Bjørka – fremtidens miljøtre.

I dag  har CO2 binding, natur og miljø en  sentral plass i miljødebatten. Dette gir våre stedegne treslag muligheter. Dette gjør at skogbruket for større utfordringer, men også muligheter. Våre lokale treslag skal ikke bare produsere nyttvirke, men være klimaregulatorer, som deler av et vakkert landskap eller som co2 binder og vern mot forurensning som blir stadig viktigere.

Bjørka

Bjørka´s optimalområde er det indre Østlandsområdet, Det er rundt Mjøsa, Randsfjorden og tilstøtende vassdrag den trives best. Og det er spesielt hengebjørk (Betula Verrucosa). Dette treslaget står fram som mulighetenes tre. Vakker lys og produktiv.

Bare i liten grad er dette treslaget blitt utnyttet i nyere tid. Virket egner seg bl.a. til møbelproduksjon, parkett og interiør, men også innen for ny teknologi som tre-kjemi har den sine fordeler. Bruken av importerte treslag fra stert beskattede områder i verden som for eks. regnskogen kan reduseres ved økt bruk av våre egne treslag, og spesielt bjørk. Ved å produsere bjørk med høy kvalitet kan vi fint konkurrere med ander land som har satset på dette, et slik land er Finland.

Kulturlandskapet

Vårt kulturlandskap har de siste 40 åra blitt fattigere, nydyrkingen og det moderne landbruket , bakkeplaneringen og arronderingen av landbruksarealene har ført til mindre behov for kulturbeite. dette har ført til at skog er fjernet og trær som tidligere var viktig bidrag i kulturlandskapet er borte. Grunnet for liten etterspørsel og derved for lave priser har heller ikke bjørka fått den plassen den fortjener i det vanlige skogbruket.

Forurensning

Spesielt i de sener åra har skogens betydning i klimasammenheng og vern mot forurensning fått større betydning. Skogen binder ikke bare CO2 men renser både luft og jord der den vokser. Bjørka kan i sitt optimalområde  brukes aktivt ved å fremelske lyse, vakre bjørkebelter langs våre innsjøer og elver. På denne måten kan en oppnå aktiv CO2 binding, men ikke minst fange opp nærings/avrenning (forurensning) fra for eks. landbruket og omsette dette i vakkert kulturlandskap og CO2 nøytralt høykvalitets virke.

Nærområde og landskapspleie.

Bjørka egner seg ypperlig i områder der folk ferdes og bor, som byer og tettseder og friluftsområder. I disse områdene bør det planmessig kunne etableres slike skoger av bjørk, da er planting og stell av dette er aktuelt. Slike plantinger medfører at vi samtidig som vi produsere og renser jord og luft, opprettholder og styrker kulturlandskapet.

Plantemateriale og Kunnskap.

Det har i mange år vært forsket og foredlet på bjørk. Kunnskapsnivået på dette område er ganske høyt hos fagfolk. Men for den lokale grunneier/ skogeier må kunnskapen heves. Bjørke planter for salg av lokale gode klimasorter kan produseres i store mengder i dag. Men arbeidet med foredling, planteproduksjon, landskapspleie, og kunnskap om stell av bjørkeskogen på må styrkes.

For innlandet er bjørka mulighetenes treslag, den binder CO2 den renser luft og jord, og den tar vare på et vakkert kulturlandskap der vi bor og ferdes.

<- Tilbake

Andre nyheter fra Oppland