Eiendomshandel i Gjesdal

Skogselskapet i Rogaland har stor glede av eiendommen Axel Heibergs plantefelt på Auestad i Gjesdal der det ble plantet en rekke ulike treslag på snaumark i 1932 til 1934. Da vi fikk nyss om at to av naboene planla et makskifte fant vi en løsning som var til det beste for alle tre parter.

En av våre eiendommer ligger på Auestad i Gjesdal kommune. På denne har er det forsøksflater som NIBIO følger opp og som gir svært interessante data. Den stående skogen er drøyt 90 år gammel og enkelte av treslagene viser svært utholdende og god vekst. Gjennomsnittshøyde på 32 meter og 3,4 m3 løpende tilvekst er ikke dårlig for skog plantet på forholdsvis skrinn mark. Vi sluttfører i disse dager handelen der vi avser rundt 90 daa til en nabo som ønsker å utvide sine beiter og tilegner oss rundt 290 daa ny eiendom som tilstøter vår på motsatt side. Denne løsningen gir det beste resultatet for alle parter og er i tråd med NIBIO sine ønsker for videre forskning på eiendommen.

På vår nye eiendom finnes det flott osp og eikeskog, men også store areal med snaumark og områder som er gjengrodd med kratt av dunbjørk. Dette arealet egner seg glimrende til planting av klimaskog i regi av Fylkesmannen. Etter befaring landet vi på at rundt 100 daa falt inn under kriteriene for klimaskogplanting. Her vil det bli plantet  norsk gran våren 2017. Noe areal skal ryddes for kratt, noe skal plantes under skjerm og noe er snaut og kan enkelt tilplantes. Vi kommer også på eget initiativ til å plante noe svartor i områder med frisk fuktighet og etter beste evne søke om å få plantet sitkagran på en hogstflate som ligger brakk. Sammen med noe myr, noe områder med lyng og en del berg i dagen håper og tror vi dette vil skape en fin mosaikk av treslag og naturtyper som gir betydelig merbinding av karbon fra atmosfæren og skaper et mosaisk landskapsbilde med rikt biologisk mangfold.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Rogaland