Sandholtan

Sandholtan ligger i Melhus kommune og har gårdsnr 235 og bruksnr 4. Eiendommen er 3390 dekar og er en forholdsvis stor skogeiendom i trøndersk målestokk. Med en beliggenhet på 400-500 moh setter derimot klimaet begrensninger på skogproduksjonen.

Eiendommen ble innkjøpt i 1959 og skogbruksplan er utarbeidd 4 ganger.

I skogbruksplanen fra 1961, utarbeidet av Det Norske Skogselskap, beskrives eiendom slik av taksator Eiliv Gladsø:

«Skogen er sterkt utglisnet, og den gjennomsnittlige kubikkmasse er så lav som en sjelden vil finne i en skog med tilsvarende bonitet og av tilsvarende arealvidde». Gjennomsnittlig kubikkmasse var 3 kbm/da og en gammelskogandel på 45%.

Utviklingen av skogen på eiendommen siden den gang er vist i tabell under.

TakstårProduktivt skogareaelStående kubikkmasseÅrlig tilvekstPeriodeHogstHogst pr år
1961187656001791961-197783349
1987225969291931978-19932007125
1994225964341941994-20132310116
20142243122274842014-2017786197
20212245154245382017-202100
2023 sr 16217521463

Dagens skog består grovt sett av 50% gammelskog og 50% ungskog. Gammelskogen er hovedsakelig furuskog på lav bonitet og har begrenset økonomisk betydning, men en flott skog for opplevelser. Siste skogbruksplan ble utarbeidd i 2014 og med data fra 2011. Vi erfarer at boniteten i skogen er fastsatt noe for lavt. Vi forventer derfor en raskere utvikling enn det planene viser.  Planprogrammet ALLMA har oppdatert dataene til 2021. Skogressurskartet SR-16 indikerer at stående volum allerede har passert 20.000 kbm. Fremtidig stående volum kan kanskje balansere rundt 25.000 kbm og med en årlig hogst på 500 kbm.

Skogen har blitt hardt utnyttet i lang tid. I 1635 var oppgangsaga på plass. Det har trolig vært 3 runder med sagbruksdrift i Sandåa, der drifta var i takt med skogressursens vekst og fall. Så ble sagbruksvirksomheten flyttet til bygda (Bakkersaga), og etter det har tømmerbilene frakta tømmeret til industrien i fylket.  I tillegg har det vært omfattende kullbrenning og tjærebrenning. Vi har spor etter anslagsvis 50 kullmiler og 50 tjæremiler i myr på eiendommen.

Hus og fjøs har vært under restaurering. Målet er å leie det det ut slik at flere kan benytte området. Det arbeides også med å flytte Klevasmia fra bygda til Sandholtan. Ei smie med lang historie og relevans til Skogselskapet.

Skogsvegen ble ført frem i 1954.