Motorsagkurs for ungdom

Dette kurset er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune og er tilrettelagt for ungdom som ynskjer å bli motorsagkyndige. Under kurset får ein opplæring i bruk og vedlikehald av motorsaga, sikkerheitsregler, kapping av stammer i spenn, riktig fellinng og kvisteteknikker og sikker bruk av hjelpeutstyr.

Dette kurset blir gjennomført både innandørs og ute i skogen og går over to dagar.

Kurs for: Ungdom, 15-19 år

Kvar: Innandørs og utandørs

Instruktør: Arnt Laukeland

 

Skogdagar hausten 2022

Tømmerprisane er for tida rekordhøg!

Sogn og Fjordane Skogselskap, ilag med AT Skog og kommunar, arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

 

Bla lenger ned for å sjå liste over skogdagar hausten 2022

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering

 

Oversikt over planlagte skogkveldar: (Lista vil oppdatere seg kontinuerlig)

Dato Klokka Stad Kommune
15.aug 17.00 Kyrkjebø Høyanger
25.aug 17.00 Ryggjebrua, Førde Sunnfjord
12.sept 17.00 Mannebrekke, Vadheimsdalen Høyanger
19.sept 17.00 Nordfjordeid Stad
20.sept 17.00 Hafslo Luster
26.sept 17.00 Feios Vik
24.okt 17.00 Fjærestad, Balestrand Sogndal
25.okt 17.00 Huksdalsvegen, Leikanger Sogndal
5.nov PEFC KURS Gimmeland Bergen

 

Skogdagar 2022

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering (pølser eller liknande).

Lista vil oppdatere seg kontinuerlig.

Dato Klokka Stad Kommune
02.jan 10.00 Lavikdalen Hyllestad
3.mai 10.00 Dale Fjaler
5.mai 17.00 Ved pumpehuset til vassverket på Fløtre, Byrkjelo Gloppen
9.mai 17.00 Fristad Askvoll
12.mai 17.30 TBA Luster
13.mai 10.00 Valeberg Sogndal (Kaupanger)
16.mai 11.00 Asperheim gard Årdal
18.mai 18.00 Takledalen Gulen
20.mai 13.00 Innvik Stryn
24.mai 17.00 Nordfjordeid Stad
7.juni TBA Ålfoten Bremanger

 

Kappedagar vinteren 2022

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering (pølser eller liknande).

Lista vil oppdatere seg kontinuerlig.

Dato Klokka Stad Kommune
02.jan 10.00 Fristad Askvoll
3.mai 10.00 TBA Fjaler/Sunnfjord
4.mai 17.00 TBA Stad (Eid)
5.mai 17.00 Ved pumpehuset til vassverket på Fløtre Gloppen (Byrkjelo)
9.mai 17.00 TBA Fjaler/Sunnfjord
12.mai 10.00 TBA Luster
13.mai 10.00 Valeberg Sogndal (Kaupanger)
16.mai 11.00 Asperheim gard Årdal

 

Skogens dag

Motivasjonsprosjekt Skogkultur

Auka motivasjon for skogkultur

Sogn og Fjordane Skogselskap har i 2021 jobba med AT Skog om eit motivasjonsprosjekt for å auke innsatsen på skogkultur på Vestlandet. Gjennom dette prosjektet har vi eit fokus på viktigheita med planting av skog etter hogst, og utføring av ungskogpleie når skogen er mellom 1-4 meter høg.

Stor aktivitet i 2021

I 2021 gjennomførte vi 20 skogdagar i Sogn og Fjordane og 6 i Hordaland, i tillegg til 3 digitale skogkveldar der skogeigarar og skogfunksjonerer deltok frå heile Vestland. På skogdagane informerte vi om dagens tømmermarked, kva som er viktig når ein planlegg hogst, bruk av skogfond, tilskotsmogelegheiter i skogbruket og viktigheita om tiltak i hogstflata/ungskogen etter hogst. AT Skog, skogfunksjonerar frå den lokale kommunen og Statsforvaltaren deltok på alle skogdagane som vart gjennomført. Eit resultat av desse 29 skogdagane var omlag 400 deltakarar som fekk med seg bodskapet vårt, og det vart tinga over 600 dekar med ungskogpleie og 45 000 skogsplanter.

