Skogselskapets tur-quiz

Velkommen til vår uformelle konkurranse!

Vi håper du får eller har hatt en fin tur i skogen.

Klikk her for spørsmålene til tur-quiz!

 

Premien i quizen er et TRIO TURSETT fra Øyo til en verdi av 999,-

 

Vi har satt ut fire quizer – høst, advent, senvinter og nå vår, som er siste runde i denne konkurransen. Alle som registrerer sin e-postadresse kan vinne fine tur-premier. Det er én premie per quiz-runde, og for dem som har deltatt i alle fire quizene er det mulig å vinne selveste hovedpremien: En overnatting i brannvakttårnet på Linnekleppen – Østfolds høyeste punkter på 325 meter over havet. (Oppdatering: Tårnet er for tiden stengt – vi jobber med å finne en spennende alternativ.)

Skogselskapet er en ideell medlemsorganisasjon som gir informasjon om skog og skogbruk. Vi jobber både mot skogbruket og mot alle andre. Blant annet arrangerer vi skoleskogdager hvor vi årlig tar vi med over 10 000 barn og unge ut i skogen for å gi dem gode naturopplevelser og lære dem om bærekraftig utvikling.

Bli medlem og støtt oss i dette arbeidet!

Ta kontakt med Skogselskapet i ditt område hvis du lurer på noe:
Buskerud og Telemark, Ingvild Gran Fliflet
Østfold, Ole-Christian Løchen
Akershus, Snorre Synnestvedt  

Vi har utviklet denne konkurransen med støtte fra Aktiv i Viken, Viken Fylkeskommune – for å motivere flere til komme seg ut på tur i skogen.

Årsmøte og fagdag om bruk av massivtre Skogselskapet i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus inviterer til årsmøte og fagdag om bruk av massivtre

Les mer

Omdømmeprosjekt i Follo

Skogselskapet sammen med Follo skogeierområde og Follo landbrukskontor startet høsten 2017 opp omdømmeprosjektet «Skogbruk og publikum i Follo.»

Skogbruket i Follo har ved flere anledninger fått mye negativ oppmerksomhet rundt ulike skogbruksaktiviteter og da spesielt hogst. Prosjektet som skal vare ut 2019 har som sin oppgave å kartlegge skogeieres, organisasjoners og enkeltpersoners oppfatning av skogbruket. Det vil arrangeres møter og vi vil skape møteplasser der ulike brukere av skogen kan treffes.

Vi vil også gjennom prosjektet prøve å lage enkle plakater som kan informere ulike brukere av skogen om skogbruksaktiviteter som skal skje og som har skjedd der folk ferdes.

Et av de første møtene vi har avholdt var en skogdag for politikere og administrasjon i Nesodden kommune. Den 8. april møttes i underkant av 30 stykker opp i skogen til Hanne Granerud for å lære mer om hvordan et moderne skogbruk utføres. Gjennom en befaring av et hogstfelt, plantefelt, ungskog og til slutt et felt med gammel skog og mye død ved, fikk vi vist fram hva slags hensyn som tas både til det biologiske mangfoldet og friluftsliv. Dagen ble avsluttet med god mat og en god diskusjon rundt bålet.

Tilbakemeldingene på dagen har vært positive og vi vil prøve å gjennomføre flere slike dager i alle kommunene i Follo.

Skoleskogdager i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus er også i dette skoleåret godt i gang med skoleskogdager for 6. klassetrinn i Akershus. Vi har nå som halve mai har gått, hatt med over 1000 skolebarn ute i skogen. Før sommerferien kommer rundt 2000 barn til å ha vært med Skogselskapet på tur ut i skogen.

Skogselskapet i OoA har lang tradisjon for å drive med skoleskogdager for sjetteklassinger. Vårt mål med en slik dag er å skape nysgjerrighet rundt hva skog betyr for oss, hva den brukes til og opplevelsene en kan få av å være ute i skog og mark.

I 2018 har vi også vært heldige å fått støtte til dette arbeidet av friluftsmidler gitt av Akershus fylkeskommune. Dette er noe vi setter stor pris på, og vi ser på det som en fin anerkjennelse for den jobben vi gjør.

Bilder fra skogdag med Jessheim skole- og ressurssenter.

Året som gikk – 2017 i Oslo og Akershus

Skogselskapet i Oslo og Akershus har også i 2017 hatt et aktivt år med mye ideelt informasjonsarbeid for å synliggjøre skogen mangesidige betydning. Våre medarbeidere har gjennomført mer enn 85 egne arrangement, og snakket om skog, tre, bioenergi og natur for 780 voksne og 2549 barn og unge.

