene!

Prinsippet om sporlaus ferdsel handlar om at ein ikkje skal etterlate seg noko anne enn eige fotavtrykk på tur. Ta med deg søppel, slokk bål og rydd opp etter deg (bruk etablerte bålplassar der det finnes!), bruk tørre kvistar til ved og vurder vær og forhald før ein tenner bålet.

Nyt naturen – og god tur!

Karrieredag Voss og Førde

Sogn og Fjordane Skogselskap og Vestland Skognæringsforum inviterer til karrieredag for skog- og trenæringa i Vestland fylke. Mange aktørar frå næringa kjem for å presentere bedrifta si, for å fortelje om arbeidskvardagen og jobbmogelegheiter på kort og lang sikt.

Dette er ein ypparleg mogelegheit til å bli kjent med skog- og trenæringa i fylket vårt. Har du interesse for skog, natur og friluft, møt opp på karrieredagen vår.

Ingen påmelding, ingen deltakaravgift.

15. november kl 12.00-17.00: Voss vidaregåande skule, Strandagata 252, 5710 Skulestadmo

16. november kl 12.00-17.00: Mo og Øyrane vgs. (naturbruk), Movegen 30, 6819 Førde

 

Program Voss:

Tid  Aktør Tema
12:00 Vestland Skognæringsforum Opning/velkommen
12:10 Vgs Naturbruk Vgs. Utdanning
12:20 Høgskulen i Innlandet, Evenstad Høgare utdanning
12:30 NMBU, Ås Høgare utdanning
12:40 AT Skog Tømmerkjøpar
12:50 Nortømmer Tømmerkjøpar
13:00 Trå og velken Entreprenør
13:10 T.Frivik Taubanedrift og Skogtrans Entreprenør og transportør
13:20 Vestmar Transport Transportør
13:30 Moelven Granvin Sagbruk
13:40 Vegplanlegging og JOB:U Skogselskapet
13:50 Statsforvaltar/kommune Off. organ i skogbruket
14:00 Demonstrasjon av lassberar ute  Trå og velken
16:00 Evenstad/Velg Skog Høgare utdanning
16:10 NMBU/Velg Skog Høgare utdanning
16:20 AT Skog/Nortømmer/Fjordtømmer Tømmerkjøpar
16:30 Trå og velken Entreprenør
16:40 Vestmar Transport Transportør
16:50 Vestland Skognæringsforum Avrunding/oppsummering

 

Program Førde:

Tid  Aktør Tema
12:00 Vestland Skognæringsforum Opning/velkommen
12:10 Mo og Øyrane Vgs Naturbruk Vgs. Utdanning
12:20 Høgskulen i Innlandet, Evenstad Høgare utdanning
12:30 NMBU, Ås Høgare utdanning
12:40 Kvinner i Skogbruket Kvinner i skogbruket
12:50 AT Skog Tømmerkjøpar
13:00 Nortømmer Tømmerkjøpar
13:10 Fjordtømmer/Sunnfjord Skog Tømmerkjøpar/Entreprenør
13:20 Frivik Taubanedrift og Skogtrans Entreprenør/Transportør
13:30 Kårstad Transport Transportør
13:40 Skogselskapet, Guri Tyssebotn Vegplanleggar
13:50 JOB:U, Skogselskapet Sommarjobb i skogbruket
14:00 Skog i Sogn, Finn Olav Myhren-Sogndal kommune Off. organ i skogbruket
14:10-15.30 Pause og mogelegheiter til å snakke med ulike aktørar
15:30 Evenstad Høgare utdanning
15:40 NMBU Høgare utdanning
15:50 AT Skog/Nortømmer/Fjordtømmer Tømmerkjøpar
16:10 Sunnfjord Skog Entreprenør
16.20 Frivik Taubanedrift og Skogtrans Entreprenør og Transportør
16:30 Kårstad Transport Transportør
16.40 Vestland Skognæringsforum Avslutning/oppsummering

Vervekampanje i Sogn og Fjordane

Vinn Husqvarna 550 motorsag eller Or-b Turbo 7 tonn vedkløyvar, verdi ca. 10 000 kroner!

 

Sogn og Fjordane Skogselskap har pr. 1. november 281 medlemmar, og me ynskjer  300 før året er omme. For kvart medlem du vervar vil ein få eitt lodd som er med i trekninga av motorsag eller vedkløyvar. Dess fleire ein vervar, dess større er vinnarsjansen.

Kvart nye medlem er også med i trekninga av motorsaga/vedkløyvaren.

For å verve medlem, send følgjande info 

 • Namn
 • Adresse
 • Fødselsår
 • Telefonnummer og e-post
 • Type medlemsskap
  (vanleg 350kr/året, familie 500kr/året, ungdom(0-25år) 250kr/året)

 til ruben@skogselskapet.no innan 15.12.

Ved mange nye medlemmar blir det trekt ut fleire premiar.

Vinnaren blir trekt 16.12.

Motorsagkurs for ungdom

Dette kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune og er tilrettelagt for ungdom som ynskjer å bli motorsagkyndige. Under kurset får ein opplæring i bruk og vedlikehald av motorsaga, sikkerheitsregler, kapping av stammer i spenn, riktig fellinng og kvisteteknikker og sikker bruk av hjelpeutstyr.

Dette kurset blir gjennomført både innandørs og ute i skogen og går over to dagar.

Kurs for: Ungdom, 15-19 år

Kvar: Innandørs og utandørs

Instruktør: Arnt Laukeland

 

Skogdagar hausten 2022

Tømmerprisane er for tida rekordhøg!

Sogn og Fjordane Skogselskap, ilag med AT Skog og kommunar, arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

 

Bla lenger ned for å sjå liste over skogdagar hausten 2022, med ulike tema og arrangement.

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering

 

Oversikt over planlagte skogkveldar: (Lista vil oppdatere seg kontinuerlig)

 

 

 

 

Dato Klokka Stad Kommune
15.aug 17.00 Kyrkjebø Høyanger
25.aug 17.00 Ryggjebrua, Førde Sunnfjord
12.sept 17.00 Mannebrekke, Vadheimsdalen Høyanger
19.sept 17.00 Nordfjordeid Stad
20.sept 17.00 Hafslo Luster
26.sept 17.00 Feios Vik
24.okt 16.00 Hugsdalen, Leikanger Sogndal
25.okt 16.00 Fjærestad, Balestrand Sogndal
5.nov PEFC KURS Gimmeland Bergen
14. nov 10.00 Skogseminar med politisk debatt, Vossavangen Voss
15. nov 12.00 Karrieredag, Skulestadmo, Voss Voss
16. nov 12.00 Karrieredag, Moskog, Førde Sunnfjord
25. nov 10.00 Kappedag, Eid Stad
2. des 11.00 Kappedag og demonstrasjon av taubane, Balestrand Sogndal
6. des 19.00 Digital grunnkurs i skogbruk, Teams (Fullt!) Teams
7. des 10.00 Kappedag, Hafslo Luster
7. des 18.00 Skogfondskveld med middag, Hafslo Luster
8. des 10.00 Kappedag, Feios Stad
12. des 19.00 Digital grunnkurs i skogbruk, Teams Teams