Les heile samandraget av prosjektet her:

Skogkulturprosjekt 2021 Samandrag

Vi vonar at det blir eit nytt liknande prosjekt i 2022, og at vi får arrangere like mange skogdagar rundt om i storfylke Vestland

Ledig stilling: Vegplanleggar

Skogsvegplanleggar

Stilling: Skogsvegplanleggar
Stillingsprosent: 100%
Frå dato: Snarast
Søknadsfrist: 19.februar

Sogn og Fjordane Skogselskap er ein ideell medlemsorganisasjon som arbeider i heile Vestland fylke. Skogselskapet jobbar for å fremje forståinga for skogens mangesidige betydning, og arbeider for eit godt skogbruk. Skogselskapet har 4 tilsette og har hovudkontor på Brandsøy i Kinn kommune.

I april vil ein av våre to skogsbilvegplanleggarar gå av med pensjon, og vi ser etter ein person som kan erstatte denne stillinga.

Vi ser etter ein person som kan bidra med planlegging av skogsbilvegar på ein heilskapleg og god måte i Vestland fylke. Vi søker primært etter ein person som er lokalisert i Hordaland-regionen. Stillinga krev sjølvstendig arbeid, men også team-arbeid med arbeidsgivar og medarbeidar. Kandidaten bør ha minst treårig høgare utdanning.

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåver vil avhenge av kompetanse og bakgrunn. Nokre aktuelle oppgåver kan vere:

 • Planlegging av vegtrasé med heilskapleg planlegging.
 • Prosjektleiing
 • Grunneigarmøter
 • Stikking av veg i terrenget
 • Digitalisering av planlagde vegar
 • Utarbeiding av teikningar, anbodsdokument, kostnadsoverslag etc.

Kvalifikasjonar og viktige eigenskapar:

 • Grunnleggjande GIS-kompetanse
 • God IT kompetanse
 • Grunnleggjande skogkompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter, og god språkleg framstillingsevne
 • Sjølvstendig, ansvarsbevisst og strukturert
 • Erfaring er ein fordel, men nyutdanna oppfordrast også til å søke

Vi tilbyr:

 • Eit godt arbeidsmiljø, med erfarne medarbeidarar innan vegplanlegging
 • Utviklande og interessante utfordringar i eit breitt spekter av prosjekt
 • Stor fleksibilitet i arbeidskvardagen
 • Heimekontor
 • Løn etter avtale

 

For meir info om stillinga, kontakt Ruben R. Bøtun på tlf: 95761717 e-post: ruben@skogselskapet.no.

Søknad med CV sendast pr e-post til same adresse, seinast 19.februar.

Kappedagar vinteren 2022

Sogn og Fjordane Skogselskap arrangerer kappedagar for skogeigarar som planlegger å hogge og levere tømmer denne vinteren. På ein slik kappedag går me gjennom kvalitetskrav for dei ulike sortimenta (som skurslip/sagtømmer og slip/massevirke). Det blir også gått gjennom litt om tømmerprisar, og andre tema som er relevant ved hogst av eigen skog. Det er fullt mogeleg å stille spørsmål.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein kappedag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering (pølser eller liknande).

Lista vil oppdatere seg kontinuerlig.

Dato Klokka Stad Kommune
06.jan 10.00 Simosetevegen Luster
7.jan 13.00 Utvik (oppmøte Klypevegen på Valaker) Stryn
10.jan 10.00 Skilta frå Reedkroa og opp Bakkane Gloppen
11.jan 10.00 Hjalmalandsvegen 343, Nordfjordeid Eid
12.jan 10.00 Fjærlandsvegen, ca 500m frå Tyldebrui i retning Fjærland Sogndal
13.jan 10.00 Hopperstadvegen Vik
14.jan 10.00 Brulandsvegen 382, Førde Sunnfjord
21.jan 10.00 Kårstad i Bygstad (Gaular) Sunnfjord
24.jan 10.00 Midttundalen, blir skilta til oppmøteplass Gulen
26.jan 10.00 Torpevegen, Øystese Kvam
27.jan 10.00 ved kraftverket ved Vangjolo, sørsida av Vangsvatnet Voss
31.jan 10.00 Hovlandsvegen 135, Vik i Sogn Vik
12.mars 10.00 Fensfjordvegen 933, 5986 Hosteland Masfjorden

 

PEFC kurs for skogeigarar

I haust og vinter vil Sogn og Fjordane Skogselskap tilby kurs i PEFC Skogstandard for skogeigarar. Dette kurset vil oppfylle kompetansekravet til dei fleste tømmerkjøparar for å få levert tømmer.

