Lag ved, på en, to, TRE 🌳

Motivasjonsprosjekt Skogkultur

Auka motivasjon for skogkultur

Sogn og Fjordane Skogselskap har i 2021 jobba med AT Skog om eit motivasjonsprosjekt for å auke innsatsen på skogkultur på Vestlandet. Gjennom dette prosjektet har vi eit fokus på viktigheita med planting av skog etter hogst, og utføring av ungskogpleie når skogen er mellom 1-4 meter høg.

Stor aktivitet i 2021

I 2021 gjennomførte vi 20 skogdagar i Sogn og Fjordane og 6 i Hordaland, i tillegg til 3 digitale skogkveldar der skogeigarar og skogfunksjonerer deltok frå heile Vestland. På skogdagane informerte vi om dagens tømmermarked, kva som er viktig når ein planlegg hogst, bruk av skogfond, tilskotsmogelegheiter i skogbruket og viktigheita om tiltak i hogstflata/ungskogen etter hogst. AT Skog, skogfunksjonerar frå den lokale kommunen og Statsforvaltaren deltok på alle skogdagane som vart gjennomført. Eit resultat av desse 29 skogdagane var omlag 400 deltakarar som fekk med seg bodskapet vårt, og det vart tinga over 600 dekar med ungskogpleie og 45 000 skogsplanter.

Les heile samandraget av prosjektet her:

Skogkulturprosjekt 2021 Samandrag

Vi vonar at det blir eit nytt liknande prosjekt i 2022, og at vi får arrangere like mange skogdagar rundt om i storfylke Vestland

Ledig stilling: Vegplanleggar

Skogsvegplanleggar

Stilling: Skogsvegplanleggar
Stillingsprosent: 100%
Frå dato: Snarast
Søknadsfrist: 19.februar

Sogn og Fjordane Skogselskap er ein ideell medlemsorganisasjon som arbeider i heile Vestland fylke. Skogselskapet jobbar for å fremje forståinga for skogens mangesidige betydning, og arbeider for eit godt skogbruk. Skogselskapet har 4 tilsette og har hovudkontor på Brandsøy i Kinn kommune.

I april vil ein av våre to skogsbilvegplanleggarar gå av med pensjon, og vi ser etter ein person som kan erstatte denne stillinga.

Vi ser etter ein person som kan bidra med planlegging av skogsbilvegar på ein heilskapleg og god måte i Vestland fylke. Vi søker primært etter ein person som er lokalisert i Hordaland-regionen. Stillinga krev sjølvstendig arbeid, men også team-arbeid med arbeidsgivar og medarbeidar. Kandidaten bør ha minst treårig høgare utdanning.

Arbeidsoppgåver:

Arbeidsoppgåver vil avhenge av kompetanse og bakgrunn. Nokre aktuelle oppgåver kan vere:

 • Planlegging av vegtrasé med heilskapleg planlegging.
 • Prosjektleiing
 • Grunneigarmøter
 • Stikking av veg i terrenget
 • Digitalisering av planlagde vegar
 • Utarbeiding av teikningar, anbodsdokument, kostnadsoverslag etc.

Kvalifikasjonar og viktige eigenskapar:

 • Grunnleggjande GIS-kompetanse
 • God IT kompetanse
 • Grunnleggjande skogkompetanse
 • Gode kommunikasjonsferdigheiter, og god språkleg framstillingsevne
 • Sjølvstendig, ansvarsbevisst og strukturert
 • Erfaring er ein fordel, men nyutdanna oppfordrast også til å søke

Vi tilbyr:

 • Eit godt arbeidsmiljø, med erfarne medarbeidarar innan vegplanlegging
 • Utviklande og interessante utfordringar i eit breitt spekter av prosjekt
 • Stor fleksibilitet i arbeidskvardagen
 • Heimekontor
 • Løn etter avtale

 

For meir info om stillinga, kontakt Ruben R. Bøtun på tlf: 95761717 e-post: ruben@skogselskapet.no.

Søknad med CV sendast pr e-post til same adresse, seinast 19.februar.

Vi går ikke i dvale

Tømmerhogst på pensum

Året som gikk – 2021 i Oslo og Akershus

2021 har vært nok et pandemi-preget år, men Skogselskapet i Oslo og Akershus har likevel fått gjennomført mye godt arbeid for skogsaken. Her følger en kort oppsummering av noe det viktigste vi har gjort.

Naturstiprosjekt

Skogselskapet har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB til et nasjonalt prosjekt for å oppgradere naturstier med Skogselskapets naturstiplakater og legge til rette for friluftsliv.

I Akershus har vi både restaurert eksisterende stier og etablert flere nye. Vi har også satt ut enkeltplakater på flere mye brukte utfartssteder – med informasjon om skogbruk og oppfordring til hensynsfull og sporløs ferdsel.


