Protokoll årsmøte 2019 Skogselskapet i Agder. Froland 25.05.2019

Referat

71 møtte. Av disse var 70 stemmeberettiget.

Ordfører i Froland Ove Gundersen kommune åpnet årsmøtet med hilsen, og ønsket delegatene velkommen til årsmøtet. Han vektla Froland kommune sin posisjon som skogkommune og mange arbeidsplassene knyttet til næringen.  

Sak 1:                 Godkjenning av innkalling og saksliste.

                            Vedtak: Godkjent uten anmerkninger

Sak 2:                Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

Møteleder: Kåre Haugaas

Tellekorps: Valgkomitéen

Valgt til å underskrive protokollen: Jens Karl Risvand og Nils Martin Olsbu

Sak 3:                 Skogselskapets årsmelding for 2018.

Kåre Haugaas gjennomgikk årsmeldingen for 2018.         

                            Vedtak: Årsmeldingen ble vedtatt

Sak 4:                 Regnskap

Christian Espegren gjennomgikk regnskapet for 2018

Overskuddet er på kr 1 346 324,- og skyldes eiendomssalget i Epledal.

Det er enkelte utestående inntekter fra eiendomsutleie og prosjekter.

Driftsresultatet er noe i minus (kr.30512,-).

Vedtak: Regnskapet ble godkjent.

Sak 5:                Endringer av vedtekter

Vedtak: Endringene ble vedtatt uten motforestillinger.

Sak 6:                Valg:

Styremedlemmer (valgperiode tre år):

 Ida Jordal, Lyngdal – gikk ut av styret.

Grunnet vedtektsendringer utvides styret med en representant.

Styre :             

 •                           Torbjørn Flaat   Evje og Hornes.               Ikke på valg
 •                           Elma Liane         Lillesand.                          Ikke på valg
 •                           Kåre Haugaas.  Tvedestrand                     Ikke på valg
 •                           Thor Skjevrak                                              Ikke på valg
 •                           Lilly Berland, Arendal                                  Ny
 •                           Eivind Kvinlaug,  Lyngdal                            Ny

Varamedlemer:

 • 1. vara Arnar Christian Aas, Mandal.                                                               
 • 2. Vara Arne Topstad, Songdalen-  
 • 3. Vara Gerd Bråtveit, Konsmo 

Ordningen med representant og personlig vara til medlem valgt til kontaktutvalget går ut grunnet vedtektsendringen. Disse inngår som ordinære valgte.

Styreleder:      Kåre Haugaas.                                                Gjenvalgt

Nestleder:       Elma Liane.                                                     Gjenvalgt

Revisor:           Åsulv Espeland.                                              Gjenvalgt

Valgkomite:   

Nils Topland og Jan Kåre Haugland går ut 

 •                          Helge Wroldsen, Herefoss.                         Ikke på valg
 •                          Ragnar Skeie, Mandal                                 Ikke på valg
 •                          Sigurd Ledaal, Arendal                                Ny
 •                          Aud Irene Vatland, Lyngdal                       Ny

Leder valgkomite:  Helge Wroldsen.                                                         Ny

Alle valg var enstemmig

Sak 7:                 Fastsetting av godtgjørelse til styret

Vedtak:

Møtegodtgjørelse for leder og medlemmer kr 600,- pr. møte.

Leder –  kr. 8000,- pr år. (Endret fra 6000,- i 2018)

Reisegodtgjørelse etter statens regulativ.

Sak 8:                  Fastsetting av kontingenter for 2019.

Styrets leder og daglig leder orienterte om utfordringene knyttet til differensierte kontingenter for medlemmer og dem som er livsvarige medlemmer som ønsker å motta bladet Skog og Miljø (informasjonsavgift)

Aud Irene Vatland fremmet på bakgrunn av dette ett forslag om lik kontingent for informasjonsavgift og vanlig medlemskap.

Jens Magne Føreland fremmet forlag om å beholde dagens ordning med differensiert kontingent på bakgrunn av lovnader/intensjonen gitt livsvarige medlemskap.

