Skogselskapet og samfunnet

Skogselskapet i Trøndelag har drevet utadrettet arbeid siden 1899. Den gang handlet aktiviteten i hovedsak om skogforvaltning, og med skogeiere som målgruppe. I en periode var Skogselskapet også statens skogoppsyn. Skogplanting har vært en viktig aktivitet hele veien, der særlig barn og unge deltok i tidlig fase.

Hvert år møter vi flere tusen barn og unge på ulike arenaer. Dette kan være på skolearrangement, familieskogdager, messer, m.m. Av sentrale aktiviteter kan nevnes skogplanting, spikking, aktivt skogbruk og friluftsliv. Kunnskapsbygging om skogen, biologisk mangfold og bærekraftig bruk danner bakteppe for alle våre aktiviteter.

Vår målgruppe har gjennom tiden endret seg. I tillegg til barn og unge, er også skogeieren, skognæringa, skogforvaltningen, og allmenheten grupper vi jobber for og med. Det betyr at vi nå har en større bredde i tematikk og mange ulike arrangementer. Men budskapet har alltid vært det samme, å spre kunnskap om skogen til samfunnet.

Skogselskapet i Trøndelag er tilsluttet Det norske Skogselskap (DnS). DnS har i Landsmøter vedtatt følgende satsingsområder; Skog og Klima, Skog og Helse og Skog og Skogbruk. Vår aktivitet kan knyttes opp mot de sentrale satsingsområdene, og formidling skal skje med faktabasert kunnskap.

Vårt ideelle arbeid er støttet av våre medlemmer, rentemidler fra Statsforvalteren, nasjonale midler via Det norske Skogselskap og midler fra andre aktuelle finansieringskilder. Uten denne støtten hadde vi ikke hatt muligheten til å gjennomføre vår aktivitet.

§ 1 Selskapets formål. Skogselskapet i Trøndelag er en ideell organisasjon, som skal arbeide for økt verdiskaping og for en langsiktig, bærekraftig forvaltning av skogen, samt bidra til å fremme forståelsen for skogens mangesidige betydning.