Daglig leder og informasjonskonsulent i Skogselskapet i Agder, vikariat 100 % stilling, med mulighet for fast stilling

Skogselskapet i Agder søker en initiativrik og selvstendig person som trives å jobbe med utadrettede oppgaver. Det blir fra august ledig en 100 % stilling som daglig leder og informasjonskonsulent, i ett års vikariat med mulighet for fast stilling.

Stillingen innebærer ansvar for Skogselskapet i Agder sin utadrettede virksomhet, i tillegg til prosjekt- og administrativt arbeid.

 

Målgruppene er barn, skoleungdom, skogeiere, skog- og landbruksbruksnæringen, utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og samfunnet ellers. Våre viktigste samarbeidspartnere er skognæringen, Statsforvalterens landbruksavdeling, fylkeskommunen, utdanningsinstitusjoner og egne medlemmer.

Jobben er både variert og fleksibel. Den utadrettede delen består hovedsakelig av gjennomføring av arrangementer og informasjonstiltak. Det administrative arbeidet varier avhengig av sesong og faser i prosjektene.

 

Arbeidsoppgaver

 • Formidle Skogselskapets visjon utad
 • Prosjektarbeid, arbeide med pågående og nye prosjekter
 • Bidra til utvikling av eiendommen Epledal i Lyngdal
 • Administrative oppgaver som å planlegge ulike tiltak og arrangementer som skoleskogdager, turer, kurs samt rapportering, økonomi og medlemsarbeid. I tillegg følger oppgaver som styrets sekretær
 • Sekretær for TEFA styret

 

Kvalifikasjoner

 • Gode skog – og naturfaglige kunnskaper, gjerne relevant høyere utdanning
 • God formidlingsevne og gjerne pedagogisk utdannelse
  – relevant praksis vil kunne kompensere for manglende formalkompetanse
 • Erfaring med informasjonsarbeid og prosjektarbeid
 • Erfaring med administrativt arbeid

 

Egenskaper

 • Utadvendt og god til å skape relasjoner
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Må kunne jobbe selvstendig og i team

 

Personlige egnethet og relevant praksis tillegges stor vekt. Nærmeste overordnede vil være styrets leder. Den som ansettes vil også arbeide i nær kontakt med resten av styret.

Geografisk arbeidsområde vil være hele Agder. Nåværende kontorsted er Reiersøl Planteskole, men dette kan endres. Jobben innebærer reisning, og noe arbeid på kveldstid og helg. Den som ansettes må disponere bil.

 

Vi tilbyr

En spennende og variert jobb i en veletablert organisasjon.
Lønn etter avtale.
Reisegodtgjørelse etter statens satser.

For nærmere informasjon kontakt:
styreleder i Skogselskapet i Agder, Trygve Haugeland tlf. 99210233 eller
daglig leder Christian Espegren tlf. 94162221

 

Skriftlig søknad med CV sendes pr e-post til agder@skogselskapet.no

Attester, vitnemål og referanser medtas på eventuelt intervju.

 

Søknadsfrist: 15. juli 2022.

 

 

Skogselskapet i Agder er en ideell organisasjon som har som intensjon å skape forståelse for skogens mangesidige betydning. Våre hovedsatsingsområder er:

 

 • Skog og klima
 • Skog, helse- og friluftsaktiviteter
 • Skog og verdiskaping

 

Våre viktigste målgrupper er barn, unge, ansatte i skoleverket og samfunnet ellers. Vi når våre mål ved å være ute i skogen sammen, lokalt der de bor. Vi gjennomfører aktiviteter og arrangementer ved stor grad av frivillig innsats fra medlemmer, i samarbeid med andre organisasjoner, lokale skogeierlag, kommuner og næringsliv.
Skogselskapet i Agder er et av 18 fylkesskogselskaper, og har en over 120 års historikk. I Agder har vi rundt 1000 medlemmer.

www.skogselskapet.no og Facebook: Skogselskapet i Agder

 

Årsmøte 2022

Årsmøte Skogselskapet i Agder 14.mai 2022.

Årsmøte 2022, Skogselskapet i Agder   

Lørdag 14. mai på Froland Menighetsenter, Ovelandsheia 1, Froland kommune.                                                 

Etter ordinært årsmøte blir det mat, omvisning

 

  Kl. 09.00 – 10.00 Kafferøe og registrering

 

  Kl. 10.00              Årsmøte

Velkommen til Froland v/varaordfører Øivind Froland

  Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

  Sak 2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

  Sak 3. Skogselskapets årsmelding for 2021.

  Sak 4. Skogselskapets regnskap for 2021.

  Sak 5. Valg (Valgkomiteens innstilling se nederst)

  Sak 6. Fastsetting av godtgjørelse til styret 

  Sak 7. Fastsetting og forslag om endring av vedtekter for kontingent.

  Sak 8. Utdeling av Skogselskapets diplom.

  Sak 9. Orientering fra administrasjonen.

 

Kl. 12:30        Middag.

Kl. 13.30        Informasjon og omvisning på Songe Sag

                          Informasjon og omvisning hos Bøylestad & Moen

Vel møtt!