Forlaget om lik kontingent falt (9 stemmer)

Vedtak:

Kontingent 2019.
Årlig medlemskap med medlemsblad: 300,-

Livsvarig medlemmer med medlemsblad (gammel ordning): 200,-

Skogeierlag og andre organisasjoner: 1000,-

Sak 9:                  Strategiutvalgets innstilling

Gjennom høsten 2018 og vinteren 2019 har strategiutvalget oppnevnt av styret jobbet med konkrete saker knyttet til våre verdier og eierskap og prioriteringer, og kommet med sin konkusjon 12.03.2019. Utvalget har bestått av Sigurd Ledaal, Tore Gysland, Åsulv Espeland og Aud Irene Vatland.

Konklusjonen var vedlagt innkallingen og ble gjennomgått av Aud Irene Vatland.

Innspill fra delegatene:

 • Ikke vern områder som i fremtiden kan være aktuelle for hyttefelt.
 • Ikke kjøp opp ny eiendom, da dette vil medføre økt administrasjon for organisasjonen.  Det kan være bedre å inngå langsiktige avtaler med grunneiere om bruk av skogområder som ligger strategisk til for vår virksomhet
 • Fokus på vår rolle som brobygger mellom næringsaktører i skogbruket og andre brukergrupper i skogen.
 • Skogselskapet må jobbe med sin identitet og synliggjore vår rolle i skogfamilien.
 • Rekruttering til skogfaglig utdannelse og kompetanseutvikling.
 • Skogselskapet bør legge enda større fokus på skogens betydning i klimakampen
 • Bind opp penger i langsiktig aksjesparing
 • I tillegg vektla daglig leder på Reiersøl planteskole det gode samarbeidet med Skogselskapet, og ett ønske om ett videre aktivt eierskap.

Styret vil aktivt bruke strategidokumentet, og tar med seg innspillene fra årsmøtet i dette arbeidet. Det ble rettet en stor takk til utvalgets medlemmer for jobben de har gjort.

Sak 10:               Orientering om Epledal

Daglig leder orienterte kort om status i Epledal fra året som gikk. Salget av eiendom er ferdig og innbetalt. Stormen Knud førte til store skogskader på deler av eiendommen. Skogselskapet har fått erstatning av Skogbrand forskiring. Det har vært gjort noe vedlikehold og oppgradering av bygningsmasse.

Sak 11:               Orienterer om Skogselskapets arbeid fremover

Daglig leder orienterte kort om de ulike prosjektene og arbeidet.

Skogselskapet i Agder fokuserer på sin kjernevirksomhet med fokus på å formidle skogens mangesidige betydning. Dette gjennom informasjonsarbeid på messer, skoleskogdager, familieskogdager, fagsamlinger, naturlosturer mm.

I tillegg drives flere prosjekter og oppgaver som tidligere. De fleste blir videreført.

Skogselskapet i Agder jobber med finansiering av ett nytt prosjekt rettet mot lauv.  Dette vil rettes mot hele verdikjeden, og ha som mål å øke fokus og bruk av norsk lauv og dets ulike kvaliteter.

Fokuset rundt orienteringen var Skogselskapets rolle og identitet. Det er viktig at vi fokuserer på det som er vår kjernevirksomhet og det som rører seg i samfunnet vårt. Her er, bærekraftig skogbruk, skog og klima, skog og folkehelse, skog og næringsutvikling, samt skogens rolle inn i vårt nye grønne fornybare samfunn som de viktigste arbeidsfeltene.

Sak 12:               Utdeling av Skogselskapets diplom

Skogselskapets Diplom ble tilkjent Notto Hornnes, Steffen Kile, May Heggestad, Salve Haugaas og Jens Magne Førland deres store innsats i skogbruket på ulikt vis.

Etter det formelle årsmøtet, var det middag, Foredrag ved Per Holm Nygård (Nibio) om skogbrann, og erfaringer fra brannområder etter brann. Videre var det befaring i brannområdet på Mykland ledet av Torbjørn Mykland. Det var også ett lotteri underveis og Reiersøl Planteskole hadde med ett utvalg planter som produseres på planteskolen, og sponset Skogselskapet med både gevinster og gaver.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Agder