Skoleskogdager

Alle barneskolene i Akershus fikk også i 2017 tilbud om gratis skoleskogdag for 6. trinn. I løpet av kalenderåret har vi hatt arrangement for 2549 barn og 201 lærere fra 47 skoler. Opplegget er tilsvarende det vi har gjort i mange år, da vi ikke har funnet noen gode grunner for å endre på suksessformelen. På disse dagene får vi god kontakt med både barna og lærerne, læringsutbyttet oppleves som bra og tilbakemeldingene fra lærerne er utelukkende positive – og vi får snakket skog med veldig mange av fremtidens beslutningstagere. I 2 kommuner, Nannestad og Aurskog-Høland har vi 2017 hatt en felles skoleskogdag for alle skolen i kommunen. Dette er dager der flere aktører er involvert, som gir oss nye kontakter.

Aktiviteter for og rettet mot skogeiere

Skogselskapet i Oslo og Akershus har i 2017 hatt flere ulike aktiviteter rettet for og mot skogeiere og skogbruket. Vi holder fortsatt innføringskurs og foredrag om etablering av gårdsanlegg og varmesalgsanlegg både i Akershus og andre fylker. I 2016 startet vi opp med veiledning av enkelteiere helt fram til ferdig anlegg, dette er noe vi har utviklet videre i 2017. Vi har vært med på 8 gårdsanlegg fram til søknad til Innovasjon Norge, i tillegg har vi gjennomført 3 forprosjekter på varmesalgsanlegg.

I 2017 har vi sammen med skogbrukssjefen i Follo og Follo skogeierområde startet opp arbeidet med et omdømmeprosjekt for skogbruket i Follo, tittelen på prosjektet er” skogbruk og publikum i Follo”. Prosjektet er et 3-årig prosjekt og vil gå ut 2019, prosjektet er finansiert av lokale rentemidler.

I 2016 startet vi opp et veiledningsprosjekt i Nes kommune. Eierne av prosjektet er skogeierlaget i kommunen og skogbrukssjefen i Nes og det finansieres av lokale rentemidler. Det er gjennomført befaring/veiledning hos 20 skogeiere i 2017, prosjektet videreføres i 2018.

Vi drev også i 2017 med veiledning i skogkultur for Sørum kommune, dette finansieres av lokale rentemidler og målet er å øke aktivitet, da spesielt på ungskogpleie.

Velg Skog

Skogselskapet i Oslo og Akershus er del av skognæringens kompetanse- og rekrutteringsprosjekt Velg Skog, og utgjør sammen skogselskapene i Hedmark, Oppland og Østfold det regionale prosjektet Velg Skog Øst. Prosjektet jobber for å øke søkertallet til aktuelle utdanningsinstitusjoner gjennom aktive og målrettede tiltak, samt styrke skogbrukets omdømme.

Vi opplever at det er en økning i antallet elever som viser interesse for en grønn utdannelse, og at det er nyttig å være tilstede og «vise frem skogbruket» gjennom prosjektet Velg Skog.

Andre arrangement og prosjekt

Skogdag på Bygdø Kongsgård

Skogdag for og i mot allmenheten på Bygdø kongsgård. Arrangementet var et samarbeid mellom oss, Bygdøy Kongsgård/Norsk Folkemuseum, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og 4H.

Gapahuk og uteskoleområde for Drømtorp videregående skole

I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi etablert et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring. Dette arbeidet ble startet i 2016 og avsluttet våren 17. Dette er et lavterskel-tilbud til alle deres elevgrupper, spesielt ungdommene med ulike funksjonshemninger. Plassen har allerede vist seg å være et svært positivt tiltak, og har gjennom involvering av elevene gitt dem ypperlig arbeidstrening og et genuint eierskap til prosjektet. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.

Stuttreist og Himlaga

Også i 2017 var vi med på “Stuttreist og Himlaga”. Der var vi sammen med andre aktører fra skogbruket, som Viken skog, Glommen skog, Stangeskovene, Kjelle videregående og Aurskog-Høland kommune. Målet var å synliggjøre skogens mangesidige betydning i Aurskog-Høland.

Skauendagen

I august var vi sammen med Fet skogeierlag med på Skauendagen ved Heiavannet i Fet kommune. Der møtte vi allmenheten og pratet om skogen og dens fortreffelighet, og viktigheten av å drive et aktivt skogbruk.

Bli med ut-dagen

Sammen med turistforenings barnas turlag i Aurskog-Høland arrangerte vi bli med ut-dag i november. Et lavterskeltilbud til barn i alle aldre for å komme seg ut i skog og mark.