Kåre Haugaas – Styreleder-                                                      Christian Espegren – Daglig leder-

Påmelding innen 5/5 til: agder@skogselskapet.no eller mob.94162221 (ikke SMS)

«Sak 7. Landsmøte til DNS skal den 1 juni behandle saken om ett system for felles medlemskontingent og medlemshåndtering. Saken vil bli drøftet inngående på årsmøte til Skogselskapet i Agder. Styrets forlag er at årsmøte gir styret mandat til å jobbe videre med dette. En slik sak vil medføre en vedtektsendring i § 6 Dette påligger årsmøtet å gjennomføre: bokstav h: Fastsette medlemskontingent/ informasjonskontingent.»

 

 

 

Valgkomiteens innstilling:

 

 Styre:

Trygve Haugeland,          Lyngdal  ny  velges for 3 år

Torbjørn Flaat,                 Evje og Hornes valgt 2021 ikke på valg

Thor Skjeverak,               Songdalen valgt 2021 ikke på valg

Eivind Kvinlaug,               Lyngdal forslåes gjenvalgt for 3 år

Lilly Berland,                    Arendal  forslåes gjenvalgt for 3 år

Elma Liane,                     Lillesand valgt 2020 ikke på valg

 

 Varamedlemmer:

 1. Gunn Haga Brekka, Arendal , forslåes gjenvalgt
 2. Arne Topstad, Songdalen , foreslåes gjenvalgt.
 3. Gerd Bråtveit, Konsmo , foreslåes gjenvalgt.

 

 Valg av styreleder og nestleder:

Leder. Trygve Haugeland,  Lyngdal    velges for 1 år

Nestleder. Elma Liane,  Lillesand  velges for 1 år

 

 Revisor:

Åsulv Espeland,     Arendal foreslåes gjenvalgt.

 

 Valgkomite:

Tormod Vågsnes,  Arendal   valgt i 2021 ikke på valg

Tor Torkildsen,     Farsund   valgt i 2021 ikke på valg

 

Valgkomiteen foreslår at styre får fullmakt til å velge 2 nye medlemmer

til valgkomiteen for 2023.

 

 Godtgjørelse til styret:

Dagens satser: Leder og styremedlemmer kr. 800,- pr. møte.

Leder kr. 10 000,- pr. år.

Reisegodtgjørelse etter statens regulativ.

Valgkomiteen foreslår ingen endringer.

Skogens dag

Åpen dag på Reiersøl Planteskole

 

Skogselskapet i Agder inviterer til åpen dag på planteskolen 28/9-21!

Skogselskapet i Agder flyttet inn i nye lokaler på planteskolen denne sommeren. Sammen med planteskolen har vi ett godt fagmiljø og flotte omgivelser. Vi er opptatt av de unge spirer, både ungskog og ungdom/barn, så dette er midt i blinken! I denne anledning ønsk er vi alle skogens venner velkommen til en fagettermiddag i våre nye omgivelser. Ta gjerne med barna og ungdommen!

 

Bestill planter og hent dem under arrangementet!

Endelig har det regnet litt, og forholdene for høstplanting er gode.

Viktig at disse er bestilt på forhånd slik at de kan pakkes klare til denne dagen.

 

Program: 17.00 – 19.00

17.00 Omvisning på planteskolen og Skogselskapets nye kontorfasiliteter.

Spikking og aktiviteter for barn

18.00 Avduking av planket ved podet eik etter Ustadeika (Supereika fra Skiftenes)

18.15. Grilling og kaffe

 

 Årsmelding Agder 2020

Årsmøte 2021

Årsmøte 2021 blir avholdt på KVS-Bygland 21/8-21.

Fremmøte mellom 09-10.

Innkalling, saksliste og årsmelding for 2020 blir sendt ut i slutten av uke 24.

.

Jakt på timeplanen!

Det var mange spente elever som møtte til rådyrjakt på Skogselskapets eiendom Epledal i Lyngdal en fin førjulsdag. Det er blitt tradisjon at elevene på 7 trinn på Berge skole får oppleve jakt på nært hold som en del av opplæringen.

For mange av barna er dette deres første møte med jakt. KVS- Lyngdal (naturbruksskolen), og mange lokale jegere stilte velvillig opp slik at dagen kunne bli så innholdsrik som mulig. Ikke mindre enn 3 gode jakthunder var også med.

Etter en kort planleggingsrunde bar det til skogs og alle elevene fikk sitte på post eller være med hundefører. Det var mye rådyr i terrenget og losene gikk i flere områder samtidig. Innen skoledagen var slutt var resultatet 2 felte dyr og over 10 ulike rådyr sett.

Elevene fikk være med på hele prosessen fra å se dyr bli felt ut vomming. Noen dager senere var videreforedling tema på skolens kjøkken, der elevene stykket og tilberedte de felte dyrene til ett festmåltid man må på fine restauranter for å oppleve noe som ligner.

Det er takket ivrige lærere på Berge skole, samarbeidet med KVS -Lyngdal og støtte gjennom prosjektet skogen som ressurs fra Miljødirektoratet som muliggjør dette.

En stor takk til dere alle!

Vi i Skogselskapet i Agder er glad for at eiendommen vår benyttes til formålet som bidrar til at mange unge får oppleve jaktkultur og bruk av naturens ressurser.