Kaffi og skogprat i Sørmarka

Skogselskapet i Rogaland «tjuvstartet» markeringen av FNs internasjonale Skogdag, som er 21. mars, med familiedag i Sørmarka søndag 20. mars. Strålende sol lokket svært mange til arrangementet.
Vi tok i mot besøkende med bål og kaffilars, spikke-emner og kniver til barna, og ikke minst inviterte vi til læring gjennom digital skog-quiz ,og artsbestemmelse av medbrakte treslag.

De som la søndagsturen innom arrangement fikk også utdelt informasjon om skogens avgjørende rolle for alt liv på jorden, og det arbeidet som Skogselskapet legger ned både lokalt og nasjonalt.

Hyggelig er det også at vi fikk nye medlemmer gjennom arrangementet.

FNs Internasjonale Skogdag er innstiftet for å sette søkelys på skogbevaring og bærekraftig utvikling, og ikke minst alle menneskene som lever i og av skogen.

Skog er kilde til verdiskaping og velferd i store deler av verden, er en grunnleggende forutsetning for det globale miljøet og gir store positive bidrag i klima-arbeidet.

Helt siden FNs konferanse om miljø og utvikling i 1992 har det vært et felles internasjonalt mål å styrke politisk forpliktelse og handling for en bærekraftig forvaltning av verdens skoger.

Skogen dekker 30 prosent av jordas overflate, og gir mat og ly til over 80 prosent av alle dyr. I tillegg er 1,6 milliarder mennesker avhengig av skogen for sitt levebrød. Avskoging gjør at en million dyre- og plantearter er truet.

Skogens dag

Fagdag om bioenergi på Bryne

Et 20-talls deltakere var torsdag 11. november samlet på Bryne til den første av totalt 4 fagdager som inngår i vårt prosjekt «Skogbasert bioenergi i landbruket». Prosjektet går over to år, og det vil bli avholdt fagdager over hele Rogaland. Les mer

Rapport: Dyre flaskehalser på veier

En rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI), utført på vegne av Kystskogbruket, konkluderer med enorme samfunnsøkonomiske gevinster av å utbedre flaskehalser og oppklassifisere kommunale og fylkeskommunale veier i Rogaland og Vestland.

I de to fylkene vil nytten av å oppgradere flaskehalsene gi en samfunnsnytte på hele 557 millioner, der 395 millioner kommer fra tømmertransport alene. I tillegg kommer miljøgevinster gjennom redusert co2-utslipp, og mindre slitasje på veiene ved at man slipper såkalt kipping.

Betegnelsen brukes når man må losse deler av lasten før flaskehalsen, kjøre lovlig last gjennom, losse denne, kjøre tilbake og hente det som ble lagt igjen – før man til slutt laster fullt igjen, og kjører videre.

Rapporten ble presentert på en temadag på Sand i Suldal torsdag 28. oktober, der representanter fra ulike deler av skognæringen, transportnæringen, politikk og forvaltning deltok.

Styreleder i både Kystskogbruket og Rogaland skognæringsforum, Olaf Gjedrem, er sikker på at rapporten blir et viktig verktøy i arbeidet med å fjerne flaskehalser.

– Den dokumenterer nytten på en utmerket måte, og vi vil sørge for at budskapet i rapporten når fram til politikere på alle nivåer, sa Gjedrem i sin oppsummering.

Et av målene i arbeidet er å få disse flaskehalsene inn som en post i statsbudsjettet, og få på plass en ordning der kommuner kan søke statlig støtte til oppgradering av de aktuelle veiene.

– Skogbruket er i høyeste grad en distriktsnæring, og regjeringen har signalisert at næringsutvikling i distriktene er et satsingsområde. Det skal vi utfordre den på, blant annet på basis av denne rapporten, sa Gjedrem.

Last ned rapporten

Biobrensel

Fagdag: Bioenergi i jordbruket

Landbruket er ei næring som både brukar og kan produsere energi. Bli med på fagdag på Bryne den 11. november om bruk av bioenergi til oppvarming i landbruksbygg og veksthus.

Skogbasert bioenergi er ein fornybar energikjelde som kan vere løysinga for varmeproduksjon i mange fjøs og veksthus. Bioenergi i jordbruket bidreg til klimaomstilling, berekraftig matproduksjon og lokal verdiskaping.

