Epledal i Agder

Julegavetips fra Skogselskapet

Vet du om naturstier som trenger “oppussing”?

Protokoll årsmøte 2020

 Årsmøte 2020, Skogselskapet i Agder  

 

 

Tid: Lørdag 22. august kl. 09.00 – 15.00

Sted: Søgne videregående skole i nye Kristiansand kommune.

 

37 deltagere møtte frem til årsmøte. Av disse var 33 stemmeberettiget.

Grunnet den pågående koronapandemien var årsmøtet utsatt fra 6. juni.  Styret besluttet å gjennomføre årsmøte da myndighetene myket opp restriksjonene noe. Årsmøte ble likevel gjennomført med klare smitteverntiltak, og med godkjennelse av kommuneoverlegen i Kristiansand.

Årsaken til den lave deltagelsen var overnevnte grunn, og som forventet.

Vi er likevel fornøyde med at vi fikk gjennomført ett godt og fullverdig årsmøte.

Årsmøte startet med registrering, info om smittevernregler og kaffemat. Videre fikk vi en og omvisning og orientering om skolen, utdanningstilbudet naturbruk og de endringene skolen har vært gjennom v/avdelingsleder Linda Haugen.

Skogbrukssjef i Kristiansand kommune Bjørn Harald Sandvik og Fylkesskogmester i Agder Karl Gjermund Damli orienterte om skogbruket henholdsvis i Kristiansand og Agder mot slutten av årsmøtet.

Årsmøte

Sak 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble sendt ut 16.06 2020

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent uten merknader.

 

Sak 2. Valg av møteleder, tellekorps og to til å underskrive protokollen.

Vedtak:

Møteleder: Kåre Haugaas

Tellekorps: Valgkomiteen

Underskrift av protokoll: Sigurd Ledaal og Syvert Unander

 

Sak 3.  Skogselskapets årsmelding for 2019.

Daglig leder gikk gjennom de viktigste sakene som styret har drøftet. Videre var det gjennomgang av aktiviteter og prosjekter skogselskapet har hatt i 2019.

Vedtak: Årsmeldingen 2019 ble godkjent uten anmerkninger.

 

 

Sak 4.  Skogselskapets regnskap for 2019.

Regnskap med noter publisert i årsmeldingen ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak: Regnskapet ble godkjent uten merknader

 

Sak 5.  Valg

Valgkomiteens leder redegjorde for deres arbeid og ledet årsmøte gjennom valget.

Resultat: 

Styremedlemmer (valgperiode 3 år):

Elma Liane, Lillesand, valgt første gang på årsmøtet 2017. –  Gjenvalgt.

Varamedlemmer: (velges hvert år):

  1. Arnar Christian Aas, Lindesnes. Valgt i 2016, 2017, 2018 og 2019.

 – Gjenvalgt.

  1. Arne Topstad, Kristiansand, Valgt i 2018 og 2019.

– Gjenvalg.

  1. Gerd Bråtveit, Lyngdal. Valgt i 2019. – Gjenvalgt.

 

Revisor (Velges for 1 år)

Åsulv Espeland, Arendal – Gjenvalgt

 

Valg av styreleder og nestleder (velges hvert år):

Leder: Kåre Haugaas, Tvedestrand. Valgt som leder første gang i 2015.- Gjenvalgt.

 

Nestleder: Elma Liane, Lillesand – valgt som nestleder første gang i 2018. – Gjenvalgt.

 

Valgkomitè (Valgperiode to år)

 

På valg stod:

Ragnar Skeie, Holum, Lindesnes valgt i 2018 for to år.

Helge Wroldsen, Birkenes. Valgt i 2016, gjenvalgt 2018.

Ragnar Skeie og Helge Wroldsen tar ikke gjenvalg.

Helge Wroldsen har vært valgkomiteens leder, valgt for ett år og ny leder må velges.

Styret ble av årsmøte gitt mandat til å utnevne to nye representanter til valgkomiteen.

Sak 6.   Fastsetting av godtgjørelse til styret

Vedtak:

Leder kr 8000 pr år.  – Uendret

Leder og styremedlemmer kr 600 pr møte. – Uendret

Reisegodtgjørelse etter statens regulativ. – Uendret

Sak 7.   Fastsetting av kontingenter for 2020.

Vedtak: Kontingenten beholdes uendret.

Kontingent 2020.
Årlig medlemskap med medlemsblad: 300,-

Livsvarig medlemmer med medlemsblad (gammel ordning): 200,-

Skogeierlag og andre organisasjoner: 1000,-

Årsmøtet ble varslet om mulig forslag om vedtaksendring neste år.

 

Sak 8.  Orienteringssak om Reiersøl

Styrets leder redegjorde for prosessen rundt ett mulig salg av Reiersøl planteskole/Reiersøl Eiendom AS.  Redegjørelsen ble sendt ut sammen med innkallingen til årsmøte og årsmelding 16.06.20. Bakgrunnen for denne behandlingen i styret og vedtaket som ble fattet er situasjonen rundt Covid 19 (pandemien) som hindret muligheten for behandling av årsmøte på planlagt tidspunkt.

