Skogselskapet i Oppland

Skogselskapet i Oppland er 123 år, med en historie som i korte trekk kan karakteriseres som ideskaper, initiativtaker og igangsetter. Mange arbeidsoppgaver er senere overlatt til andre for videreføring. Skogbrukets langsiktige perspektiv har alltid vært en grunnpilar og «ledestjerne» i vårt arbeid.

Dagens arbeidsoppgaver bærer også preg av dette:

  • Planteskolen er bærebjelken som også gir muligheter til å løse mange av våre viktige oppgaver fremover.
  • Informasjonsarbeidet ovenfor allmenheten har hovedfokus mot «Skog og Klima», skogens betydning for samfunnet i videste forstand, og retter seg spesielt mot barn og ungdom.
  • FoU-arbeidet innen Frø- og planteforsyningen har både nasjonal status og er kjent ut over landets grenser.
  • Prosjektarbeid som utviklingsarbeid i Etiopia, arbeidskraftrekruttering, vegplanlegging, «Kulturvernplan for Vassfaret» og etablering av skogstier for skoler og allmennhet understreker den langsiktige profilen i vårt arbeid.

Fremover vil det bare bli viktigere å arbeide for langsiktige ideer.  Vi må arbeide oss vekk ifra det «hydrokarbonbaserte» Norge i dag og fremover mot et «karbohydratbasert» samfunn!

Styret i Skogselskapet i Oppland:
Leder: Erik Eid Hohle
Nestleder: 
Anette Ludahl
Medlem:
 Bjørnar Sørebøen
Medlem: 
Ingun Therese Braanaas
Medlem: 
Simen Skarkerud

Daglig leder: Ola Gram Dæhlen