Skogbruk og bioenergi – veiledning og webinar

I 2021 har vi bistått 90 skogeiere og bønder med veiledning i skogbruk på deres eiendom eller i prosessen med etablering av bioenergianlegg. I tillegg har vi hatt 7 skogfaglige arrangement for til sammen 74 skogbrukere.

De siste årene har vi holdt mange innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, men koronaen satte dette på pause i 2021.

Ny aktivitet av året var webinar om skogfond. Vi arrangerte dette for første gang i samarbeid med Lillestrøm kommune, og bidro både i planleggingen, til teknisk gjennomføring og med faglig innhold. I etterkant var vi med under et tilsvarende webinar i Innlandet. Til sammen nådde vi ut til rundt 200 personer på to kvelder.


Tur-quiz

Skogbruk er også bruk av skog til friluftsliv og opplevelser. I samarbeid med fylkesskogselskapene i Viken har vi prøvd ut et nytt konsept for å få flere ut på tur ved å arrangere tur-quiz. Til dette har vi fått støtte gjennom Aktiv i Viken og Viken fylkeskommune. Vi har gjennomført to runder i 2021, under friluftslivets uke i høst og i adventstiden. Det blir to runder til i 2022, i vinterferien og til våren.

Les mer her – og bli gjerne med neste gang!


Skoleskogdager

I 2021 har vi arrangert 52 skoleskogdager for til sammen 2130 barn og 150 voksne.

Koronaen har i mindre grad preget vårt tilbud til skolene, og vi har gjennomført skoleskogdager med enkeltskoler mer eller mindre som vi pleier. Vårt tradisjonelle store arrangement for alle skolene i Nannestad ble det dog ikke noe av, mens felles-skogdagen i Aurskog-Høland gikk som vanlig.

Gjennom våre skoleskogdager gir vi barna gode naturopplevelser og lærer dem om skogens rolle i en bærekraftig utvikling, samt allemannsretten og tilhørende plikter. I tillegg utdanner vi dem til å bli “skogens brannvoktere”. Dette er et samarbeidsprosjekt der skog- og beredskapsaktører jobber for å forebygge skogbrann. Vi har også et samarbeid med Skogkurs om Skoglekene, og har flere skoleskogdager for skoler som deltar i denne konkurransen.

Vi setter stor pris på etterspørselen fra skolene, selv om den er større enn det vi rekker 😉


Sommerjobb for ungdom

I 2021 har vi videreført og utvidet vårt JOB:U-konsept, hvor vi kurser og ansetter ungdom til sommerjobb i skogen. For tredje året hadde vi prosjekt i Nes kommune, og for første gang i Lørenskog/Rælingen. Vi ansatte 9 ungdommer, fordelt på 3 arbeidslag, som sommervikarer til arbeid med ungskogpleie og planting for private skogeiere. De fikk kurs i teori og praksis, og hadde veiledning underveis av erfarne skogsarbeidere.

Prosjektene har vært et samarbeid mellom Skogselskapet i Oslo og Akershus, Nes kommune og Regionkontor Landbruk, med støtte fra Viken Skog SA og Opplysningsvesenets fond.

To av guttene som har vært med i Nes-prosjektet siden oppstart i 2019 har nå startet eget firma hvor de tar på seg skogkulturoppdrag. Skogselskapets satsing på å få ungdom i sommerjobb har altså gitt varige resultater, utover å forbedre den årlige statistikken på ungskogpleie.


Årsmøte med fagprogram

Torsdag 23. september hadde vi årsmøte på Sæteren Gård i Bærum.

I forkant av selve årsmøtet hadde vi invitert til fagprogram med tema friluftsliv, skogbruk og kommunikasjon. Det var over 40 deltagere, så det tyder på at vi «traff» med valg av tema.

Les mer om arrangementet her.


Skogselskapene i Oslo og Viken

I 2021 har vi fortsatt det gode samarbeidet med de andre skogselskapene i Viken – Skogselskapet i Østfold og Skogselskapet i Buskerud og Telemark. Det er spesielt viktig med tanke på å koordinere våre søknader og prosjekter som får støtte fra Viken fylkeskommune og Statsforvalteren i Oslo og Viken – og så er det veldig positivt både faglig og sosialt.

Vi har også et godt samarbeid med Det norske Skogselskap, om blant annet naturstiprosjektet, og så har vi deltatt på skoleskogdager for Oslo-skolene på Sognsvann og julemarked på Norsk Folkemuseum.


Vi ser frem til et nytt år – og håper på flere muligheter for at folk kan samles.

Støtt vårt arbeide for skogen – bli medlem!