Styret inviterte i brevet alle medlemmene til å gi tilbakemeldinger med synspunkter og innsigelser.   Administrasjonen mottok kun en tilbakemelding fra medlemmer.

 

Innspill fra delegater på årsmøte:

  • Ønske og anmodning om at ev. nye eiere viderefører skogplanteproduksjonen
  • Årsmøte må ikke legge for store føringer/krav inn i videre salgsprosess.
  • Arbeide for å knytte oss til Biri planteskole (der vi har ett etablert samarbeid) for foredling av lokalt frø.

 

Vedtak: Årsmøte tar styrets behandling til etterretning

 

 

 

 

 

Sak 9. Orientering om Skogselskapets arbeid i året som gikk, og arbeidet fremover.

  • Epledal: Gjennomgang av utfordringene rundt utleiesituasjonen, hogst av frøplantasjen og ressursbruk i Epledal. Vi fikk på plass en god løsning med utleie for 2020 sesongen.

Aud Irene Vatland fikk overrekt en gave som takk for sin store dugnadsinnsats med utleie og stell av husene i Epledal gjennom sommeren.

  • Arbeidet i 2020 er preget av restriksjonene som er innført i landet grunnet pandemien. De aller fleste arrangementer ble avlyst våren 2020, og større arrangementer er avlyst høsten 2020. Skogselskapet startet opp igjen en del utadrettet aktivitet før sommeren, og vil ha fokus på prosjektene gjennom høsten. Vårens begrensinger gav rom for kreativ alternativ arbeidsmetoder, leserinnlegg, digitale møter og forefallende arbeid.
  • Flere av skogselskapets ansatte var i slutten av oktober 2019 på fagtur til Etiopia for å se på prosjektene skogselskapet er en del av der gjennom NFG. Årsmøte fikk et innblikk i arbeidet, utfordringene i dette prosjektet.

 

Sak 10.

Utdeling av Skogselskapets diplom. Diplom ble tilkjent Arne Topstad og Per Omsland for deres store innsats i skogbruket gjennom mange årtier. Begge er fra gamle Songdalen kommune og har vært sentrale i verv og arbeid lokalt. Særlig ble det vektlagt den fremragende måten skogen på deres eiendommer er blitt skjøttet på.

 

 

Etter det ordinære årsmøte, presentasjon av lauvtreprosjektet v/daglig leder Christian Espegren og presentasjon av nyetablert lauvtresagbruk og tørke, Vintereik AS v/Jan Petter Gysland

 

Årsmøte 2020

Hjemmeskoleskogdager i Koronatiden

Fylkesskogselskapene omkring i landet tilbød ulike tilbud i den spesielle tiden vi hadde i vår. Da vi på grunn av stengte skoler og senere restriksjoner, ikke kunne gjennomføre de mangeplanlagte skoleskogdagene fikk barneskolene i Agder tilbud om å bruke ett skreddersydd opplegg fra oss.

Skogens mattetime, Skogens samfunnsfagstime, Skogens gymtime, Skogens kunst og håndverkstime, Skogens naturfagstime

Mange skoler ble med, og responsen var svært god. Enkelte av oppleggene var utformet som oppgaver der de kunne sende inn sine bidrag og bli med i tekningen av premier. 7 trinn ved Holum skole vant Skogens Kunst og håndverkstime og klasse 5C ved  Froland Skole ble trukket ut som vinner av Skogens samfunnsfagstime.

Takk for mange flotte bidrag og god innsats!

Foto: Anna Lena Albertsen/ Skogkurs

Utleie av Epledal

Skog & Tre webinar

Grunnet videreføringen av restriksjonene som følge av korona-viruset, ser vi oss dessverre nødt til å måtte avlyse årets Skog & Tre-konferanse. Dette er selvfølgelig veldig leit, men vi ser frem til å invitere dere til konferansen igjen til neste år.

Tilbyr webinar
Vi hadde planlagt et innholdsrikt program med en rekke spennende foredragsholdere. Vi ønsker derfor å tilby deler av dette programmet som et webinar, torsdag 28. mai kl. 10.00-12.00. Arrangementet er gratis, og vi håper at så mange som mulig av dere vil delta!
Mer informasjon om program, gjennomføring og påmelding kommer på arrangementet på Facebook og på nettsiden, så følg med videre!

Mer om programmet kommer på skogogtre.no
Temaet: «Klimakrise vs. naturkrise – hvordan løser vi begge?»

Tid: 28. mai kl. 10.00-12.00.

Pris: gratis.

Ler mer om foredragsholderne og meld deg på nå:
skogogtre.no

Facebook arrangement

Skog & Tre arrangeres av:
Det norske Skogselskap og Norges Skogeierforbund

Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser

Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser

Frøsetting hos eik, gran og blåbær som grunnlag for museprognoser.Vurderinger basert på en 100-års oversikt fra Aust-Agder .

Av Vidar Selås

https://static02.nmbu.no/mina/publikasjoner/mina_fagrapport/pdf/mif64.pdf

Agder er et større skogfylke enn Trøndelag!