Veiplanlegging og veipådriving

Skogsveier er nødvendig for å gjennomføre en effektiv hogst, framkjøring fra skogen og transport til industri.

Skogselskapet har lang fartstid som vert for skogsveiplanlegging. I en periode ble derimot veiplanlegging ansett som en oppgave for næringsutøverne og tømmerkjøpere. De har den egentlige nytten av veier, men en vei kan ta flere år fra ide til realitet.  Rekorden er ca 50 år. Dvs. det krever en langsiktig tilnærming, som ikke harmonerer med en kortsiktig tømmerhverdag.

Siden 2014 har Skogselskapet igjen bistått skogbruket med veiplanlegging. I dag skjer dette som ledd i «Skogsatsing Trøndelag» og på oppdrag fra Statsforvalter. Skogselskapet har også veipådrivere som jobber for å realisere veibehov blant skogeiere iht kommunale hovedplaner for skogsveier. Gryteklare veiprosjekter som har vært omsøkt og behandlet i forhold til både miljø, skogressurs og et etablert grunneiersamarbeid blir gjenstand for teknisk planlegging. Først da kommer veiplanlegger inn.  Både veiplanlegger og veipådrivere arbeider i skjæringspunktet mellom offentlig skogforvaltning og skogeiere. 

Det utarbeides årlig byggeplaner for 15-20 km vei. Dette gjelder både nye veger, og ombygging av veier som ikke tilfredsstiller dagens krav til standard.  Veiene utløser tømmerhogst der vi anslår at vårt veiengasjement tilrettelegger for opp mot 15-20% av hogstkvantumet i Trøndelag. Dvs en verdiskaping for 600-700 millioner kroner hvert år i verdikjeden.

Vi har bidratt til å bygge opp veiplanleggerkompetansen over tid, som vi i dag deler med AS Værdalsbruket.

Våre veieksperter finner vi hos Trøndelag Trefelling AS, Hammer Skogtjenester AS og Borch Energi og Landskap. Bak disse selskapene står Henrik Selboe, Vegard Kjøsnes, Sigbjørn Hammer og Hans Christian Borchsenius. 

De økonomiske virkemidlene for skogsveibygging setter i dag klare begrensinger på selve veibyggingsaktiviteten.