Kl. Dato Stad
09:00 05.nov Voss vgs.
08:30 26.nov Sandane kommunehus
09:00 06.des Vesterland, Kaupanger

 

Både teori og synfaring i felt

Kurset blir ein teoridel innandørs, der ein ser på sjølve sertifiseringa og korleis den fungerer. Oppgåveløysing med gjennomgang til slutt, og høve for diskusjon og røynsleutveksling.

Etter teoridelen vil det vere ein feltsynfaring der ein ser nærmare på aktuelle tiltak og praktiske problemstillingar ved drift og forvalting av skogen.

Kurset er til saman omlag 7,5 timar. Kursheftet Norsk PEFC Skogstandard er inkludert i kursprisen og deles ut på teoridelen.

Minimum deltaking: 5 stk (maks 15)

Begrensa kapasitet for instruktør, så ta kontakt snarast for å sette opp ein kursdag. 

Pris:

 • 650kr for medlemmar av Sogn og Fjordane Skogselskap
 • 1400kr for ikkje-medlemmar av Sogn og Fjordane Skogselskap

Meld interesse ved å sende mail til: ruben@skogselskapet.no

Skogdagar hausten 2021

Til hausten blir det fleire skogdagar rundt om i Vestland fylke. Sogn og Fjordane Skogselskap er i full gang med planlegging av ulike skogdagar/kveldar, og er det interesse i ditt distrikt, så send ein mail til ruben@skogselskapet.no.

Me oppdaterer oversikta fortløpande, og legg også ut skogdagane på Facebook-sida vår.

 

Skogdagane er delfinansiert av Vestland Fylkeskommune og Statsforvaltaren i Vestland.

 

 

Dag Dato Stad Kommune Fagleg innhald Klokkeslett
Måndag 16. aug Indrehus Bruk Bremanger Sagbruk, skogsveg, planting og ungskogpleie 16.00
Tysdag 17. aug Bjordal Høyanger Stell av lauvskog og uttak av never 17.00
Tysdag 31. aug Rydlandsvågen Alver Stell av ungskog (planting, avstandsregulering) 17.00
Onsdag 1. sept Voss Voss Ungskogpleie 17.00
Måndag 6. sept Innvik Stryn Fokus på tidleg hogst og skogkultur 13.00
Tysdag 7. sept Søre Kvinnherad Kvinnherad Stell av ungskog (planting, avstandsregulering, rett treslag), verdien av skog mm. 17.00
Måndag 20. sept Klubbhuset til IL Selje Stad Verdien av skog, skogkultur, sitkagran 17.00
Tysdag 21. sept Stokke Gloppen Hogst, planting, ungskogpleie, og verdien av tre 10.00
Tysdag 21. sept Blakset Stryn Skogsbilveg, skogfond og skogkultur 17.00
Onsdag 22. sept Eikefjord/Flora Kinn Ungskogpleie i furuskog, tømmerprisar 17.00
Torsdag 23. sept Lone Fjaler Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 10.00
Måndag 27. sept Takledalen Gulen Foryngelse av sitkagran, regulering av granskog, skogkultur, tømmerprisar mm. 17.00
Torsdag 30. sept Balestrand Sogndal Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 17.00
Torsdag 7. okt Tveite Fitjar Stell av ungskog (foryngelse/planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. hogst 14.00
Torsdag 7. okt Tveita Sveio Planting, forynging og skogkultur 17.00
Torsdag 14. okt Simosetevegen (Hafslo) Luster Hogst, planting, forynging og skogkultur 16.30
Onsdag 20. okt Hatlestrand Kvinnherad Skogfond og tiltak i skogen ein kan nytte skogfond til 17.00
Torsdag 21. okt TBA Ullensvang Stell av ungskog (planting, avstandsregulering), verdien av skog mm. 10.00
Torsdag 21. okt Uskedalen Kvinnherad Skogfond og tiltak i skogen ein kan nytte skogfond til 17.00