Årsmøtet i Oslo og Akershus utsettes

Av hensyn til korona-situasjonen har styret vedtatt å utsette årsmøtet til høsten.

Møtet var opprinnelig lagt til 8. juni. Det vil bli avholdt så snart omstendighetene tillater. Dette er i tråd med våre vedtekter: Årsmøte skal holdes hvert år til tid og sted som styret bestemmer. Bekjentgjørelse skjer på betryggende måte og med minst to ukers varsel.

Årsmelding for 2019 vil legges ut på våre nettsider så snart den er klar.

Året som gikk – 2019 i Oslo og Akershus

For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2019 vært nok et år med mye godt arbeid for skogsaken. På tampen av året passer det med en kort oppsummering av noe det viktigste vi har gjort.

Påmelding skoleskogdag 2019/20

Enkelte skoler vi har sendt invitasjon til får ikke åpnet linken til påmeldingsskjema via e-posten.

Håper det er mulig å bruke linken her:

Påmelding skoleskogdag 6. trinn

 

Sommerjobb i Nes-skogen

Ungskogen trenger pleie, skogbruket trenger rekruttering og ungdom trenger sommerjobb. Dette gjør Skogselskapet noe med!

I sommer har vi ansatt seks ungdommer til å utføre ungskogpleie med ryddesag. Siste uken i juni startet det hele med kurs i teori og praksis over to dager – før ungdommene ble sendt ut på oppdrag med speller nytt utsyr, under kyndig veiledning og ledelse av erfarne skogsarbeidere.

   

Prosjektet heter JOB:U – jobb for ungdom – og er basert på et opplegg fra Hedmark. Det er en naturlig del av det omdømme- og rekrutteringsarbeidet Skogselskapet driver i samarbeid med Velg Skog.

Lokal skogeier Per Johny Stranden tok initiativet til et slikt prosjekt i Nes, sammen med Britt Godtlund, skogbruksleder i Viken Skog. Det har nå blitt en realitet, etter godt samarbeid med initiativtagerne, Landbrukskontoret i Nes kommune og Skogselskapet i Oslo og Akershus. Prosjektet er i stor grad finansiert med UT-midler (Fylkesmannen i Oslo og Viken), lokale rentemidler, litt ekstra statsbidrag og – en stor porsjon entusiasme og engasjement fra alle involverte, ifølge Britt Godtlund.

Vi vil gi ungdom lyst og motivasjon til å ta utdannelse og jobb innen skognæringen, og samtidig gjøre det lettere for næringsaktører å gi ungdom muligheten til å prøve seg. Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med næringen gjennom sommerjobb og jobbpraksis hos skogbedrifter.

Næringsaktører opplever en konkurranseutsatt og komplisert arbeidshverdag, som gjør det vanskelig å ha et systematisk jobbtilbud for ungdom. Gjennom JOB:U ønsker Skogselskapet å legge til rette for at et slikt tilbud finnes – og på sikt kanskje utvikle et permanent tilbud også utenfor Nes.

Vellykket skogdag og årsmøte i Ås

4. juni arrangerte Skogselskapet i Oslo og Akershus skogdag og foredrag i forbindelse med årsmøtet i Ås. Med over 40 deltagere var det tydelig at temaene fenget, og det dukket opp både nye og gamle medlemmer, skogeiere, skogbruksledere, kommuneansatte, professorer med flere.

Arrangementet startet ute på et hogstfelt, godt egnet til temaene rødhyll og foryngelse. Inger Sundheim Fløistad fra NIBIO oppdaterte forsamlingen på utfordringer og tiltak mot rødhyll. Dette er opplagt en stor utfordring for foryngelsen i vårt område, og det var mange innspill og spørsmål. Skogbrukssjef Morten Lysø redegjorde for statusen for foryngelse i Follo, og Olav Granheim fra Fylkesmannen i Oslo og Viken forklarte deretter om foryngelseskontroll og suppleringsplanting i Oslo og Viken.

Etter seansen ute forflyttet forsamlingen seg til Vitenparken på Campus Ås for flere foredrag. Helge Nordby, seksjonssjef hos Fylkesmannen i Oslo og Viken, forklarte om organiseringen av det nye embetet og fagområdet skogbruk, og om strategier og planer fremover. Nordby sa at Skogselskapet er en naturlig samarbeidspartner på flere områder, og at det forventes at de ulike skogselskapene koordinerer seg på tvers av den nye regionen.

Siste foredragsholder på programmet var Aksel Granhus, avdelingsleder hos NIBIO, med foredraget: Landsskogtakseringen – en kilde til ressurs- og miljøinformasjon for skog gjennom 100 år. Det var en interessant reise, fra en ganske enkel takst med tungt personlig utsyr, til dagens omfattende og høyteknologiske miljøovervåkingssystem.

