Årsmøte 2023 Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer alle våre medlemmer til årsmøtearrangement

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås

Foredrag kl 15:00

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier
Thor er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida
Svein er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betrakninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Middag kl 18:00

Årsmøte kl 19:00

Last ned årsmelding for 2022

Årsmøtesaker

1. Åpning ved styreleder
2. Valg av møteleder
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Vedtektsendringer (Forslaget finner du her.)
7. Valg
8. Fastsette medlemskontingent for 2024. Saken strykes, hvis vedtektsendringer vedtas
9. Behandle innkomne saker. Frist for å melde inn saker er 25. mai

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag!

Påmeldingsfrist 29. mai, av hensyn til servering

Klikk her for å melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med Snorre hvis du har noen spørsmål.

Årsmøte 9. mai

Sogn og Fjordane Skogselskap inviterer til årsmøte i Gloppen tysdag 9. mai

Alle medlemmar er invitert til synfaring i Trivselsskogen i Sandane frå kl. 10.00 og Årsmøte frå kl. 12.00 på Gloppen Hotell

Vil du delta må Ruben R. Bøtun kontaktast, enten på e-post: ruben@skogselskapet.no eller telefon: 9576 1717 seinast 5.mai.

 

Program for dagen:

Kl. 10.00:            Synfaring i Trivselsskogen med servering av kaffi

Informasjon frå skogbrukssjef Karoline Bjerkeset/Lindis Østgård

Kl. 12.00:            Opning av styreleiar Terje Engvik

Det norske Skogselskap. Presentasjon av direktør Trygve Enger.

Foredrag: «Vekst, utvikling og verdiar i treslag i kyst- og fjordstrøk vestafjells»,
av Bernt-Håvard Øyen – UTGÅR

Kl 13.30:             Lunsj

Kl. 14.30:            Årsmøtesaker

  1. Val av møteleiar, og to som signerer protokollen.
  2. Årsmelding for 2022
  3. Rekneskap for 2022
  4. Val og fastsetjing av tillitsvaldegodtgjersler
  5. Vedtektsendringar – medlemskategoriar og kontingentsatsar for 2024
  6. Evt. innkomne saker

 

Vel møtt til årsmøtet!

Med helsing
Sogn og Fjordane Skogselskap

Terje Engvik
Leiar

Skogdagar i Vestland

I 2023 planlegger Sogn og Fjordane Skogselskap å arrangere fleire skogdagar rundt om i heile Vestland fylke.


På skogdagane blir det gått gjennom ulike skogtema som hogst, tømmerprisar, planting/foryngelse, ungskogpleie og kunstig kvisting. Ofte blir skogbrukssjefen frå kommunen med for å formidle om tilskotsmogelegheiter i skogbruket, og mogelegheiter for å nytte skogfond. Skogbruksleiar frå skogeigarlaget vil delta for å oppdatere deltakarane om tømmerprisar og tømmermarkedet.

 

Dato Klokka Stad Hovudtema
4. mai 17.00 Hundeide, Nordfjordeid, Stad Planting og skogforyngelse
5. mai 10.00 Trivselsskogen, Sandane, Gloppen Planting og skogforyngelse
6. mai 12.00 Klakegg, Jølstravegen 3740, Skei i Jølster Juletreproduksjon
9. mai 10.00 Trivselsskogen, Sandane, Gloppen Skogbruk i Trivselsskogen
15. mai 17.00 Kjølsdalen, Stad Ungskogpleie og kvalitetsfremjande tiltak
16. mai 17.00 Sandane, Gloppen Ungskogpleie og kvalitetsfremjande tiltak
14. juni 17.00 Amla, Kaupanger, Sogndal Markbereding med gravemaskin

Felles årsmøtearrangement for Oslo og Akershus og Østfold

Skogselskapet i Østfold og Skogselskapet i Oslo og Akershus
inviterer alle medlemmer:

Mandag 5. juni på Vitenparken Campus Ås, fra kl. 15

Foredrag med:

Thor Gotaas – morsomt og interessant om skiløpere og skogsarbeid, og kanskje litt om norske koier

Svein Solberg – skogfaglig og aktuellt om skogbehandling for fremtida

Thor Gotaas er folkeminnegransker og forfatter, og tar seg en kveld fri fra vårens skogplanting for å gi oss et engasjerende foredrag på inn- og utpust.
Svein Solberg er Seniorforsker ved Divisjon for skog og utmark, NIBIO, og har mange interessante betrakninger om fremtidens skogskjøtsel i et klima i endring.

Etter felles foredrag og middag avholdes årsmøtet for de to skogselskapene separat. Innkalling og saksliste vil sendes ut.

Velkommen til en underholdene, interessant og sosial ettermiddag – sett av tid i kalenderen nå!

Her kan du melde deg på – og hvis du ikke medlem i Skogselskapet, bli medlem her.

Ta kontakt med Snorre (SiOA) eller Ole-Christian (SiØ) hvis du har noen spørsmål.

Framtidas skogbruk – skal vi fortsette som nå?