Under denne fagdagen får ei innføring i gardsvarmeanlegg og sjå eit anlegg i praksis. Me kjem også innom bruk økonomiske støtteordningar, bruk av tre i bygg og biokol.

  • Deltakaravgift: 150 kr. Avgifta blir fakturert i etterkant per epost
  • Transport: deltakarane organiserer eigen transport til gardsbesøket
  • Påmelding: påmelding innan 1. november. Påmeldinga er bindande.

Fagdagen blir arrangert av Skogselskapet i Rogaland, Statsforvaltaren i Rogaland og CH4 med støtte frå Rogaland fylkeskommune og i samarbeid med Innovasjon Norge, Rogaland bondelag, NLR Rogaland og Norsk gartnerforbund.

Trykk her for program og påmelding!

 

Godt oppmøte på årsmøtet

Årsmøtet 2021 ble avholdt torsdag 16. september med god deltakelse, over 50 medlemmer og gjester hadde funnet veien til Vikedal Kro og Motell. Hans-Petter Tønnessen ble takket av som styreleder, og hele 23 år som styremedlem i Skogselskapet.

I år ble årsmøtet kombinert med seminaret, «Klimatiltak i landbruket – lokal næringsutvikling og samarbeidet» med foredrag fra både private aktører og myndigheter. Det var også utferd til to gårdsbruk der framtidsrettede, klimavennlige løsninger er tatt i bruk i driften.

Inga Ø. Apeland takket avtroppende styreleder Hans-Petter Tønnessen for 23 års innsats i styret.

Seminaret arrangerte vi i tett samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og Vindafjord kommune.

Både leder Hans-Petter Tønnessen og nestleder Randi Birkeland hadde sagt nei til gjenvalg, og årsmøtet valgte Christian Aasland til ny leder, og Kristofer Tveiterå til ny nestleder.

Karin Repstad Spanne ble valgt til nytt styremedlem, mens Rasmus Stokkeland og Mathilde Grimsby ble valgt til henholdsvis 1. og 2. vara

Det nye styret etter årsmøtet ser dermed slik ut:

Christian Aasland, leder

Kristofer Tveiterå, nestleder

Inga Ø. Apeland, styremedlem

Karin Repstad Spanne, styremedlem

Per Helle, styremedlem

Rasmus Stokkeland, 1. vara

Mathilde Grimsby, 2. vara

Jan-Erik Larsen vara for Per Helle

 

 

Lærer om løvskog på Limagarden

Vi er i gang med høstens skoleskogdager på Limagarden i Gjesdal. Som i Njåskogen i vår, samarbeider Skogselskapet også her med Jærmuseet om undervisningen. Undervisningen på Lima vil pågå fra slutten av august til skolenes høstferie.

Dagen er sammensatt av to hoveddeler; Høsting av frukt, bær og rabarbra som elevene så bruker til å lage saft, syltetøy og fruktpai på kjøkkenet. Den andre delen, som vi tar av oss av, handler om rydding i kulturlandskapet, saging, kløyving og løing  av ved, og ikke minst en skogsti med oppgaver med vekt på ulike treslag.

Det er stort mangfold av løvtrær på Limagarden, og elevene lærer om de ulike artenes egenskaper, og bruk i dag og i tidligere tider.

Senere på høsten vil det bli fiskedager i Limavatnet for elevene.

 

 

Program og påmelding for årsmøte og klimaseminar

Torsdag 16. september avholder Skogselskapet i Rogaland åpent årsmøte på Vikedal Kro og Motell i Vindafjord. Årsmøtet etterfølges av et spennende seminar om klimatiltak i landbruket som grunnlag for lokal næringsutvikling, og samarbeidet mellom bønder, næringsliv og myndigheter i det grønne skiftet.

Skogselskapet er arrangører i tett samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune, og Vindafjord kommune, som alle stiller med skarpskodde foredragsholdere på seminar-delen.

Fullt program og påmelding (innen 9.september) skjer på nettsidene til Statsforvalteren i Rogaland HER

Innkalling til årsmøtet finner du HER

Årapport for 2020 finner du HER

Etter seminaret drar vi på gardsbesøk der vertskapet forteller om kortreiste, billige landbruksbygg i tre, og hvordan bønder kan utnytte biogass, solceller og flisfyring i driften.