Samarbeidsprosjekter med andre skogselskap og Det norske Skogselskap

Vi har også i 2017 vært med på ulike større og mindre arrangement sammen med andre i skogselskaps-familien. Dette for å styrke samholdet i skogselskap-familien samtidig med at vi har ønsket å nå ut til flest mulig med vårt budskap, Gjennom disse har vi også knyttet kontakter med andre organisasjoner, både innenfor og utenfor skog­sektoren.

Markadagen

Markadagen 2017 ble gjennomført i februar på Sognsvann. Dette er et nyttig arrangement for Skogselskapet da vi både får snakket om skogens betydning med mange engasjerte Marka-brukere, og fordi vi blir bedre kjent med våre med-arrangører og de med oss.

Flerkulturell friluftsfest

I mai var vi, sammen med Det norske Skogselskapet og en rekke andre organisasjoner, med på flerkulturell frilufsfest på Sognsvann. Målgruppen for dette arrangementet var først og fremst våre nye landsmenn. 

Skog og Tre

Det norske Skogselskap arrangerte i samarbeid med Norges Skogeierforbund konferansen Skog og Tre, «hele skogsektorens møteplass». Skogselskapet i Oslo og Akershus bistod med delvis ansvar for teknisk gjennomføring.

Skoleskogdager på Sognsvann

I september var vi som vanlig med på Det norske Skogselskaps skogdager for Oslo-skolene på Sognsvann. I 2007 var det rundt 1700 5.klassinger. Arrangementet var et samarbeid mellom Skogselskapet, Oslo kommune, Bymiljøetaten og Skogkurs.

Andre arrangement

Vi har også bidratt på skoleskogdager i regi av andre fylkesskogselskap og fått hjelp med noen av våre større skogdager. Vi mener det er en stor fordel at skogselskaps-familien innad kan utveksle arbeidskraft og kompetanse.

Annet arbeid

Snorre Synnestvedt har sittet i styret til Det norske Skogselskap fram til han gikk ut i permisjon den 14 august. Der har han representert de ansatte i skogselskapene.

Snorre har også representert skogselskapet i samarbeidsutvalg for lære med skogen.

 

 

Årsmøte Oslo og Akershus – og miniseminar om flerbruk

Invitasjon til alle våre medlemmer

Årsmøte og foredrag  6. juni på Torstad gård i Asker

Årsmøte kl 15:00

Dagsorden:

  1. Åpning ved styreleder
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder
  4. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  5. Behandle og godkjenne styrets årsberetning
  6. Behandle og godkjenne årsregnskapet
  7. Valg
  8. Fastsette medlemskontingent
  9. Behandle innkomne saker (Frist for innlevering av saker er 24.05.17)

Middag kl 17:00

Foredrag kl 18:00

Tema: Flerbruk av skog

Flerbruk i historisk perspektiv – utvikling av begrep og praksis
Ole Hofstad, professor NMBU

Dagens flerbruk og skogbruk i Asker kommune
Petter Høistad, skogbrukssjef Asker kommune

Dagens flerbruk og skogbruk i Oslo kommune
Jon Christiansen, avdelingssjef Bymiljøetaten Oslo kommune

Hva tenker skogeierne om flerbrukshensyn
Nils Bøhn, direktør skog og arealtilknyttet virksomhet Norges Skogeierforbund

Hva synes friluftslivet om dages skogbruk
Espen Jonhaugen, avdelingsleder og markasjef Skiforeningen

Adresse: Torstadveien 26, 1395 Hvalstad

For veibeskrivelse se: www.torstad.no

Påmelding til Snorre Synnestvedt på e-post: snorre@skogselskapet.no evt. tlf. 971 73 107

Tilbud om rådgivning til skogeierne i Nes

Skogselskapet i Oslo og Akershus deltar i et nytt tilbud til skogeiere i Nes kommune, hvor de kan få gratis veiledning og befaring i egen skog. Les mer

Året som gikk – 2016 i Oslo og Akershus

For Skogselskapet i Oslo og Akershus har 2016 vært nok et år fylt med mange aktiviteter og mye informasjonsarbeid om skogens store betydning. Her følger en kort oppsummering av det viktigste vi har drevet med. Les mer

Uteskole for alle

Denne høsten har vi i Skogselskapet i Oslo og Akershus hatt et ekstra givende prosjekt. I samarbeid med Drømtorp videregående skole i Ski har vi startet arbeidet med å etablere et uteskoleområde spesielt tiltenkt elever med tilrettelagt opplæring. Ekstra morsomt er det også at vi har fått støtte fra Sparebankstiftelsen. Les mer

Skogdag Norsk Folkemuseum – 100% tre

Søndag 6. mars arrangerte Norsk Folkemuseum 100% tre på museets uteområder på Bygdøy i Oslo.

Les mer