Under middagen, som forøvrig var nydelige ølbraiserte shortribs, fikk vi høre om den siste tidens utvikling på universitetet. Kai Tilley fra kommunikasjonsavdelingen ved NMBU fortalte blant annet om det omfattende arbeidet og de enorme investeringene som legges ned i det nye veterinærbygget.

Til slutt var det klart for selve årsmøtet. Det ble ingen store diskusjoner, og alle sakene ble banket gjennom. Gard Mjåland tok ikke gjenvalg og ble takket for sin innsats i styret gjennom mange år. Gunnar Fjeld fra Ski ble ønsket velkommen som nytt styremedlem.

Årsmøte med fagprogram 4. juni – Oslo og Akershus

Invitasjon til alle våre medlemmer – og andre interesserte!

Kl 14:00 Skogdag og fagprogram ute

Oppmøte og parkering ved Stenerudveien 2, 1430 Ås (Monsrud)

• Rødhyll – utfordringer og tiltak – Inger Sundheim Fløistad, forsker NIBIO
• Foryngelsen i Follo – Morten Lysø, skogbrukssjef Follo
• Foryngelseskontroll og suppleringsplanting i Oslo og Viken – status og virkemidler – Olav Granheim, seniorrådgiver Fylkesmannen i Oslo og Viken

Vi flytter oss til Vitenparken på Campus Ås

Kl 16:30 Fagprogram inne

• Skogbruket i “nye” Oslo og Viken – strategier og planer for fremtiden, og hvilken rolle kan Skogselskapet ha – Helge Nordby, seksjonssjef, Fylkesmannen i Oslo og Viken
• Landsskogtakseringen – en kilde til ressurs- og miljøinformasjon for skog gjennom 100 år – Aksel Granhus, avdelingsleder NIBIO

Kl 17:30 Middag

Kl 18:30 Årsmøte

Klikk for årsmelding 2018.

1. Åpning ved styreleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder
4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning og årsregnskapet
6. Valg
7. Fastsette medlemskontingent for 2020
8. Behandle innkomne saker
Frist for å melde inn saker er 28. mai.

Send påmelding til Snorre Joakim Synnestvedt.

Av hensyn til servering ber vi om påmelding innen onsdag 28. mai.

Velkommen!

Sommerjobb i skogen i Nes

Vi vil gi ungdom lyst og motivasjon til å ta utdannelse og jobb innen skognæringen, og samtidig gjøre det lettere for næringsaktører å gi ungdom muligheten til å prøve seg.

Svært mange som arbeider i skogbruket har hatt sitt første møte med næringen gjennom sommerjobb og jobbpraksis hos skogbedrifter. Næringsaktører opplever en konkurranseutsatt og komplisert arbeidshverdag, som gjør det vanskelig å ha et systematisk jobbtilbud for ungdom. Vi ønsker å legge til rette for at et slikt tilbud finnes.

I samarbeid med Landbrukskontoret i Nes og lokal skogbruksleder i Viken Skog skal Skogselskapet jobbe for å utvikle et tilbud til ungdom om jobberfaring og praksis i skogen, og med dette styrke interessen for skogbruk. Prosjektet er en del av vårt arbeide med Velg Skog og inspirert av JOB:U-prosjektet i Hedmark.

Her er stillingsannonse for sommerjobber i Nes sommeren 2019: Stillingsannonse JOBU Nes

Skogdag med Solheim skole

Sikkert vårtegn i Oslo og Akershus

Vi snakker ikke om trekkfugler og hestehov, men 6. klassinger på skogstur. Skogselskapet i Oslo og Akershus startet vårsesongen for skoleskogdager i februar.

Årets første skoleskogdag ble holdt i skikkelig påskevær for Solheim skole i Lørenskog. Behovet for bål strakk seg til grilling av pølser. Men uken etter var det plutselig vinter igjen! Ferskt påfyll av sludd på allerede mye snø førte til flere frosne fingre og føtter for elevene ved Fjellhamar skole. Nytten av å ha et digert bål krevde i alle fall ikke videre forklaring. Både elever og lærere viste sporty innstilling og skogdagen gikk over all forventing.

Vi har flere skoler på venteliste for skoleskogdag dette skoleåret, og må starte tidlig for å rekke så mange som mulig. Mars kan være stri selv i lavlandet, og det er utfordrende med veldig varierende vær. Likevel er vi overrasket over hvor bra de fleste takler vekslingen fra dager med tørre fortau, joggesko og ankelsokker, til dager med sørpe, kun få varmegrader og overskyet.