Deltakelse på årsmøte og klimaseminar inkludert lunsj og annen servering er gratis. Det blir satt opp buss for transport på utferdsdelen.

Velkommen til årsmøte og seminar i Vikedal!

 

 

Ivrige elever på plantingsfeltet

6. trinn ved Sviland skole i Sandnes deltok med liv og lyst på den nasjonale skogplantedagen i regi av Tenk Tre og Skogselskapet i Rogaland torsdag 20. mai. Nasjonalt deltok over 600 elever på arrangementet.

Sviland skole er så å si nærmeste nabo til Statskogs eiendom, Svilandskogen, og takket entusiastisk ja til å være med på plantedagen som var lagt til et område skolen bruker aktivt, og som elevene derfor har et forhold til.

Elevene fikk tildelt sin egen teig på plantingsfeltet, og etter en rask innføring i plantør-yrket gjøv de løs på oppgaven med stor iver. Ja, noen var så ivrige at de helst ikke ville hjem da læreren pekte på klokken og sa at nå var skoledagen over.

I tillegg til planting og lunsj i det fri, gjennomførte elevene også en natursti om skog, miljø og skogbrannvern som tema.

– Kunnskapsnivået elevene viste taler sitt tydelige språk, på Sviland skole har elevene åpenbart lært mye om skog og skogens rolle i klimaarbeidet. Jeg er imponert – både av hvor mye elevene kan, og ikke minst innsatsen og iveren i plantefeltet, sier Kjell Terje Skrunes, daglig leder i Skogselskapet i Rogaland.

Elevene fikk som takk for innsatsen flotte t-skjorter og capser med seg hjem etter en travel dag.

Planting av skog har økt betraktelig de siste årene. For ti år siden ble det årlig plantet 20,3 millioner planter, mens det i 2020 ble plantet 43,5 millioner.

Denne våren har elevene lært om hvor viktig disse trærne er for klimaet. Når treet vokser, fanger det CO2. Så bruker det karbonet til å vokse seg større – og slipper oksygenet ut igjen.

Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet. Som regel vokser treet 60 – 80 år før det er klart til å hogges og kan brukes til alt fra byggematerialer, papp og papir til dyrefôr og klær. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre.

Skogplantedagen er kommet i gang gjennom Tenk Tre, som jobber for flere grønne arbeidsplasser over hele landet.

– Vi vil gjerne få fram hvorfor det er viktig at vi planter etter hogst og hvordan produkter laget av tre kan bidra til et mer klimavennlig samfunn. Et bærekraftig skogbruk er helt avgjørende for det grønne skiftet. Alt som kan lages av olje, kan lages av tre, sier Ellen Alfsen, prosjektleder i Tenk Tre.

Tenk Tre er et initiativ fra en rekke bedrifter og organisasjoner på tvers av hele verdikjeden i norsk skog- og trenæring. Sammen ønsker vi å vise hvordan skog og tre kan bidra i det grønne skiftet.

Skoleskogdager i Njåskogen

Vi er midt inne i en hektisk sesong med skoleskogdager i Njåskogen ved Bryne. Før vi skriver mai vil ca. 550 grunnskoleelever fått oppleve en dag i skogen.

Der får de praktisk innføring i ungskogpleie, skogplanting og får øvd seg med både sag og øks. En natursti med oppgaver om skogbrannberedskap, biologisk mangfold, og skogens klimarolle står også på programmet.

Skoleskogdagene i Njåskogen er populære, noe årets påmelding tydelig viser. Elever og lærere viser det også gjennom entusiastisk deltakelse i aktivitetene som inngår i skogdagen.

Også for oss i Skogselskapet er dette også svært trivelige dager, det er inspirerende å se iveren elevene legger for dagen. Læreviljen er stor, og spørsmålene mange.

Skoleskogdagene gjennomfører vi i samarbeid med grunneier Jæren Skoglag, og Jærmuseet/Vitengarden. Medlemmer i Skogselskapet stiller som instruktører og veiledere på dugnadsbasis.

Takk til Sparebankstiftelsen DNB for støtte til prosjektet.