Åpent møte 22 februar kl 18.00 Gjøvik bibliotek

Innledere vil bli Ola Gram Dæhlen, Skogselskapet i Oppland og Gjermund Andersen Naturvernforbundet

Arrangementet er er samarbeid med Naturvernforbundet Gjøvik Toten Land

Møtet skal belyse og diskutere hvordan skal vi drive skogene i et endret klima.


Vi i skogselskapet er opptatt av dette gjennom Stedstilpasset skogbruk som  er mer i vinden enn noen gang.

Stedstilpasset skogbruk – i et klima i endring

Stedstilpasset skogbruk er langt fra et nytt begrep for en skogbruker. Men viktigheten av å nå kunne ta i bruk alle verktøyene i verktøykassa – for å tilpasse seg bedre til de lokale forholdene på stedet, er av største betydning. Dette er avgjørende for å lykkes med en målstyrt forvaltning og derigjennom kunne sikre en robust framtidsskog.

«Det er rett og slett enestående det vi ser nå. Det har vært varslet, men det vi før så på som ekstremt, det er nå den nye normalen». Sitatet er hentet fra Kikki Kleiven, Direktør for Bjerknessenteret for klimaforskning i Bergen, som nylig har deltatt på en stor konferanse med klimaforskere fra hele verden. Været og klimaet blir mer ekstremt over store deler av kloden, og Norge blir også påvirket av dette. Vi har allerede opplevd det, med tørkeperioder, med flom og ekstremnedbør, med ekstremvind og stormskader – og en skog som dermed blir mer utsatt og sårbar for både insektangrep og andre skader. Konsekvensene av eksempelvis feil treslagsvalg og/eller for tette bestand vil kunne «straffes» mye hardere ved mer ekstremvær. Det stedstilpassede skogbruket blir dermed stadig viktigere i denne sammenheng.

I 2023 skal en ny, revidert norsk PEFC-skogstandard, bestående av 30 kravpunkter for et bærekraftig skogbruk, tas i bruk i hele landet. All kommersiell omsetning av tømmer i Norge er PEFC-sertifisert og det er avgjørende at markedet har tillit til det skogbruket som utøves. Dette krever at skogbruket kontinuerlig gjennomfører nødvendig kursing og opplæring, i tillegg til at det er en bevissthet knyttet til de ulike beslutningene som igjen påvirker situasjonen for planter, dyr og ulike interessegrupper i skogen. Den reviderte standarden har bl.a. økt fokus på bruk av varierte hogstformer og et mål om å øke andelen lukkede hogster og småflatehogster i skoglandskapet. Gruppesertifikatholder skal ha nødvendig kompetanse om lukkede hogstformer, slik at skogeier kan tilbys et produkt med planlegging og gjennomføring av lukket hogst. Det skal vektlegges spesielt i viktige friluftslivsområder. Et godt og gjennomført stedstilpasset skogbruk vil være en forutsetning for dette.

Et stedstilpasset skogbruk handler i grove trekk om å planlegge skogproduksjonen best mulig for framtiden, ta de riktige beslutningene basert på de lokale forholdene på stedet, samtidig som man hensyntar ulike brukergrupper. Rett og slett bruke hele verktøykassa og unngå et sjablong-skogbruk. Det grunnleggende er at det er et målfokusert skogbruk. I dette ligger at skogeier allerede før hogst må ha en klar formening om den aktuelle markas beskaffenhet mht. næring, vanntilgang, topografi, vindeksponering osv.

Skogselskapet har vært skogens vokter i over 120 år og har på ulike måter bidratt til gjenoppbyggingen av skogressursene etter lang tids rovhogst. Nå er tiden moden for et felles løft for å sikre den robuste framtidsskogen gjennom et enda mer bevisst, aktivt og stedstilpasset skogbruk. Vi ønsker å bidra til formidling av kunnskap knyttet til fagfeltet, etablere permanente informasjonsplakater om temaet, bistå til utvikling av demonstrasjonsfelter og skape gode møteplasser for alle som vil engasjere seg i temaet. Dette i et tett og godt samarbeid med de ulike aktørene som engasjerer seg i og for skogen.

Møt opp på Gjøvik Bibliotek 22. februar kl 18. oo og bli med i diskusjonen.

 

 

 

Karrieredag Voss og Førde

Sogn og Fjordane Skogselskap og Vestland Skognæringsforum inviterer til karrieredag for skog- og trenæringa i Vestland fylke. Mange aktørar frå næringa kjem for å presentere bedrifta si, for å fortelje om arbeidskvardagen og jobbmogelegheiter på kort og lang sikt.

Dette er ein ypparleg mogelegheit til å bli kjent med skog- og trenæringa i fylket vårt. Har du interesse for skog, natur og friluft, møt opp på karrieredagen vår.

Ingen påmelding, ingen deltakaravgift.