Skogen er en flott læringsarena året rundt, men det skal bli både deilig og lettvint når bålvarmen gradvis byttes ut med solvarme – det er nok både Skogselskapet, elever og lærere enige om.

God vår i skogen!

Skogdag med Solheim skole
Solheim skole på tur i påskevær

Skogdag med Fjellhamar skole
Elevene fra Fjellhamar skole nyter varmen fra tyri-bålet

Furu skog snø vinter

Året som gikk – 2018 i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2018 hatt stor aktivitet, og informert mange om hva skogen og skogbruket betyr for samfunnet. På tampen av året passer det med en kort oppsummering av noe det viktigste vi har gjort.

skog skole turSkoleskogdager
I 2018 har vi vært ute med 66 barneskoler – med til sammen 3328 barn og 226 voksne. Vi setter stor pris på etterspørselen fra skolene og at mange melder seg på år etter år. I Rælingen, Nannestad og Aurskog-Høland har vi i 2018 hatt én felles skoleskogdag for alle skolene i kommunen. Dette er dager der flere aktører er involvert, som gir oss nye kontakter.

På flere av årets skoleskogdager har vi hatt et ekstra fokus på spikking, da Skogselskapet skoleåret 2018/19 arrangerer skolekonkurransen Tre-om-tre-Spikking.

Bioenergikurs, for skogeiere og andre
Vår erfaring og kunnskap om bioenergi er fortsatt etterspurt. I 2018 har vi hatt 11 kurs spredt over hele landet, med til sammen 340 deltagere. Kursene arrangeres i samarbeid med Innovasjon Norge. I tillegg til innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg, har vi også drevet mye med veiledning av enkelteiere helt fram til ferdig anlegg.

Prosjekt Skogbruk og publikum i Follo
Skogselskapet i Oslo og Akershus samarbeider med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor om et prosjekt som skal se på forholdet mellom næringsmessig skogbruk og fritidsbruk av skog i Follo. Det skal vurdere, og eventuelt foreslå, tiltak for å bedre forholdet. Prosjektet startet høsten 2017, og er planlagt avsluttet i 2019.
I 2018 har vi blant annet arrangert skogdag for politikere på Nesodden. Det har også blitt gjennomført spørreundersøkelser bland skogeiere og blant fritidsbrukere av skog i Follo, og vi har hatt møter med skogbruksledere og andre i næringsorganisasjonene i området. Prosjektet har egne nettsider.

Velg Skog
Skogselskapet i Oslo og Akershus jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner samt styrke skogbrukets omdømme, som en del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog. I 2018 har vi blant annet startet opp et nytt samarbeid med Hvam vgs og gjennomført 3 kursdager for elever. Ta gjerne en titt på Velg Skogs nye nettsider .

mikroplanterÅrsmøte og medlemstur
Torsdag 21. juni arrangerte vi fagdag om bruk av massivtre og årsmøte på Eidsverket herregård. Det var 25 medlemmer som møtte opp. I forkant av årsmøtet var det befaring på nye Bjørkelangen barne- og ungdomsskole. Deltagerne fikk orientering om den nye skolen som ble tatt i bruk vinteren 2018. Skolen har blitt et signalbygg for bygging i heltre/massivtre, og i tillegg varmes den opp av bioenergi levert av lokale bønder. Se bilder av skolen her. Etter årsmøtet var det foredrag av Kristine Nore, senior teknisk fagsjef på Splitkon AS, om treets muligheter som framtidens byggemateriale.

I oktober inviterte vi til medlemstur til Skogplanter Øst-Norge og planteskolen «vår» på Biri. Klikk her for å se bilder og lese om turen.

I samarbeid med Det norske Skogselskap, skogselskap i andre fylker og andre organisasjoner har vi vært med på flere store arrangement og prosjekter. Følg linkene for å lese mer.

Skoleskogdager Sognsvann 
Skogens brannvoktere
Verdens Kuleste Dag 
Stuttreist & himlaga
Julemarked på Norsk Folkemuseum 

spikkekniver

160 barn med kniv på Sagene i Oslo

Spikking i gymsalPå selveste luciadagen hadde vi et fantastisk morsomt juleverksted med skarpe kniver og ferske emner.

Hele mellomtrinnet med 160 barn samlet i gymsalen på Sagene skole – det ble ny rekord for oss i antall barn som spikker på en gang!

Glade barn og fornøyde lærere, og ekstra morsomt at det ble dekket av NRK Østlandssendingen.  (Klikk for å se og høre innslagene.)

Takk til elever og lærere ved Sagene skole for at vi ble invitert, og for uvurderlig help av Trond Lohre og Det norske Skogselskap, spikkesjef Turi Gulbrandsen og Sparebankstiftelsen DNB for bidrag til kniver. ?

Spikkejuletroll spikking