15. november kl 12.00-17.00: Voss vidaregåande skule, Strandagata 252, 5710 Skulestadmo

16. november kl 12.00-17.00: Mo og Øyrane vgs. (naturbruk), Movegen 30, 6819 Førde

 

Program Voss:

Tid  Aktør Tema
12:00 Vestland Skognæringsforum Opning/velkommen
12:10 Vgs Naturbruk Vgs. Utdanning
12:20 Høgskulen i Innlandet, Evenstad Høgare utdanning
12:30 NMBU, Ås Høgare utdanning
12:40 AT Skog Tømmerkjøpar
12:50 Nortømmer Tømmerkjøpar
13:00 Trå og velken Entreprenør
13:10 T.Frivik Taubanedrift og Skogtrans Entreprenør og transportør
13:20 Vestmar Transport Transportør
13:30 Moelven Granvin Sagbruk
13:40 Vegplanlegging og JOB:U Skogselskapet
13:50 Statsforvaltar/kommune Off. organ i skogbruket
14:00 Demonstrasjon av lassberar ute  Trå og velken
16:00 Evenstad/Velg Skog Høgare utdanning
16:10 NMBU/Velg Skog Høgare utdanning
16:20 AT Skog/Nortømmer/Fjordtømmer Tømmerkjøpar
16:30 Trå og velken Entreprenør
16:40 Vestmar Transport Transportør
16:50 Vestland Skognæringsforum Avrunding/oppsummering

 

Program Førde:

Tid  Aktør Tema
12:00 Vestland Skognæringsforum Opning/velkommen
12:10 Mo og Øyrane Vgs Naturbruk Vgs. Utdanning
12:20 Høgskulen i Innlandet, Evenstad Høgare utdanning
12:30 NMBU, Ås Høgare utdanning
12:40 Kvinner i Skogbruket Kvinner i skogbruket
12:50 AT Skog Tømmerkjøpar
13:00 Nortømmer Tømmerkjøpar
13:10 Fjordtømmer/Sunnfjord Skog Tømmerkjøpar/Entreprenør
13:20 Frivik Taubanedrift og Skogtrans Entreprenør/Transportør
13:30 Kårstad Transport Transportør
13:40 Skogselskapet, Guri Tyssebotn Vegplanleggar
13:50 JOB:U, Skogselskapet Sommarjobb i skogbruket
14:00 Skog i Sogn, Finn Olav Myhren-Sogndal kommune Off. organ i skogbruket
14:10-15.30 Pause og mogelegheiter til å snakke med ulike aktørar
15:30 Evenstad Høgare utdanning
15:40 NMBU Høgare utdanning
15:50 AT Skog/Nortømmer/Fjordtømmer Tømmerkjøpar
16:10 Sunnfjord Skog Entreprenør
16.20 Frivik Taubanedrift og Skogtrans Entreprenør og Transportør
16:30 Kårstad Transport Transportør
16.40 Vestland Skognæringsforum Avslutning/oppsummering

Skogdagar hausten 2022

Tømmerprisane er for tida rekordhøg!

Sogn og Fjordane Skogselskap, ilag med AT Skog og kommunar, arrangerer skogdagar rundt om i heile Vestland fylke, med fokus på skogkultur, som ungskogpleie, planting, plantekvalitet, planteval, men også hogst, tømmerverdi, tømmermarked osb.

Det er fullt mogeleg å stille spørsmål både til instruktør, Skogselskapet, forvaltinga og næringa på dei dagane dei også er tilstades.

Ynskjer du/de at me arrangerer ein skogdag i ditt distrikt (i Vestland fylke). Ta kontakt med ruben@skogselskapet.no

 

Bla lenger ned for å sjå liste over skogdagar hausten 2022, med ulike tema og arrangement.

Det blir servert bålkaffi og enkel matservering

 

Oversikt over planlagte skogkveldar: (Lista vil oppdatere seg kontinuerlig)

 

 

 

 

Dato Klokka Stad Kommune
15.aug 17.00 Kyrkjebø Høyanger
25.aug 17.00 Ryggjebrua, Førde Sunnfjord
12.sept 17.00 Mannebrekke, Vadheimsdalen Høyanger
19.sept 17.00 Nordfjordeid Stad
20.sept 17.00 Hafslo Luster
26.sept 17.00 Feios Vik
24.okt 16.00 Hugsdalen, Leikanger Sogndal
25.okt 16.00 Fjærestad, Balestrand Sogndal
5.nov PEFC KURS Gimmeland Bergen
14. nov 10.00 Skogseminar med politisk debatt, Vossavangen Voss
15. nov 12.00 Karrieredag, Skulestadmo, Voss Voss
16. nov 12.00 Karrieredag, Moskog, Førde Sunnfjord
25. nov 10.00 Kappedag, Eid Stad
2. des 11.00 Kappedag og demonstrasjon av taubane, Balestrand Sogndal
6. des 19.00 Digital grunnkurs i skogbruk, Teams (Fullt!) Teams
7. des 10.00 Kappedag, Hafslo Luster
7. des 18.00 Skogfondskveld med middag, Hafslo Luster
8. des 10.00 Kappedag, Feios Stad
12. des 19.00 Digital grunnkurs i skogbruk, Teams Teams